1 GBP = 92.50 INR                       

BREAKING NEWS

{_n-«-\nð ]-\n-¡m-e-w Xp-S-§póp; Fñm F³-F-¨vF-kv Po-h-\-¡mÀ¡pw hm-Iv-kn³ \nÀ-_-Ô-am¡n; hn-k-½-Xn-¨mð ]-Wn t]mIpw

Britishmalayali
kz´wteJI³

{_n-«-\nð ]-\n kÀ-h-hym-]n-bm-b-tXm-sS Fñm F³-F-¨vF-kv {S-kv-äp-Ifpw A-h-cp-sS Po-h-\¡m-tcm-Sv {]Xn-tcm-[ hm-Iv-kn-s\-Sp-¡m³ \nÀ-tZ-in-¨p. tcm-Kn-I-fp-am-bn C-S-s]-Sp-ó Fñm Po-h-\-¡m-cpw \nÀ-_-Ô-ambpw hm-Iv-kn-s\-Sp-¡-W-sa-óm-Wv \nÀ-tZiw. C-Xn-\v X-¿m-dm-Im-¯-hÀ a-Xnbm-b Imc-Ww t_m-[n-¸n-¡-Ww. hn-i-Zo-Ic-Ww Xr-]v-Xn-I-c-a-sñ-¦nð A-h-cp-sS tPm-en t]m-epw Nn-e-t¸mÄ t]m-sb-óp-h-cm-saópw A-[n-Ir-XÀ ap-ó-dn-bn-¸v \ð-Ipóp.

I-gn-ª hnâ-dnð H-cp Z-im-Ð-¯n-\n-sS G-ähpw hen-b ]-\n-¡m-ew {_n-«³ t\-cn-«n-cpóp. B-ip-]-{Xn-I-fn-se A-Snb-´-c hn-`m-K-¯nð {]-th-in-¸n-¡pó tcm-Kn-I-fnð aqón-semóp-t]cpw ]-\n-bp-am-bm-Wv F-¯n-bn-cp-óXv. Po-h-\-¡mÀ¡pw tcm-Kw ]n-Sn-s]-«-tXm-sS Nn-In-Õm kw-hn-[m-\-§-fpw Xm-dp-am-dmbn. a-ä-kp-J-§Ä ]n-Sn-¨v {]Xn-tcm-[ ti-jn \-ã-s¸« tcm-KnI-sf ]-\n-_m-[n-¨ Po-h-\-¡mÀ ]-cn-N-cn-¡pó-Xv Iq-Sp-Xð B-tcm-Ky-{]-iv-\-§Ä¡pw Im-c-W-ambn. AXp-sIm-ïm-Wv C-¡p-dn {]Xn-tcm-[ hm-Iv-kn-t\-j³ Fñm Po-h-\-¡m-À¡pw \nÀ-_-Ô-am-¡n-bXv.
Im-em-h-Ø-bn-epïm-b hen-b am-ähpw h³-tXm-Xn-epÅ tcm-K-hym-]-\-hp-am-Wv I-gn-ª ko-k-Wnð {]-Xn-Iq-e-am-b-sX-óv hm-Iv-kn-t\-j³ \nÀ-_-Ô-am¡n-b D-¯-c-hn-d-¡n-s¡m-ïv F³-F-¨vF-kv Cw-¥-ïn-sâ No-^v \-gv-knMv Hm-^o-kÀ s{]m-^-ÊÀ sP-bv³ I-½n-Mv-kv ]-dªp. B ]-\n-¡me-s¯ t\-cn-Sp-ó-Xnð F³-F-¨vF-kv Po-h-\-¡mÀ A-`n-\-µ-\mÀ-lam-b {]-hÀ-¯-\-am-Wv Im-gv-N-sh-¨Xv. A-h-cp-sS Iq-Sn kp-c-£ I-W-¡n-se-Sp-¯m-Wv C-¡p-dn hm-Iv-kn-t\-j³ \nÀ-_-Ô-am-¡p-ó-XvþA-t±-lw ]-dªp.

B-ip-]-{Xn-I-fn-ð {]Xn-tcm-[ ti-jn XoÀ-¯pw CñmXmb tcm-Kn-I-fp-ïv. Ah-sc ]-cn-N-cn-¡p-ó-hÀ-¡v A-kp-J-ap-sï-¦nð Øn-Xn Iq-Sp-Xð cq-£-am-¡pw. ]-e-X-c-¯n-ep-Å ]-\n-bp-am-bn B-ip-]-{Xn-I-fn-se-¯p-ó-h-cpïv. A-h-cnð-\n-óv Po-h-\-¡mÀ¡pw A-kp-Jw h-cmw. A-X-h-cp-sS k-l-{]-hÀ-¯-IÀ-¡pw Ip-Spw-_mw-K-§Ä¡pw ]-I-cp-Ibpw sN-¿mw. {]-iv-\w Iq-Sp-Xð k-¦oÀ-W-am-¡p-ó-Xnt\ Cu km-l-Ncyw D-]-I-cn¡q. C-sXm-gn-hm-¡m-\m-Wv hm-Iv-kn-s\-Sp-¡-W-sa-óv \n-jv-IÀ-jn-¡p-ó-sXópw A-t±-lw ]-d-ªp.

F³-F-¨vF-kv {S-Ìp-I-fn-se Po-h-\-¡m-cnð \q-dv i-X-am-\w t]cpw hm-Iv-kn-s\-Sp-¯n-cn-¡-W-sa-óm-Wv B-tcm-Ky-h-Ip-¸n-sâ \nÀ-tZiw. C-Xn-\m-bn 145 Z-ie-£w ]u-ïm-Wv F³-F-¨vF-kv {S-Ìp-IÄ-¡m-bn \o-¡n-sh-¨n-cn-¡p-óXv. hnâÀ ^v-fq ko-k-Wnð F³-F-¨vF-kv Po-h-\-¡m-cp-sS tkh-\w ]qÀ-W-ambpw D-d-¸n-¡p-I-bm-Wv kÀ-¡m-cn-sâ e-£yw. I-gn-ª ko-k-Wnð 68.7 i-X-am-\w F³-F-¨vF-kv Po-h-\-¡mÀI-¡v ]-\n ]n-Sn-¨n-cpóp. A-óv {]Xn-tcm-[ hm-Iv-kn-t\-j³ ]qÀ-W-am-bn \-S-¸m-¡m\pw I-gn-ªn-cp-ónñ.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category