1 GBP =91.80 INR                       

BREAKING NEWS

HmSp-ó Im-dnð bp-h-Xn-bp-sS kp-J-{]-khw; thZ-\-sIm-ïv I-c-bp-t¼mÄ C-t¸mÄ \nÀ-¯m-sa-óv ]d-ªv Im-tdm-Sn-¨v `À-¯m-hv; 25þmw h-b-Ênð A-ôm-aXpw {]-k-hn-¨ bp-h-Xn-bp-sS hoUntbm ssh-d-em-b-t¸mÄ

Britishmalayali
kz´wteJI³

Hm-Sp-ó Im-dnð bp-h-Xn-¡v kp-J-{]-khw. A-Xpw {]-k-h-th-\-Z-sb-Sp-¯p-Å A-½-bp-sS I-c-¨nðI-ïv \-Sp-§n-b \m-ep-a-¡Ä-¡v ap-ónð. A-ta-cn-¡-bn-se sS-Iv-k-kn-em-Wv 25þIm-cnbm-b A-e-Iv-kn-kv kzn-ón Im-dn-\p-Ånð {]-k-hn-¨Xv. A-ôma-s¯ {]-k-h-am-bn-cp-óp A-e-Iv-kn-kn-tâXv. ]qÀ-W-KÀ-`-n-Wnbm-b A-e-Iv-kn-kp-am-bn `À-¯m-hv sUm-an-\n-¡v B-ip-]-{Xn-bn-te-¡v ]m-sª-¦nepw A-hn-sS-sb-¯pw-ap-t¼ {]k-hw \-Sóp.

{]-k-h-th-Z-\ I-e-i-em-b-tXm-sS A-e-Iv-kn-kv Im-dn-sâ ko-änð ap-«p-Ip-¯n \nóp. H-cp c-ïp-an-\n-äp-Iq-Sn ]n-Sn-¨p-\nð-¡m-³ sUm-an-\n-¡v A-`yÀ-Yn-s¨-¦nepw A-Xv \-S-ónñ. X-só k-lm-bn-¡m³ A-e-Iv-kn-kv `À-¯mhn-t\m-Sv B-h-iy-s¸-Sp-óXpw hoUn-tbm-bnð hy-à-am-bn tIÄ-¡mw. Im-tdm-Sn-¡p-ó-Xn-\n-sS `m-cy-bp-sS {]k-hw sse-hm-bn jq-«v sN-¿m-\pw sUm-an-\n-¡v a-d-ónñ.

]n-Sn-¨p-\nð-¡m³ sUm-an-\n-¡v B-h-iy-s¸-Sp-ó-Xn-\n-sS X-\n-¡-Xn-\v km-[n-¡p-ón-sñ-óv A-e-Iv-kn-kv hn-fn-¨p-]-dªp. izm-kw \n-e¨p-t]m-Ip-sa-óv I-cpXn-b \n-an-j-§-fm-bn-cp-óp A-sX-óv A-e-Iv-kn-kv ]n-óo-Sv ]-dªp. F-´p-sN-¿-W-sa-ó-dn-bm-¯ A-h-Ø-bm-bn-cp-só-¦nepw ]n-óo-Sv cïpw Ið-]n-¨v h-b-dn-e-aÀ-¯n Ip-ªn-s\ ]p-d-t¯-¡v X-Åp-I-bm-Wv Xm³ sN-bv-X-sX-ópw A-e-Iv-kn-kv ]-dªp.

F-´m-Wv kw-`-hn-¡p-ó-sX-ó-dn-bm-sX ]-I-¨p-\nð-¡p-I-b-bm-bn-cp-óp C-h-cp-sS a-äp-Ip-ªp§Ä. H-Sp-hnð Ip-ªp-hmh-sb I-ï-tXm-sS A-¼c-¸v B-Ëm-Z-am-bn amdn. tUm-ÎÀ-am-cp-sSbpw \-gv-kp-am-cp-sSbpw k-lm-b-anñm-sX kz-bw {]-k-hn-¨-Xn-sâ hoUn-tbmbpw hn-h-c-Whpw Ip-Spw-_-¯n-sâ C³-kv-ä-{Kmw t]-Pnð A-e-Iv-kn-kv X-só-bm-Wv t]m-kv-äv sN-bv-X-Xv.

Im-dn-\p-Ånð kp-J-am-bn {]-k-hn-¡m³ X-só {]m-]v-X-bm-¡nb-Xv ssZ-h-am-sW-óv A-e-Iv-kn-kv ]-dªp. a-äm-cp-sSbpw C-S-s]-S-enñm-sX {]-k-h-n-¡p-I-sbó-Xv Xsâ-sbm-cp B-{K-l-am-bn-cpóp. A-Xv ssZ-hw km-[n-¨p-XóXv Cu co-Xn-bn-em-sW-óv am-{Xw. a-äp \m-ev {]-k-h-§-sf-¡mfpw A-hn-kv-a-c-Wo-bam-b A-\p-`-h-am-bn C-Xp-am-dn-sbópw A-e-Iv-kn-kv ]-d-bpóp.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category