1 GBP = 92.40 INR                       

BREAKING NEWS

ASn-¨-aÀ-¯ð \-bw Xp-S-cm³ B-Zn-Xy-\m-Yv kÀ-¡mÀ C-t¸mÄ D-]-tbm-Kn-¡pó-Xv tZio-b kpc-£m \n-b-as¯; F-´n-\v A-d-kv-äv sN-bv-Xp-shóp-t]mepw ]-¯p Zn-h-k-t¯-¡v hn-i-Zo-I-cn-t¡-ïm-¯ \nb-aw A-\p-k-cn-¨v H-cp hÀ-j-¯n-\n-sS A-I-¯n-«-Xv 160 t]sc; bp-]n kÀ-¡m-cn-sâ apÉow th-«-bv-¡v tZio-b kpc-£m \nb-aw B-bp-[-am-Ip-t¼mÄ

Britishmalayali
kz´wteJI³

cm-Py-t¯-ähpw Iq-Sp-Xð hÀKo-b I-em-]-§-fpw e-l-f-I-fp-ap-ïm-Ip-ó kw-Øm-\w D-¯À-{]-tZ-imWv. tI-{µ B-`y-´-c a-{´me-bw ]mÀ-e-saânð k-aÀ-¸n-¨ I-W-¡p-{]-Im-cw 2017þð D-¯À-{]-tZ-inð hÀKo-b I-em-]-§-fnð 44 t]À sImñ-s¸-«p. 540 t]À-¡v ]-cn-t¡-äp. 2016þð 29 t]À sImñ-s¸-«p. 490 t]À-¡v ]-cn-t¡äp. A-Xn-\v ap-ó-s¯-hÀ-jw hÀKo-b e-l-f-I-fnð a-cn-¨-Xv 22 t]-cmWv. ]-cn-t¡-ä-Xv 410 t]À-¡pw. tbm-Kn B-Zn-Xy-\m-Yn-sâ t\-Xr-Xz-¯n-ep-Å _n-sP-]n kÀ-¡mÀ A-[n-Im-c-¯n-te-dn-b-ti-jw bp-]n-bnð hÀKo-b I-em-]-§-fp-sS F-®w h³-tXm-Xnð hÀ-[n-¨p-sh-óv Cu I-W-¡p-IÄ hn-i-Z-am-¡póp.

_p-e-µv-j-l-dnepw k-l-c³-]p-cn-ep-apïmb hÀKo-b e-l-f-I-fnepw I-em-]-§-fnepw B-Zn-Xy-\m-Yn-sâ t\-Xr-Xz-¯n-ep-Å ln-µp bp-h hm-ln-\n- {]-hÀ-¯-I-cp-sS ]¦pw hy-à-am-bn-cpóp. I-em-]-¯n-\v Im-c-W-¡m-cm-bh-sc ]n-Sn-Iq-Sn Xm-¡o-Xv sN-bv-Xp-hn-«-Xñm-sX C-hÀ-s¡-Xn-tc \n-b-a-\-S-]-Sn-I-sf-Sp-¡m³ kÀ-¡mÀ X-¿m-dm-bn-sñ-ó B-tcm-]-Whpw D-b-cp-ópïv. F-ómð, C-tX-ka-bw kw-Øm\-¯v h-en-b-tXm-Xnð apÉow th-« \-S-¡p-ó-Xmbpw B-tcm-]n-¡-s¸-Spóp.

tZio-b kpc-£m \n-b-a-s¯ Iq-«p-]n-Sn-¨m-Wv bp-]n-bnð B-Zn-Xy-\m-Yv kÀv-¡m-cn³-sd apÉow th«. C-s¡mñw P-\p-h-cn 16þ\v kÀ-¡mÀ ]p-d-¯p-hn-« IW-¡v {]-Im-cw 160 t]sc tZio-b kp-c-£m-\n-baw (F³-F-kv-F) A-\p-k-cn-¨v A-I-¯m-¡n-. 2017 ta-bnð t]m-eo-kv A-d-kv-äv sNbv-X `ow BÀ-an X-e-h³ N-{µ-ti-JÀ B-km-Zv DÄ-s¸-sS-bm-WnXv. Cu \nb-aw Npa-¯n A-d-Ìv sN-¿p-I-bm-sW-¦nð Pmayw In-«p-I-bnñ. ]-¯p-Znh-kw h-sc F-´n-\m-Wv A-d-Ìv sN-bv-X-sX-óv hn-i-Zo-I-cn-t¡-ï B-hiyw t]m-ep-anñ.

