1 GBP = 92.30 INR                       

BREAKING NEWS

t\mÀ-s¯ânð tlm-fn kv-]n-cn-äv tU-bpw tcm-K-im-´n {ip-{iqjbpw 29 \v

Britishmalayali
km-_p Np-ï-¡m-«nð

]-cn-ip² ssZ-h-am-Xm-hn-sâ Xn-cp-ómfm-tLm-jn-¡p-ó Cu am-kw t\mÀ-s¯ânð  tlm-fn kv-]n-cn-äv tUbpw lo-en-Mv kÀ-Æokpw Cu am-kw 29 \v \-S-¡pw. skâv lnð-Um tZ-hm-e-b-¯n-em-Wv B-tLm-j-§Ä \-S-¡p-I. cm-hn-se 9.30 \v B-cw-`n-¡p-ó N-S-§p-I-fnð hn-ip-² IpÀ-_m-\, B-cm[-\, tcm-K-im-´n {ip-{iq-j, kw-Ko-Xm-cm[-\, F-ón-h D-ïm-bn-cn¡pw.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category