1 GBP = 90.90 INR                       

BREAKING NEWS

Bfp-IÄ t\m-¡n-\nðs¡, ]qÀ-W-\-á-b-m-bn H-cp bph-Xn tSm-bv-e-änð-\n-óv ]p-d-t¯-¡nd-§n \-Sóp; A-tX tSm-bv-e-änð-\n-ónd-§n h-ó H-cmÄ bp-h-Xn-sb tSm-bv-e-än-\p-Ån-em-¡n ]pd-¯v Im-hð-\nóp; F-´m-Wv A-hn-sS kw-`-hn-¨-sX-óv tNm-Zn-¨v hoUntbm ssh-d-em-¡n \m-«p-ImÀ-

Britishmalayali
kz´wteJI³

]-«m-¸-Ið \m-«p-ImÀ t\m-¡n \nðs¡, ]-»n-Iv tSm-bv-e-änð-\n-óv ]qÀ-W \-á-bm-bn bph-Xn ]p-d-t¯-¡n-d-§n-hóp. sXm-«p-]n-óm-se A-tX tSm-bv-e-änð-\n-óv D-Sp-¸n-Sm-sX ]p-d-t¯-¡p-h-ó-bmÄ, bp-h-Xn-sb _-ew{]-tbm-Kn-¨v Xn-cn-¨v tSm-bv-e-än-\p-Ån-em-¡n ]pd-¯v Im-hð-\nóp. kv-s]-bn-en-s\ _m-gv-k-tem-W-bnð-\n-óp-Å Cu ho-Untbm Zriyw B-fp-IÄ Iu-Xp-I-t¯m-sS t]m-kv-äv sN-¿p-I-bm-Wn-t¸mÄ. F-´m-bn-cn¡pw tSm-bv-e-änð kw-`-hn-¨n-cn-¡p-I-sb-ó I-aâp-I-tfm-sS ho-Untbm ssh-d-em-bn I-gnªp.

tSm-bv-e-än-\p-Ånð-\n-óv ]p-d-t¯-¡p-h-ó bp-h-Xn-bp-sS N-e-\-§-fnð-\n-óv A-I-s¯t´m C-ã-añm-¯ Im-cy-§-fm-Wv \-Sóp-sIm-ïn-cp-ó-sX-óv hy-à-amWv. ]p-d-t¯-¡p-h-ó-bmÄ-¡v bp-h-Xn-sb tSm-bv-e-än-\p-Ån-em-¡m³ _-e{]-tbm-Kw \-S-t¯-ïn-h-óXpw A-Xn-\p-Zm-l-cWw. Kp-ïm-hn-f-bm-«-hpw a-b-¡p-a-cp-óv D-]-tbm-Khpw sIm-ïv Ip-{]-kn-²am-b dm-hð Un-kv-{Sn-Ivv-Snð -\n-ómWv Cu hoUntbm Nn-{Xo-I-cn-¨n-cn-¡p-ó-sX-óv I-cp-Xpóp.

bp-h-Xn- _-emð-kw-K-¯n-\v C-c-bm-bXmtWm Fópw B-i-¦-s¸-Sp-ó-h-cpïv. C-¡mcyw Øn-co-I-cn-¨n-«nñ. bp-h-Xn a-t\m-ssh-ey-ap-Å-bm-fm-sW-ópw {]-tZi-¯v A-e-ªp-Xn-cn-bm-dp-sïópw H-cmÄ ]-dªp. _m-gv-k-tem-W-bn-se ]-e-`m-K-§-fnð-\nópw C-¯-c-¯n-ep-Å hoUn-tbm-IÄ ]p-d-¯p-h-cm-dpïv. A-Sp-¯n-sS \-K-c-¯n-sâ {][m-\ tI-{µ-§fn-sem-ónð th-iy-IÄ Iq-«w-Iq-Sn h-g-¡p-]n-Sn-¡p-ó-Xn-sâ hoUntbm ]p-d-¯p-h-ón-cpóp.

a-b-¡p-a-cp-óv I-¨-h-S-¡mÀ X-½n-ep-Å A-Sn-]n-Snbpw Nn-e-`m-K§-sf Ip-{]-kn-²-am-¡n-bn-«pïv. a-b-¡p-a-cp-óv I-¨-h-S-¡mÀ X-½nð t_kv-t_mÄ _mäp-sIm-ïv A-Sn-Iq-Sp-ó hoUn-tbmbpw Ip-«n-I-fp-sS t¹-{Ku-ïnð H-c-p-kw-Lw bp-h-Xn-IÄ A-Sn-]n-Sn-Iq-Sp-óXpw A-Sp-¯n-sS tkm-jyð ao-U-n-b-bnð h-en-b-tXm-Xnð NÀ-¨-bm-bn-cpóp. _m-gv-k-tem-W \-K-c-¯nð `-h-\-c-ln-Xcm-b H-t«-sd-t¸-cp-sïópw A-h-cm-Wv C¯-cw {]-iv-\-§-fp-ïm-¡p-ó-sX-óp-am-Wv H-cm-fp-sS A-`n-{]m-bw.

C¯-cw {]-iv-\-¡m-sc H-Xp-¡p-ó-Xn-\m-h-iyam-b \-S-]-Sn-IÄ ta-bÀ A-U tImtfm kzo-I-cn-¡p-ón-sñ-ó ]-cm-Xnbpw hym-]-I-amWv. BÀ-`m-S-P-o-hn-Xhpw hmÀ-¯-I-fnð Øm-\w ]n-Sn-¡epw am-{X-am-Wv ta-bÀ-¡v Xm-Xv-]-cy-ap-Å hn-j-b-§-sfópw A-hÀ Ip-ä-s¸-Sp-¯póp.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category