1 GBP = 92.50 INR                       

BREAKING NEWS

C\n hnhml tam-N-\-¯n-\m-bn \m-«nð t]m-tI-ïn-h-cnñ; C-ã-anñm-¯h-sc A-t¸mį-só ]n-c-n-¡p-ó X-c-¯nð hnhml tam-N-\ \nb-aw s]m-fn-s¨-gp-Xm³ H-cp-§n {_n«³

Britishmalayali
kz´wteJI³

]-¦m-fn-bp-sS k-½-X-anñm-sXbpw hn-hm-l-tamN-\w e-`y-am-¡p-ó X-c-¯nð {_n-«-\n-se hn-hm-l-tam-N-\ \nb-aw s]m-fn-s¨-gp-Xpóp. A-c-\q-äm-ïn-\n-sS h-cp-ó G-ä-hpw {i-t²-bam-b am-ä-am-Wv CXv. ]-¦m-fn-Ifn-sem-cmÄ hnhml tamN-\w B-h-iy-s¸-«v tIm-S-Xn-sb k-ao-]n-¨mð A-X-\p-h-Zn-¡p-ó X-c-¯n-em-Wv \nb-aw am-dp-I.

\n-e-hn-se \nb-aw A-\p-k-cn-¨v ]-¦m-fn- X-só h-ôn-¨Xmtbm A-Im-c-W-am-bn s]-cp-am-dp-ótXm N-Xn-¡p-ótXm tIm-S-Xn-bnð sX-fn-bn-¨mð am-{X-ta hn-hm-l-tamN-\w B-h-iy-s¸-Sp-ó-bmÄ-¡v A-X-\p-h-Zn-¨n-cp-ópÅq. C-Xn-\p-Å sX-fn-hp-IÄ lm-P-cm-¡m³ I-gn-ªn-sñ-¦nð D-`-b-k-½-X-{]-Im-c-ap-Å hn-hm-l-tam-N-\-am-sW-¦nð c-ïp-hÀ-jw Im-¯n-cn-t¡-ïn-bn-cp-óp. ]-¦m-fn-Ifn-sem-cmÄ hn-hm-l-tam-N-\-¯n-\v X-¿m-d-sñ-¦nð A-ôp-hÀ-jhpw Im-¯n-cn-t¡-ïn-bn-cpóp.

]-e-cp-sSbpw Po-hn-Xw X-só A-\n-Ýn-Xz-¯n-em-¡p-ó \n-b-a-¯nse Cu t]m-cm-bv-a-bm-Wv s]m-fn-s¨-gp-Xp-ó-sX-óv \o-Xn-\ym-b sk-{I«-dn tU-hn-Uv tK-¡v ]-dªp. hn-hm-l-tam-N-\-¯n-\v Im-c-W-§Ä t_m-[n-¸n-¡-W-sa-ó hy-h-Ø Cñm-Xm-Ip-ó-tXmsS, Zm-¼Xyw Xp-S-tc-ï-Xn-sñ-óv ]-¦m-fn-Ifn-sem-cmÄ-¡v tXm-ón-bmð hn-hm-l-tamN-\w km-[y-am-Ip-ó X-c-¯n-te-¡v \n-b-a-hy-h-Ø e-fn-X-am-Ipw. `m-cybpw `À-¯mhpw X-½nð tbm-Pn¨p-t]m-Im³ ]-äm-¯ X-c-¯n-ep-Å `n-ón-¸p-sï-¦nð {]-Xy-In-¨v Imc-Ww Im-Wn-¡m-sXX-só hn-hm-l-tamN-\w A-\p-h-Zn-¡p-ó-Xm-Wv ]pXn-b \n-baw.

\n-b-a-¯n-se hy-h-Ø-IÄ-¡v A-´n-a-cq-]w \ð-In-bn-«n-sñ-¦nepw {i-t²-b-am-b- am-ä-am-Wv h-cm³ t]m-Ip-ó-sX-óv tU-hn-Uv tK-¡v ]-dªp. hn-hm-l-tam-N-\-¯n-\m-bp-Å B-h-iy-s¯ ]-¦m-fn-Ifn-sem-cmÄ-¡v sN-dp-¡m-\p-Å A-h-k-chpw C-Xn-eq-sS \-ã-am-tb-¡pw. B-dp-am-k-¯n-\p-Ånð C¯-cw km-l-N-cy-§-fnð XoÀ-¸v Ið-]n-¡m-\m-hp-ó hn-[-¯n-em-bn-cn-¡pw \nb-aw t`-ZK-Xn sN-¿pI.

hn-hm-l-tam-N-\-¯n-\p-Å hy-h-Ø-IÄ am-ä-W-sa-ó B-hiyw i-à-amb-Xv Pqsse ap-Xð-¡mWv. cm-Py-sa-¼mSpw {i-²n-¨ Sn\n Hm-h³-kvþlyq Hm-h³-kv hn-hm-l-tam-N-\-t¡-tkm-sS-bm-Wn-Xv. 40 hÀ-j-s¯ Zm-¼-Xy-Po-hn-Xw A-h-km-\n-¸n-¡p-ó-Xn-\m-bn 68þIm-cnbm-b Sn-\n-bm-Wv tIm-S-Xn-sb k-ao-]n-¨Xv. F-ómð, C-Xn-s\ lyq F-XnÀ¯p. \n-e-hnð C-cp-hcpw thÀ-]n-cn-ªm-Wv Po-hn-¡p-ó-sX-¦nepw X-§Ä-¡n-\nbpw H-cp-an¨p-t]m-Im-\m-hp-sa-ó lyq-hn-sâ hm-Zw ]-cn-K-Wn¨ tIm-SXn, hn-hm-l-tam-N-\-¯n-\m-bn 2020 h-sc Imv-¯n-cn-¡m³ Sn\n-tbm-Sv B-h-iy-s¸«p.

X-§-fp-sS Zm-¼Xyw Iq-«n-t¨-À-¡m-\m-hm-¯ hn-[w ]n-cn-ªp-sh-óv Sn-\n-¡v Øm-]n-¡m³ I-gn-bm-sX h-ó-tXmsS Io-gv-t¡m-S-Xn-I-fp-sS XoÀ-¸v tað-t¡m-S-Xn-Ifpw Aw-Ko-I-cn-¡p-I-bm-bn-cpóp. C-tXm-sS-bm-Wv hnhml tam-N-\ \nb-aw s]m-fn-s¨-gp-X-W-sa-ó hÀ-j-§-fm-bp-Å B-hiyw H-cp-kw-Lw Ip-Spw-_-t¡mS-Xn A-`n-`m-j-I-cp-sS t\-Xr-Xz-¯nð tZ-i-hym-]-I-am-bn hoïpw D-bÀ-¯n-s¡m-ïp-h-óXv. Xp-SÀ-óv C-¡mcyw kÀ-¡mcpw k-Po-h-am-bn ]-cn-K-Wn-¡p-I-bm-bn-cpóp.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category