1 GBP = 86.00INR                       

BREAKING NEWS

bp-sI-bnð F-ôn-\o-b-dm-bn tPm-en sN-¿p-ó {In-kv-Xy³ bp-h-Xn-¡v A\p-tbm-Pyam-b hn-hm-lm-tem-N-\-IÄ £-Wn-¡p-óp

Britishmalayali
kz´wteJI³

 

bp-sI-bnð F-ôn-\o-b-dm-bn tPm-en sN-¿p-ó {In-kv-Xy³ bp-h-Xn-¡v A\p-tbm-Pyam-b hn-hm-lm-tem-N-\-IÄ £-Wn-¡p-óp. 30 h-bkv. bp-sI-bnð D-Å-h-À-¡v ap³-KW\.

Iq-Sp-Xð hn-h-c-§Ä-¡v _-Ô-s¸SpI þ 07419337747

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category