1 GBP = 90.90 INR                       

BREAKING NEWS

Hón-e-[n-Iw t]À-¡v ho-Sv hm-S-I-bv-¡v sIm-Sp-¡p-ó-hÀ kq-£n-¡p-I; Hómw Xob-Xn ap-Xð hm-S-I \n-b-a-¯nð h-¼³ am-ä§Ä; dq-an-sâ h-ep-¸hpw kp-c-£bpw sX-än-bmð 30,000 ]u-ïv ]n-g-sbm-Sp-t¡-ïn-hcpw

Britishmalayali
kz´wteJI³

hm-S-I-bv-¡v Xm-a-kn-¡p-óh-sc Nqj-Ww sN-bv-Xv ]-W-ap-ïm-¡m-sa-óv C-\n-bmcpw hym-tam-ln-t¡-ï. H-ón-e-[n-Iw t]À-¡v ho-Sv hm-S-I-bv-¡v sIm-Sp-¡p-óh-sc \n-b-{´n-¡m³ H-tÎm-_À H-óp-ap-Xð kÀ-¡mÀ \nb-aw IÀ-i-\-am-¡p-I-bm-Wv. ctïm aqtóm ho-Sp-I-fn-ð-\n-ópÅ Atôm A-Xn-e-[n-Itam t]-sc hm-S-I-bv-¡v Xm-a-kn-¸n-¡p-óh-sc \n-b-{´n-¡p-ó-Xn-\mWv Cu \n-b-a-§Ä h-cp-óXv.

\n-e-hnð C-Xn-\p-Å N-«-§-fpïv. F-ómð IÀ-i-\-am-bn \-S-¸m-¡m-dn-sñ-óv am-{Xw. H-tÎm-_À H-óp-ap-Xð C-¡m-cy-§-fnð h-¼³ ]-cn-jv-Im-c-§-fm-Wv F-¨v-Fw-H (lu-kv C³ aÄ-«n-¸nÄ H-Iyp-t¸j³) sse-k³-kn-§n-eqsS sImïph-cp-óXv. {_n«-\n-emsI 1,77,000 ho-«p-S-a-IÄ¡v Cu \nb-aw _m-[-I-am-Ip-sa-óm-Wv I-cp-Xp-óXv. A-X-\p-k-cn-¨p-Å am-ä-§Ä Np-cp§n-b Zn-h-k-§Ä-¡p-Ånð \-S-t¯-ïn-h-cpw.

ap-dn-bp-sS h-ep-¸hpw kp-c-£-bpw D-d-¸p-h-cp-¯p-I-bm-Wv ho-«p-S-a-IÄ sN-t¿-ï {][m-\ Im-cyw. tN-cnIÄ-t]m-se hm-S-I-¡m-sc Ip-¯n-\n-d-¨v ]-W-ap-ïm-¡m³ {i-an-¡p-óh-sc Im-¯n-cn-¡pó-Xv hen-b in-£-I-fm-Wv. 30,000 ]u-ïph-sc ]n-gbpw {In-an-\ð \-S-]-Sn-{]-Im-c-ap-Å in-£-I-fp-am-Wv \nb-aw ]m-en-¡m-¯-hÀ¡v e-`n-¡p-I.
hm-S-I-¡m-sc tam-iw Po-hn-X-km-l-N-cy-§-fnð-\n-óv tam-Nn-¸n-¡p-I-sb-ó-Xm-Wv C-Xn-eq-sS kÀ-¡mÀ e-£y-an-Sp-óXv. C-Sp§n-b ap-dn-IÄ-¡p-Ånð hm-S-I-¡m-sc Ip-¯n-\nd-¨v ]-W-ap-ïm-¡p-ó ho-«p-S-aI-sf \n-b-{´n-¡p-I-bm-Wv A-Xn-\p-Å F-fp-¸-h-gn-sb-óv kÀ-¡mÀ I-cp-Xpóp. hm-S-I-¡mÀ-¡v an-I-¨ ku-I-cy-§Ä \ð-Ip-ó ho-«p-S-a-IÄ¡pw \n-b-a-]-cn-jv-Im-cw k-lm-b-I-c-am-Wv. sNdn-b ho-Sp-I-fnð Xm-a-kn-¡p-ó-hÀ hen-b ho-Sp-IÄ tX-Sn-sb-¯p-sa-óXp-sIm-ïm-WnXv.

ctïm aqtóm Ip-Spw-_-§-fnð-\n-óp-Å Atôm A-Xn-e-[n-Itam B-fp-IÄ-¡v ho-Sv hm-S-I-bv-¡v \ð-Ip-t¼m-gm-Wv F-¨v Fw H sse-k³-kn-Mv _m-[-I-am-Ip-I. C-¯-cw hm-S-I ho-Sp-IÄ-¡v H-ón-te-sd \n-e-IÄ th-W-sa-ó-Xm-Wv \n-e-hn-se \n-baw. F-ómð, ]pXn-b \nb-aw A-\p-k-cn-¨v \n-e-IÄ _-[-Iañ. ap-dn-bp-sS h-ep-¸hpw kp-c-£-bp-am-Wv {]-[m-\-ambpw hy-h-Ø sN-¿p-óXv. hn-ZymÀ-Yn-I-sfbpw A-hn-hm-ln-X-scbpw D-t±-in-¨m-Wv C¯-cw hm-S-I-ho-Sp-IÄ ap-f¨p-s]m-´p-óXv.

hm-S-I Iq-Sp-Xð In-«p-sa-ó-Xn-\mð H-cp Ip-Spw-_-¯n-\v hm-S-I-bv-¡v \ð-Ip-ó-Xn-t\-¡mÄ hn-ZymÀ-Yn-IÄ-t¡m A-hn-hm-ln-XÀt¡m kw-L-am-bn Xm-a-kn-¡m³ ho-Sp-hn-«p-\ð-Ip-óXn-t\m-Sm-Wv ho-«p-S-a-IÄ¡pw Xm-Xv-]-cyw. H-cp Ip-Spw-_-¯n-\v sIm-Sp-¯mð 2500 ]u-ïm-Wv hm-S-I In-«p-ó-sX-¦nvð A-tX Øm\-¯v aqv-óv hy-Xykv-X B-fp-IÄ-¡v 1000 ]u-ïv ho-Xw hm-S-I-bv-¡v \ð-In-bmð ho-«p-S-a-bv-¡v am-kw 3000 ]u-ïv In-«pw. C§-s\ B-Zm-bw Iq-Sp-Xð- In-«p-sa-ó-Xn-\mð D-Å-Øe-¯v ]-c-amh-[n t]-sc Xm-a-kn-¸n-¡m³ ho-«p-S-a-IÄ X-¿m-dm-Ip-ó km-l-N-cy-hp-ap-ï-mbn. C-tXm-sS-bm-Wv kp-c-£bpw ap-dn-I-fp-sS A-h-Øbpw \n-b-{´n-¡m-\p-Å hy-h-Ø-IÄ kÀ-¡mÀ IÀ-i-\-am-¡p-óXv.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category