1 GBP = 94.40 INR                       

BREAKING NEWS

F³F-¨v-F-knð tUm-Î-dm-bn tPm-en sN-¿p-ó {_n-«o-jv ]u-c-Xz-apÅ BÀ-kn-F-kv-kn s]¬-Ip-«n-¡v A-\p-tbm-Pyam-b hc-s\ tX-Sp-óp

Britishmalayali
kz´wteJI³

F-¨v-F-knð tUm-Î-dm-bn tPm-en sN-¿p-Ibpw kv-s]-jy-en-Ìv s{S-bn-\nw-Kv \-S-¯p-Ibpw sN-¿pó BÀ-kn-F-kv-kn s]¬-Ip-«n-¡v A-\p-tbm-Pyam-b hc-s\ tX-Sp-óp. 26 h-bkv, bp-sI ]u-c-Xz-apïv. ssZ-h-`-b-apÅ sh-fp-¯ \n-d-ap-Å s]¬-Ip-«n. bp-sIbntem bq-tdm¸ntem tUm-ÎÀ-dm-bn tPm-en sN-¿p-ó-h-cpsStbm D-ó-X s{]m-^-j-Wð- tPm-en sN-¿p-ó-h-cpsStbm am-Xm-]n-Xm-¡-fnð \nópw A-\p-tbm-Pyam-b B-tem-N-\IÄ £-Wn-¡póp.

 

Iq-Sp-Xð hn-h-c-§Ä-¡v _-Ô-s¸-SpI
Contact by e mail: [email protected], Tel / Whatsapp 07835043222

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category