1 GBP = 92.30 INR                       

BREAKING NEWS

tcm-K-ap-àn t\-Sn Xn-cn-¨p-h-cm-sa-óp-Å {]-Xo£ s]m-en-ªp; Im³-kÀ Io-g-S-¡nbXv \yq-s_-dn a-e-bm-fnsb; a-t\m-Pn-sâ a-c-W hmÀ-¯-bnð sR«n bp-sI a-e-bm-fn-I-Ä

Britishmalayali
kz´wteJI³

\yq-s_-dn: Im³kÀ tcm-Kw _m-[n-¨v Nn-In-Õ-bn-em-bn-cpó \yq s_dn aebmfn at\mPv cmaN-{µ³ a-c-W-¯n-\p Io-g-S§n. \yq-s_-dn-bnð \nópw hn-ZKv-[ Nn-In-Õ-bv-¡m-bn \m-«n-se-¯n-b-t¸m-gm-Wv ac-Ww kw-`-hn-¨Xv. tcm-Kw t`-Z-am-bn Xn-cn-¨p h-cm-sa-ó ip-` {]-Xo-£-tbmsS hn-am-\w I-bdn-b a-t\m-Pn-sâ a-c-W hmÀ-¯ A-dn-ªv sR-«n-bn-cn-¡p-I-bm-Wv bp-sI-bnð A-t§m-f-an-t§m-f-ap-Å kp-lr-¯p-¡-fpw _-Ôp-¡fpw ]-cn-N-b-¡m-cp-sañmw.

I-gn-ª Un-kw-_-dn-em-Wv at\mPv cma-N-{µ-\v Im³-kÀ tcm-Kw Øn-co-I-cn-¨Xv. Xp-SÀóv sdUnMv Bip]{Xn-bnð Bbncpóp Nn-In-Õ-I-sfñmw ]p-tcm-K-an-¨n-cp-óXv. tcm-Kw Iq-Sn-b-Xn-\mð aq-ómgv-N ap-¼m-Wv Ip-Spw-_-t¯m-sSm-¸w at\m-Pn-sâ \mSm-b sN-§-óq-cn-te-¡v F-¯n-bXv. sN-§-óq-cnð H-cp ]m-en-tb-äo-hv sI-b-dnð Nn-In-Õ-IÄ \-S-¡-th-bm-Wv ac-Ww kw-`-hn-¨Xv.

`mcy¡pw cïp Ip«nIÄ¡pw H¸w sdUn§n\p kao]apÅ \yq-s_dnbnð Xmakn¨ncpó at\mPv sFSn I¼\n DtZymKس Bbn-cpóp. \yq s_dn aebmfn Atkmkntbjsâbpw, bpIva ku¯v shÌv doPnbWnsâ-bpw {]hÀ¯\§fnð k-Poh kmón[yw IqSn Bbncp-óp a-t\m-Pv. bpIva ku¯v shÌv doPnbWð ap³ tPmbnâv sk{I«-dn Iq-Sn-bmbn-cpóp.

bpIva IemtafIfnepw ImbnItafIfnepw kPoh kmón²yambncpóp. AXn-\mð X-só H-t«-sd km-aq-ly _-Ô-§-fpw D-ïm-bn-cp-óp. A-tkm-kn-tbj-sâ F-ñm {]-hÀ-¯-\-§-fnepw k-Po-h-am-bn ]-s¦-Sp-¯n-cp-ó a-t\m-Pn-s\ A-h-km-\-am-bn H-cp t\m-¡p Im-Wp-hm³ km-[n-¨nñtñm F-ó k-¦-S-¯n-em-Wv bp-sI a-e-bm-fnIÄ.

a-t\m-Pv cm-a-N-{µ-sâ \n-cym-W-¯nð {_n-«o-jv a-e-bm-fn Soapw A\p-timN-\w tc-J-s¸-Sp-¯póp.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category