1 GBP = 92.40 INR                       

BREAKING NEWS

BZy-`m-cy-sb N-Xn-¨h-sf c-ïmw `m-cy-bm¡n; h-\n-Xm tPÀ-W-en-Ìp-I-tfm-Sv {]-tXy-I aa-X; F-{X-t]-cp-am-bn A-hn-ln-X-saóp-t]m-epw F®anñ; H-cmÄ Ip-ªn\pw P-òw \ðIn; t_m-dn-kv tPm¬-k¬ s]-®p-]n-Sn-bnð am-ÌÀ Un-{Kn-sb-Sp-¯ I-Å-¡m-ap-I³

Britishmalayali
kz´wteJI³

e-ï³ ta-bÀ Øm-\-¯p-\n-óv {_n-«o-jv hn-tZ-i-Im-cy a-{´n-h-sc-bm-bn h-fÀó t_m-dn-kv tPm¬k-sW A-Sp-¯ {]-[m-\-a-{´n-bm-bn I-ï-h-tc-sd-bmWv. F-ómð, sXtc-k ta-bp-am-bp-Å A-`n-{]m-b-hy-Xym-k-s¯-¯p-SÀ-óv hn-tZ-i-Im-cy a{´n Øm-\-¯p-\n-óv ]p-d¯mb t_m-dn-kv, C-t¸mÄ hmÀ-¯-I-fnð C-Sw-]n-Sn-¡pó-Xv A-t±-l-¯n-sâ kz-Im-cy Po-hn-X-¯n-se \n-dw-]n-Sn-¸n-¨ I-Y-I-fn-eq-sS-bmWv. Imð-\q-äm-ïm-bn Xp-S-cp-ó Zm-¼-Xy-¯n-\v hn-cm-a-an-«v `m-cy a-cnbm-\ ho-eÀ thÀ-]n-cn-bp-ó-Xm-Wv C-t¸m-g-s¯ hen-b hmÀ-¯.

]T-\-Im-ew ap-Xð-s¡ H-t«-sd bp-h-Xn-I-fp-sS a-\-Ênð Ip-Sn-tbdn-b hy-àn-Xz-am-bn-cp-óp t_m-dn-kn-tâXv. Hm-Iv-kv^-Uv kÀ-h-I-em-im-e-bnð H-¸w ]Tn-¨ A-se-{K tam-Ìn³ Hm-h-s\ 1987þð hn-hm-lw I-gn-s¨-¦nepw A-t±-l-¯n-sâ Po-hn-X-¯n-eq-sS Im-ap-In-amÀ I-b-dn-bn-d-§n-s¡m-ïn-cpóp. a-cnbm-\ ho-e-dp-am-bp-Å A-hnln-X _-Ô-¯n-sâ t]-cn-em-Wv 1993þð A-se-{K t_m-dn-kn-s\ hn«p-t]m-b-Xv. Imð \q-äm-tïm-fw \o-ï Zm-¼-Xy-¯n-\n-sS ]-e X-h-W thÀ-]n-cn-b-en-sâ h-¡n-se-¯n-sb-¦nepw a-cnbm-\ ]n-Sn-¨p-\n-ð-¡p-I-bm-bn-cpóp.
h-\n-Xm tPÀ-W-en-Ìpw F-gp-¯p-Im-cn-bpam-b s]-t{Sm-s\ñ h-bm-äp-am-bn \m-ep-hÀ-j-am-bn Xp-S-cp-ó _-Ô-s¯-¡p-dn-¨v 2004þð hmÀ-¯-IÄ ]p-d-¯p-h-ó-t¸mÄ hnhm-l _-Ôw thÀ-s]-Sp-¯p-ó Imcyw a-cnbm-\ B-tem-Nn-¨n-cpóp. Cu _-Ô-s¯-¡p-dn-¨v A-dn-bn-sñ-óv ]-d-ª-Xn-sâ t]-cn-em-Wv A-óv BÀ-Sv-kv jmtUm sk-{I«-dn Øm-\-¯p-\nóv ssav-¡ð tlm-hmÀ-Uv t_m-dn-kn-s\ ]p-d-¯m-¡n-b-Xv. Fv-ómð, h-\n-Xm tPÀ-W-en-Ìp-I-tfm-Sp-Å {]W-bw t_m-dn-kv A-hn-sSbpw A-h-km-\n-¸n-¨nñ.

]-{X-{]-hÀ-¯-Ibm-b A-ó ^-km-s¡À-en-bp-am-bn t_m-dn-kn-\v A-hnln-X _-Ô-ap-sï-óv 2006þð \yqkv Hm-^v Z thÄ-Uv dn-t¸mÀ-«v sN-bv-Xn-cpóp. sh-kv-äv e-ï-\n-se A-ó-bpsS ^v-fm-änð \n-Xy k-µÀ-i-I-\m-bn-cp-óp t_m-dn-kv Aóv. C-Xn-sâ t]-cnð a-cnbm-\ {]-iv-\-ap-ïm-¡p-Ibpw ho-«nð-\n-óv t_m-dn-kv ]p-d-¯m-hp-Ibpw sN-bvXp. ]n-óo-Sv C-cp-hcpw {]-iv-\-§Ä ]-d-ªp-XoÀ-¯v hoïpw H-cp-an¨p. F-¦nepw t_m-dn-kv X-sâ io-ew a-d-¡m³ X-¿m-dm-bn-cp-ónñ.

t_m-dn-kn-\v Im-ap-In-amcn-sem-cm-fnð Ip-«n P-\n-¨ hmÀ-¯ ]p-d-¯p-h-ó-Xv 2009þemWv. BÀ-«v I¬-kÄ-«âm-b sl-se³ a-¡n-sâ-b-dm-Wv t_m-dn-kn-sâ Ip-ªn-s\ {]-k-hn-¨Xv. C-Xn-sâ t]-cnepw t_m-dn-kv hoïpw ho-Sn-\v ]p-d-¯m-bn. 2013þð Cu Ip-ªn-sâ ]n-Xm-hv t_m-dn-km-sW-óv tImS-Xn hn-[n-h-óp.

kv-{Xo-I-tfm-SpÅ t_m-dn-kn-sâ B-IÀ-jW-s¯ Ip-«n-I-fp-tS-Xn-\v k-am-\am-b Nm-]-ey-am-bm-Wv a-cnbm-\ I-ïn-cp-ó-sX-óv kp-lr-¯p-¡Ä ]-d-bpóp. A-Xnð-\n-óv H-cn-¡ð t_m-dn-kv ap-à-\m-Ip-saópw A-hÀ {]-Xo-£n¨p. F-ómð, hoïpw hoïpw t_m-dn-kv ]-c-kv{Xo _-Ô-¯n-te¡vvv t]m-b-tXm-sS a-cn-bm-\-bp-sS {]-Xo-£ A-kv-X-an-¡p-I-bm-bn-cpóp. Xm\pw a-cn-bm-\bpw thÀ-]n-cn-bm³ am-k-§Ä-¡p-ap-t¼ Xo-cp-am-\n-¨n-cp-óp-sh-óm-Wv C-t¸mÄ ]p-d-¯n-d-¡n-bn-«p-Å hmÀ-¯m-¡p-dn-¸nð ]-d-bp-óXv.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category