1 GBP = 91.80 INR                       

BREAKING NEWS

Imen-t^mÀ-Wn-bbpw sa-cn-em³-Uv hnÀ-Po-\n-bbpw t\mÀ-¯v ku-¯v I-tcm-en-\-Ifpw I-\-¯ \m-i `o-Xn-bnð; e-£-§-sf H-gn-¸n¨p-sIm-ïn-cn-¡póp; N-cn-{X-¯n-se G-ähpw henb sIm-Sp-¦m-än-s\ `b-óv A-ta-cn-¡; ^v-tfm-d³-kv sIm-Sp-¦m-äv B-ªp-ho-ip-t¼mÄ \m-ev kw-Øm-\-§-fn-se P-\-Po-hn-Xw kv-Xw-`n¡pw

Britishmalayali
kz´wteJI³

A-ta-cn-¡-bn-se \m-ev kw-Øm-\§-sf Xq-s¯-dn-bp-sa-ó Bi-¦-tbm-sS ^v-tfm-d³-kv sIm-Sp-¦m-äv i-àn-{]m-]n-¡póp. ]-¯p-e-£-¯n-e-[n-Iw P-\-§-sf-bm-Wv sIm-Sp-¦m-än-\v ap-tóm-Sn-bm-bn H-gn-¸n-¡p-óXv. Im-äK-dn \m-enð DÄ-s¸-Sp-ó ^v-tfm-d³-kv sIm-Sp-¦m-äv t\mÀ¯v, ku-¯v I-tcmen-\ kw-Øm-\-§Ä-¡v A-cn-In-se-¯n-b-Xm-bn Im-emh-Øm ap-ó-dn-bn-¸p-I-fpïv. hym-gm-gv-N-tbm-sS Xo-c-ta-J-e-I-fnð sIm-Sp-¦m-äv B-ª-Sn-¡p-sa-óm-Wv I-cp-Xp-ó-Xv.

t\mÀ-¯v, ku-¯v I-tcm-en-\-I-fnepw hnÀ-Po-\n-b, sa-cn-em³-Uv F-óo kw-Øm-\-§-fnepw A-Sn-b-´-cm-h-Ø {]-Jym-]n-¨n-«pïv. ]-¯p-e-£-t¯m-fw t]-sc \nÀ-_-Ôn-X-am-bn H-gn-¸n-¨p-I-gnªp. ku-¯v I-tcmen-\ kw-Øm-\w A-Xn-sâ Xo-c-ta-J-e-bn-se P-\-hm-kw ]qÀ-W-ambpw \n-tcm-[n¨p. t\mÀ-¯v I-tcm-en-\-bpw Xo-c-t{]-tZ-iam-b sU-bÀ Iu-ïn ta-J-e-bnð-\-n-óv c-ïc-e-£-t¯m-fw t]m-tcm-Sv H-gnªp-t]m-Im³ B-h-iy-s¸-«n-«p-ïv. ^v-tfm-d³kv a-Wn-¡q-dnð 130 ssa-en-te-sd th-K-¯nð B-ªp-ho-ip-sa-óm-Wv I-cp-Xp-óXv. C-tXm-sSm-¸-ap-ïm-Ip-ó I-\¯-a-g {]-tZi-¯v sh-Å-s¸m-¡-¯n\pw Im-c-W-am-Ip-saópw I-cp-Xpóp.

\n-e-hnð 130 ssað th-K-am-Wv ^v-tfm-d³-kn-\v {]-Xo-£n-¡p-ó-sX-¦nepw A-Xn-te-sd i-àn-{]m-]n-¡m\pw km-[y-X-bp-sï-óv \m-j-Wð ldnt¡³ skâÀ hy-à-am¡n. I-\-¯ \m-i-\-ã-ap-ïm-Ip-sa-óm-Wv {]-Xo-£n-¡-p-ó-sXópw A-Xv t\-cn-Sm³ ]qÀ-W-k-Ö-am-bn-¡-gn-ª-Xmbpw ku-¯v I-tcm-en-\-bn-se Zp-c-´ \n-hm-c-W G-P³-kn hy-à-am-¡n. Xo-c-ta-J-e-bn-ep-Å Pm-kv]À, _yq-t^mÀ«v, I-e«¬, NmÀ-se-kvä¬, tUmÀ-sN-kväÀ, tPmÀ-Pv-Su¬, tlmcn, s_À-¡v-en F-óo Iu-ïn-I-fnð-\n-ópÅ-h-tcm-Sv \n-À-_-Ô-am-bpw H-gn-ªp-t]m-Im³ K-hÀ-WÀ sl³-dn a-Iv-am-kv-äÀ B-h-iy-s¸«p.
\m-ev kw-Øm-\-§-fn-sebpw K-hÀ-WÀ-amÀ A-Sn-b-´-cm-h-Ø {]-Jym-]n-¨n-«pïv. t\mÀ¯v, ku-¯v I-tcmen-\ ta-J-e-bn-se-bpw Cu-kv-äv tIm-kv-än-se-bpw Øn-Xn-K-Xn-IÄ hf-sc tam-i-am-sW-óv {]-knUâv sUm-WmÄ-Uv {Sw-]v Szo-äv sN-bvXp. C-hn-S-§-fn-epÅ-h-tcm-Sv th-ï ap-³-I-cp-X-ep-I-sf-Sp-¡m\pw A-[n-Ir-X-cp-sS \nÀ-tZ-i-§Ä ]m-en-¡m\pw A-t±-lw B-h-iy-s¸«p. Im-emh-Øm ap-ó-dn-bn-¸p-IÄ \nÀ-_-Ô-am-bpw ]m-en-¡-W-saópw s^-U-dð K-h¬-saâv B-h-iy-am-b-sXñmw sN-¿p-óp-sïópw {Sw-]v ]-dªp.
Xoc-¯v ]¯-Sn D-b-c-¯n-se-¦nepw Xn-c-am-e-IÄ B-ª-Sn-¡m³ km-[y-X-bp-Å-Xmbpw Im-emh-Øm hn-`m-Kw ap-ó-dn-bn-¸v \ð-In-bn-«pïv. sIm-Sp-¦m-äv A-Sn-¡p-sa-ó ]m-X-bnð B-tdm-fw \yq-¢n-bÀ dn-bm-Î-dp-I-fp-ÅXpw Ið-¡-cn-bp-tS-XpÄ-s¸-sS H-t«-sd hy-hkm-b am-en-\y kw-kvI-c-W ¹mâp-I-fp-ÅXpw B-i-¦ kr-ãn-¡p-ópïv. N-cn-{X-¯n-se G-ähpw henb sIm-Sp-¦m-äm-Wv ^v-tfm-d³-sk-óv \m-j-Wð l-dn-t¡³ skâÀ U-b-d-ÎÀ sI³ {llmw ap-ó-dn-bn-¸v \ð-In.

hm-jn-Mv-S-Wnepw ]-cn-k-c-§-fnepw H-cm-gv-N-tbm-f-am-bn I-\-¯ a-g s]-¿p-ópïv. A-e-Iv-km³-{Un-b, hnÀ-Po\o-b Xp-S§n-b `m-K-§-fnð sh-Å-s¸m-¡-hp-ap-ïv. Rm-b-dmgv-N sh-Å-s¸m-¡-¯nð-s¸-«v H-cmÄ a-cn¨p. t^v-fm-dn-U-bn-se sU-bv-täm-W _o-¨nð kÀ-^n-Mv \-S-¯p-I-bm-bn-cp-ó c-ïp-t]À-¡v ]-cn-t¡ð-¡p-Ibpw sN-bvXp.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category