1 GBP = 91.30 INR                       

BREAKING NEWS

]m¡nØm-\p-am-bp-Å _-Ôw D-d-¸n-¡m³ {]-tXy-I ]-²-Xn-I-fp-am-bn ssN-\o-kv hntZ-i Im-cy-a{´n C-Ém-am-_m-Znð; ssN-\-bp-am-bn tNÀ-óv ssk\n-I ]-cn-ioe-\w {]-Jym-]n-¨v t\-¸m-fpw'; am-en-Zzo-]n-\v ]n-óm-se c-ïv A-bð-¡mÀ-Iq-Sn ssN\-sb c-£-I-cm-bn I-cp-Xm³ Xp-S-§nb-Xv C-´y-¡v I-\-¯ Xn-cn-¨Sn; tam-Zn-bp-sS hntZ-i \-bw s]m-«n-s¸m-fn-ªv ]m-fo-km-sb-ó hn-aÀi-\w D-bÀ-¯n {]-Xn]£w

Britishmalayali
kz´wteJI³

C-´y-sb A-´m-cm-{ã X-e-¯nð G-Xp-hn-[-¯nepw X-fÀ-¯m-\p-Å ]-gpXp-t\m-¡n \-S-¡p-I-bm-Wv ssN-\. ta-J-e-bn-se {]_e km-¼-¯nIþssk\n-I i-àn-sb-ó \n-e-bnð ssN-\-bv-¡p-Å Htc-sbm-cp shñp-hn-fn C-´y-bm-sW-ó-Xm-Wv A-Xn-\p-Im-cWw. C-´y³ k-¼-Zv-hy-h-Ø-bp-sS Ip-Xn-¸n-\v X-S-bn-S-W-sa-¦nð {]Xn-tcm-[-s¨e-hv h³-tXm-Xnð D-bÀ-¯n C-´y-sb k-½À-Z-¯n-em-gv-¯p-I-bm-Wv th-ï-sXópw ssN-\o-kv t\-Xr-Xz-¯n-\-dn-bmw. A-bð-cm-Py§-sf ]m-«n-em-¡n C-´y-¡p-tað k-½À-Zw sN-ep-¯p-I-sb-ó X-{´-am-Wv C-Xn-\m-bn ssN-\ ]-b-äp-óXv.

]m-¡nØm-\p-am-bpÅ ssN-\-bp-sS A-Sp-¸w A-Xm-Wv sX-fn-bn-¡p-óXv. ssN-\þ]m-In-kv-Xm³ km-¼¯n-I C-S-\mgn (kn-s]-Iv) \-S-¸n-em-¡m-\pÅ ssN-\-bp-sS {i-a-§Ä-¡v Fñmhn-[ ]n-´p-Wbpw ]m-Iv {]-[m-\-a{´n C-{am³ Jm³ {]-Jym-]n-¨n-cpóp. ]-±Xn-tbm-SpÅ C-´y-bp-sS F-XnÀ-¸v A-dnªp-sIm-ïp-X-só-bmWv Cu {]-Jym-]-\w. C-Ém-am-_m-Zn-se¯nb ssN-\o-kv hn-tZ-i-Im-cy-a{´n hm-Mv Xn-bq-hp-am-bp-Å NÀ-¨-bv-¡p-ti-j-am-Wv C-{am³ kn-s]-Iv ]-²-Xn-¡v Fñm ]n-´p-Wbpw {]-Jym-]n-¨Xv.

