1 GBP = 92.30 INR                       

BREAKING NEWS

\nb-a-hm-gvN-sb _-lp-am-\n-¡m-sX `-b-s¸-Sp-¯n `-cn-¡p-ó ap-«mf³; X-IÀ-ó km-aqln-I {I-a-¯n-sâ Po-hn-¨n-cn-¡p-ó A-S-bmfw; P-\m-[n-]Xyw Im-¡m³ P-\-§Ä D-W-cWw; au-\w sh-Sn-ªv {Sw-]n-s\-Xn-tc B-ª-Sn-¨v H-_m-a; {]-kw-Kw tI-«n-«v D-d-§n-t¸m-sb-óv {Sw]v

Britishmalayali
kz´wteJI³

A-ta-cn-¡³ {]-kn-Uâv sUm-WmÄ-Uv {Sw-]n-s\-Xn-tc i-àam-b hn-aÀ-i-\-hp-am-bn ap³ {]-knUâv _-cm-¡v H_m-a cw-K¯v. c-ïph-«w bp.Fkv. {]-kn-Uâm-bn-cp-ó H-_m-a, Øm-\-sam-gn-ª-ti-jw k-Po-h-cm-{ão-b-¯nð-\n-óv A-I-óp-\nð-¡p-I-bm-bn-cp-óp. U-tam-{Im-än-Iv ]mÀ-«n t\-XrXzw ]-eX-h-W B-h-iy-s¸-«n«pw a-S-§n-h-cm³ X-¿m-dm-Im-Xn-cp-ó H-_m-a, X-sâ kw-Øm-\am-b Cñn-t\m-bn-bnð \-S-ó ]mÀ-«n ]-cn-]m-Sn-bnð {]-kw-Kn-¡-sh-bm-Wv {Sw-]n-s\-Xn-tc B-ª-Sn-¨Xv. k-Po-h-cm-{ão-b-¯n-te-¡v H-_m-a-bp-sS Xn-cn-¨p-h-c-hmbpw Cu {]-kwK-s¯ hn-e-bn-cp-¯p-ó-h-cpïv.

P-\m-[n-]-Xy-s¯bpw \n-b-a-hm-gv-N-sbbpw Aw-Ko-I-cn-¡m-¯, sh-dp¸pw hn-tZz-jhpw aq-e-[-\-am-¡n `c-Ww \-S-¯p-ó ap-«m-f-\m-Wv {Sw-s]-óv H_m-a ]-dªp. A-[n-Im-c-tI-{µ-§Ä P-\-§Ä-¡n-S-bnð sh-dp-¸p-h-fÀ-¯n `c-Ww \-S-¯p-ó- km-aqln-I {I-a-¯n-sâ D-Zm-l-c-W-am-Wv {Sw-s]ópw A-t±-lw ]-dªp. {Sw-]n³-sd \-b-§-fnepw `-c-W-co-Xn-I-fnepw A-¡mcyw {]-I-S-amWv. C-Xnð-\n-óv cm-Py-s¯bpw P-\m-[n-]-Xy-s¯bpw c-£n-¡m³ hn-th-I-t¯m-sS {]-hÀ-¯n-t¡-ï- k-a-b-am-sb-óv A-t±-lw P\-§-tfm-Sv ]-dªp.

Cñn-t\m-bn-bn-se jmw-s]-bv-\nð \-S-ó N-S-§n-em-bn-cp-óp H-_m-a-bp-sS {]-kwKw. cm-Py-¯p-S-\o-fw sS-en-hn-j-\n-eq-sS {]-kw-Kw kw-t{]j-Ww sN-bv-Xn-cp-óp. H-_m-a-bp-sS {]-kw-Kw tI-«v X-\n-¡v Dd-¡w h-óp-sh-óm-Wv {Sw-]v ]n-óo-Sv C-tX-¡p-dn-¨v ]-d-ª-Xv. H-_m-a-bp-sS {]-k-w-Kw \-S-¡p-t¼mÄ {Sw-]v t\mÀ-¯v U-t¡m-«-bn-ð H-cp N-S-§nð ]-s¦-Sp-¡p-I-bm-bn-cpóp. H_m-a hen-b a-\p-jy-\m-sWópw A-t±-l-¯n-sâ {]-kw-Kw tI-«mð ]-t£ Dd-¡w h-cp-sa-óp-am-bn-cp-óp {Sw-]n-sâ {]-Xn-I-cWw.

