1 GBP = 90.90 INR                       

BREAKING NEWS

715 ]uïp-sIm-Sp-¯v tkm-^-bv¡v HmÀ-UÀ \ð-In H-ó-c-am-k-am-bn«pw In-«n-bnñ; lukv Hm-^v t{^-kÀ s]m-fn-ª-Xn-\mð Imip-t]m-Ip-sa-óv Po-h-\-¡mÀ; kv-täm-dnð sN-óv _-e-am-bn F-Sp¯p-sImïp-t]m-bn ho-«½

Britishmalayali
kz´wteJI³

Nn-e t\-c-§-fnð A-Xym-hiyw km-aÀYyw Im-Wn-¡m-sX C-¡me-¯v Po-hn-¡m-³ km-[n-s¨-óv h-cnñ. A-¡mcyw H-cn-¡ð-¡q-Sn sX-fn-bn-¨n-cn-¡p-I-bm-Wv ^n-tbm-W _m-kv-ä¬ Fó 52þImcn. H-ó-c-am-kw ap-¼v 715 ]uïp-sIm-Sp-¯v _p-¡v sNbvX tkm-^ C-Xph-sc ho-«n-se-¯m-¯-Xn-s\-¯p-SÀ-óv kp-lr-¯p-¡-fp-am-bn tÌm-dnð t\-cn-s«-¯n-b ^n-tbm-W, tkm-^- _-e-am-bn F-Sp¯p-sImïp-t]m-hp-I-bm-bn-cpóp.

X-IÀóp-sIm-ïn-cn-¡p-ó lukv Hm-^v t{^-kÀ tÌm-dnð-\n-óm-Wv ^n-tbmW tkm-^ _-e-am-bn ho-«n-se-¯n-¨Xv. Øm]-\w X-IÀ-ó-Xn-\mð ^n-tbm-W-bp-sS ]-Ww \-ã-am-tb-¡p-sa-óv Po-h-\-¡mÀ Ah-sc A-dn-bn-¨n-cpóp. Xp-SÀ-óm-Wv t\-cn-«v tÌm-dn-se-¯m³ A-hÀ Xo-cp-am-\n-¨Xv. G-Xm\pw kp-lr-¯p-¡-fpw H-¸w Iq-Sn-b-tXm-sS tkm-^ A-h-cp-sS ho-«n-se¯n.

H-óp-c-ïp-hÀ-j-am-bn I-S-bnð Iïp-tam-ln¨ tkm-^-bv-¡v Pq-sse 26þ\m-Wv ^n-tbm-W ]-Ww \ð-In-bXv. tkm-^ ho-«n-se-¯n-¡p-sa-óm-bn-cp-óp tÌm-dn-se Po-h-\-¡mÀ ]-d-ªXv. ]n-óo-Sm-Wv lukv Hm-^v t{^-kÀ X-IÀ-óXpw tkm-^ In-«m-Xm-b-Xpw. tkm-^ In-«m¯-Xv A-t\z-jn-¨-t¸m-gm-Wv ]-Ww X-só t]m-tb-¡p-sa-óv ^n-tbm-W A-dn-ª-Xv. Im-¯n-cp-óv a-Sp-¯ ^n-tbm-W kp-lr-¯p-¡-sfbpw Iq-«n h-ïn-hn-fn-¨v t\-sc I-S-bn-se-¯p-I-bm-bn-cpóp.

tkm-^ F-t¸mÄ ho-«n-se-¯n-¡p-sa-óv tNm-Zn-¨v ]-eX-h-W lu-kv Hm-^v t{^-kÀ tÌm-dnð Xm³ t]m-bn-cp-ó-Xm-bn ^n-tbm-W ]-d-bpóp. tcm-Knbm-b `À-¯m-hv Ae-\v kz-Ø-am-bn hn-{i-an-¡m-\p-Å ku-Icyw Iq-Sn I-W-¡n-se-Sp-¯m-Wv ^n-tbmW tkm-^ hm-§m³ Xo-cp-am-\n-¨Xv. tÌm-dn-se am-t\-Pdpw Po-h-\-¡mcpw Xr-]v-Xn-I-cam-b D¯-cw \ð-Im-Xm-b-tXmsS, kp-lr-¯p¡-sf hnh-cw A-dn-bn-¨p.

C-Xn-\n-sS, lu-kv Hm-^v t{^-kÀ A-Uv-an-\n-kv-t{S-äo-hv `-c-W-¯n-\v Io-gn-embn. ^n-tbm-W-bv-¡v ]-W-hpw \-ã-am-bn. Øm]-\w ]-Ww \ð-Im-\p-Å-hcp-sS Iq-«-¯n-em-Wv ^n-tbm-W-sbópw A-Xn-\v Im-e-Xm-a-k-sa-Sp-¡p-saópw Po-h-\-¡mÀ A-dn-bn¨p. tkm-^ kv-täm-dnð¯-só D-sï-óv D-d-¸m-¡n-b ^n-tbm-W, A-sX-Sp¯p-sImïp-t]m-cm³ Xo-cp-am-\n-¡p-I-bm-bn-cpóp. sk-]v-äw-_À H-ón-\v kp-lr-¯p-¡-fp-am-bn I-S-bn-se¯n-b ^n-tbmW tkm-^-sb-Sp-¯v h-ïn-bnð-¡b-än ho-«n-te-¡v t]móp.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category