5000 tIm-Sn tUm-f-dn-tâ-Xm-Wv ssN-\-bp-sS kz-]v-\-]-²-Xnbm-b kn-s]Iv. C-Xp \-S-¸n-em-¡m³ C-cp-cm-Py-§fpw X-½nð NÀ-¨-bnð [m-c-W-bm-hp-Ibpw sN-bvXp. ssk-\y-¯n-sâ ]qÀ-W ]n-´p-W-tbm-sS A-[n-Im-c-¯n-tedn-b C-{am³ Jm³, ssN-\-bp-am-bn Iq-Sp-Xð A-Sp-¯v C-´y-sb k-½À-Z-¯n-em-¡p-I-sb-ó X-{´-amIpw ]-b-äp-I-sbópw C-tXm-sS hy-à-ambn. ta-J-e-bn-se G-ähpw kp-{]-[m-\am-b _-Ôp-hm-bm-Wv ssN-\ ]m-¡nØm-s\ Im-Wp-ó-sX-óv hm-Mv Xn-bp ]-dª-Xv C-cp-cm-Py-§-fp-sSbpw ]pXn-b ku-lr-Z-¯n-\v sX-fn-hmbn.

]m-Iv {]-kn-Uâv B-cn-^v Aðhn, hn-tZ-i-Im-cy-a{´n jm a-l-aq-Zv Jp-tdjn, ssk\n-I ta-[m-hn P-\-dð J-aÀ Pm-th-Zv _Pv-h F-ón-h-scbpw hm-Mv Xn-bp Iïp. A-ôp-]-Xn-äm-ïm-bn ssN-\-bp-am-bn ku-lr-¯n-ep-Å ]m¡nØm³, B _Ô-s¯ tZio-b \-b-¯n-sâ `m-K-am-bm-Wv Im-Wp-ó-sX-óv B-cn-^v Að-hn ]-d-ªp. ta-J-e-bn-se km-l-N-cy-§Ä am-dn-a-dn-ª-t¸mgpw ssN-\-bpw ]m-¡nØm-\p-am-bp-Å _-Ô-¯nð D-e-¨nð h-ón-cp-ón-sñ-óv hm-Mv Xn-bqhpw ]-dªp.

kn-s]-Iv ]m-¡nØm-sâ ]-Sn-ªm-d³ `m-K-§-fn-te-¡v Iq-Sn \o-«p-sa-óv ssN-\ {]-Jym-]n¨p. ]m-Iv A[o-\ Im-iv-ao-cn-eq-sS km-¼¯n-I C-S-\m-gn I-Sóp-t]m-Ip-ó-Xn-s\-bm-Wv C-´y F-Xn-Àv-¡p-óXv. ssN-\-bn-se jn³-Pn-bm-Mv {]-hn-iy-bn-se Im-jv-K-dn-s\bpw ]m-¡nØm-\n-se Kp-ZÀ Xp-d-ap-J-s¯bpw _-Ôn-¸n-¡p-ó 3000 In-tem-ao-äÀ ssZÀ-Ly-ap-Å C-S-\m-gn Knð-Pn-Xv t_mÄ-«n-kv-Xm-\n-eq-sS I-Sóp-t]m-Ip-ó-Xn-s\-bm-Wv C-´y F-XnÀ-¡p-óXv.

kn-s]-In-eq-sS ]m-¡nØm-s\ h-i-¯m¡nb ssN-\ t\-¸m-fn-s\bpw Iq-Sp-Xð h-cp-Xn-bn-em-¡m-\p-Å {i-aw Xp-S§n. C-´y-bp-sS km-a-´-cm-Pyw t]m-se {]-h-À-¯n-¨n-cp-ó t\-¸mÄ- C-t¸mÄ Iq-Sp-Xepw hn-t[-bXzw ]p-eÀ-¯póXv ssN-\-bp-am-bmWv. ssN-\-bp-am-bn tNÀ-óv kw-bp-à ssk-\n-Im-`ym-k-¯n-\v t\-¸mÄ X-¿m-sd-Sp-¡pó-Xv A-Xn-\v sX-fn-hmWv. sk-]v-äw-_À 17 ap-Xð 28 h-sc sN-Mv-Up-hn-em-Wv t\-¸mÄþssN-\ kw-bp-à ssk-\n-Im-`ymkw.