]n³-Km-an-I-sf-¡p-dn-¨v ]-c-ky-{]-Xn-Ic-Ww \-S-¯m-Xn-cn-¡p-I-sb-ó-Xm-Wv A-ta-cn-¡³ a-cym-Z-sb-óv ]-dªp-sIm-ïm-bn-cp-óp H_m-a Xp-S-§n-bXv. F-ómð, B ]-Xn-hv Xm³ sX-än-¡p-I-bm-sWópw C-t¸mÄ Im-ew A-{X-tað tam-i-am-bn-cn-¡p-I-bm-sWópw H_m-a ]-dªp. C-t¸mg-s¯ `-c-W-¯nð Fñm-hcpw B-i-¦-bn-emWv. kÀ-¡m-cn-ep-Å hn-izm-ky-Xbpw kÀ-¡m-cn-sâ k-Xy-k-Ô-Xbpw ho-sï-Sp-t¡-ï-Xpïv. A-Xn-\v P-\-§Ä D-WÀ-óp-{]-hÀ-¯n¡p-I X-só thWw. cm-{ão-b F-Xn-cm-fn-I-sf \n-i-Ð-cm-¡p-ó-Xn-\v A-tämÀ-Wn P-\-d-en-s\bpw F-^v._n.sF-sbbpw Np-a-X-e-s¸-Sp-¯p-ó-Xñ b-YmÀ-Y cm-{ão-b-¡m-c³ sN-t¿-sï-sXópw H_m-a ]-dªp.

C-ã-anñm-¯ hmÀ-¯-IÄ {]-kn-²o-I-cn-¡p-óp-sh-ó t]-cnð am-[y-a-§-fp-sS kzm-X-{´y-¯nð I-S-óp-I-b-dp-óXpw i-cn-bñ. X-\n-s¡-Xn-sc h-ó hmÀ-¯-I-fp-sS t]-cnð t^m-Iv-kv \yq-kp-am-bn ]-eh-«w ]-cm-Xn-s¸-tS-ïn-h-ón-«p-sï-¦nepw H-cn-¡ð-t¸mepw Ah-sc Xm³ `o-j-Wn-s¸-Sp-¯n-bn-«n-sñ-óv H_m-a ]-dªp. am-[y-a§-sf P-\-§-fp-sS i-{Xp-¡-sf-óv hn-fn-¡p-Itbm Ah-sc a-äp-co-Xn-bnð AI-än \nÀ-¯p-Itbm sN-bv-Xn-«nñ. dn-¸-»n-¡-\m-bmepw U-tam-{Im-äm-bmepw H-cn-¡epw sN-¿m³ ]m-Snñm-¯ Im-cy-am-W-sX-ópw H_m-a ]-dªp.

Np-äpw a-Xnð-sI-«n A-ta-cn¡-sb A-Xn-\p-Ånð {]-Xn-jvTn-¡m-sa-óv I-cp-Xp-óXpw sX-ämWv. `o-I-cbpw tcm-K-§fpw t]m-ep-Å `o-j-Wn-I-fnð-\nóv Cu a-Xn-ep-IÄ \-s½ kw-c-£n-¡n-sñóv HmÀ-¡Ww. \m-knI-sf \-½Ä Fñm-bv-t¸mgpw Ip-äw ]-d-bpw. F-ómð, C-hn-sS \-S-¡p-ó-sXm-s¡ Im-Wp-t¼mÄ F-§-s\-bm-Wv \m-kn-IÄ tam-i-¡m-cm-sW-óv ]-d-bp-I-sbópw H_ma tNm-Zn¨p. H-_m-a-bp-sS {]-kw-Khpw cm-{ão-b-¯n-te-¡p-Å Xn-cn-¨p-h-chpw U-tam-{Im-äp-IÄ h-f-sc-tb-sd {]-Xo-£-tbm-sS-bm-Wv Im-Wp-ó-Xv. an-Uv tSw Xn-c-sª-Sp-¸v {]-Nm-c-W-¯n-sâ Xp-S-¡-ambpw Cu {]-kw-Kw amdn.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category