C-´y-bp-am-bp-Å kw-bpà ssk-\n-Im-`ym-k-¯nð-\n-óv ]n-òm-dn-bm-Wv t\-¸mÄ ssN-\-bp-am-bn ssI-tImÀ-¡p-ó-sX-ó-Xm-Wv Iq-Sp-Xð {i-t²-bam-b h-kv-Xp-X. ]p-W-bnð \-S-t¡-ïn-bn-cp-ó _nw-sÌ-Iv an-en«-dn {Unñnð-\n-óm-Wv t\-¸mÄ ]n-òm-dn-bXv. ssN-\-bp-am-bn cïmw X-h-W-bm-Wv t\-¸mÄ ssk\yw A-`ym-k-¯n-teÀ-s¸-Sp-óXv. km-KÀam-X {^-ïv-jn-¸v F-ómWv Cu kw-bpà ssk-\n-Im-`ym-k-¯n-\v t]cv. `o-I-c-hn-cp-² {]-hÀ-¯-\-§-fp-sS `m-K-am-bmWv Cu ssk-\n-Im-`ym-k-sa-óv t\-¸m-Ä ssk\n-I h-àm-hv {_n-tK-Un-bÀ -P-\-dð tKm-Ipð `-Þm-cn ]-d-ªp.

t\-¸mfpw ssN-\bpw X-½nð Iq-Sp-Xð A-Sp-¡p-ó-Xn-sâ kq-N-\-bp-am-bn I-gn-ª-hÀ-jw G-{]n-en-em-Wv B-Zy kw-bpà ssk-\n-Im-`ym-kw \-S-óXv. _nw-sÌ-Iv cm-Py-§-fp-am-bn tNÀ-óp-Å kw-bpà ssk-\n-Im-`ym-k-¯nð-\n-óv ]n-òm-dm³ kÀ-¡mÀ Xo-cp-am-\n-¨-Xn-\v sXm-«p-]n-óm-se-bm-Wv ssN-\-bp-am-bpÅ ssk-\n-Im-`ym-kw {]-Jym-]n-¨-sX-óXpw {i-t²-b-amWv. _nw-sÌ-¡n-\p-Ånð C-´y \-S-¯p-ó kp-c£m, {]-Xn-tcm-[ k-lI-c-W {ia-§-tfm-Sv t\-¸mÄ kÀ-¡m-cn-\p-Å hn-tbm-Pn-¸n-sâ `m-K-am-Wv Xo-cp-am-\-saópw I-cp-Xpóp.

ssN-\o-kv ]-£-]m-Xnbm-b sI.]n. iÀ-a H-en t\-¸mÄ {]-[m-\-a-{´n-bm-b-ti-jw C-´y-bp-am-bp-Å _-Ô-¯nð A-\p-Zn-\w A-Ið-¨ {]-I-S-amWv. t\-¸mÄ DÄ-s¸-sS-bp-Å kmÀ-¡v cm-Py§-sf Iq-sS-\nÀ-¯m³ I-gn-bm¯-Xv tam-Zn kÀv-¡m-cn-sâ hn-tZ-i-\-b-¯n-se ]-cm-P-b-am-sW-óv {]-Xn]-£w B-tcm-]n-¡póp. \n-e-hnð kmÀ-¡v A-²y-£-Øm-\w h-ln-¡pó-Xv t\-¸m-fmWv. kmÀ-¡v D-¨-tIm-Sn hoïpw tN-cm-\p-Å I-Sp-¯ {i-a-¯n-em-Wv t\-¸mÄ. F-ómð, ]m-¡nØm-\p-am-bp-Å NÀ-¨-I-fp-sS Im-cy-¯nð A´n-a Xo-cp-am-\-am-Im-¯-Xn-sâ t]-cnð kmÀ-¡v D-¨-tIm-Sn tN-cp-óXn-t\m-Sv C-´y A-\p-Iq-e-hpañ.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category