1980 sk-]v-äw-_À 23þ\mWv Cu \nb-aw cm-Py-¯v \-S-¸n-em-Ip-óXv. cm-Py-¯n-sâ kp-c-£-bv-¡v F-Xn-cm-bn {]-hÀ-¯n-¡p-ó-hsctbm hn-tZ-i-cm-Py-§-fp-am-bp-Å cm-Py-¯n-sâ _-Ôw tam-i-am-¡p-ó co-Xn-bnð {]-hÀ-¯n-¡p-ó-hsctbm A-I-¯n-Sm-\m-bmWv Cu \nb-aw \-S-¸n-em-¡n-bXv. tI-{µ kÀ-¡m-cn\pw kwØm-\ kÀ-¡m-cp-IÄ¡pw Cu \nb-aw H-cmÄ-s¡-Xn-sc Np-a-¯m-\m-hpw. Pnñm a-Pn-kv-t{Sänt\m t]m-eo-kv kq-{]ïnt\m Cu \nb-aw H-cmÄ-s¡-Xn-tc {]-tbm-Kn-¡m³ I-gn-bpw.

C§-s\ A-d-kv-äv sN-¿p-óh-sc H-cp-hÀ-jw h-sc X-S-hnð kq-£n-¡m-\m-hp-sa-ó-Xn-\mð, hym-]-I-am-bn Zp-cp-]-tbm-Kw sN-¿-s¸-Sp-óp-sï-ó B-tcm]-Ww t\c-s¯ ap-Xð-¡pïv. ]-¯p-Znh-kw h-sc F-´n-\m-Wv A-d-Ìv sN-bv-X-sX-óv hn-i-Zo-I-cn-¡p-I t]mepw sN-t¿-sï-ó-Xm-Wv F³-F-kv-F Zp-cp-]-tbm-Kw sN-¿p-óp-sh-ó B-tcm-]-W-¯n-\v ]n-ón-ep-ÅXv. A-\-`n-a-X-cm-bh-sc A-I-¯m-¡m³ A-\m-bm-kw C-Xp-]-tbm-Kn-¡m-\m-hpw. A-d-kv-än-sâ Imcyw s]m-Xp-Xm-Xv-]-cy-¯n-\v hn-t[-b-am-bn c-l-ky-am-¡n-sh-¡m\pw kÀv-¡m-cp-IÄ-¡v \nb-aw A-\p-hm-Zw \ð-Ip-ópïv.

F³-F-kv-F Npa-¯n A-d-Ìn-em-Ip-ó-hÀ-¡v F-´n-\m-Wv X§-sf A-d-Ìv sN-bv-X-sX-óv tNm-Zn-¡m³ A-h-Im-i-anñ. Cu Im-e-b-f-hnð A-`n-`m-jI-sâ tk-h-\hpw C-hÀ-¡v e-`n-¡nñ. ssl-t¡mS-Xn P-Uv-Pnamtcm A-sñ-¦nð X-¯p-ey \n-e-bn-epÅ-htcm B-b aqów-K k-an-Xn-bm-Wv aq-óp-am-k-¯n-te-sd \o-ï I-kvä-Un ]-cn-K-Wn-t¡-ïXv. A-hÀ-¡p-th-W-sa-¦nð H-cp-hÀ-j-t¯m-fw X-S-¦ð Xp-S-cm³ \nÀ-tZ-in-¡p-I-bp-am-hmw.

bp-]n-bnð I-gn-ª H-ó-c-hÀ-j-¯n-\n-sS F³-Fkv-F Npa-¯n A-d-Ìv sN-bv-X-h-cn-te-sdbpw In-g-¡³ bp-]-n-bnð-\n-óp-Å-h-cmWv. hÀKo-b I-em-]-§-fp-am-bn _-Ô-s¸-«m-Wv A-d-Ìn-te-sd-bpw. hÀKo-b e-l-f-IÄ-¡v ]n-ónð ln-µp bp-h- hm-ln-\n-bp-sSbpw ln-µp k-am-Pv ]mÀ-«n-bp-sS-bpw ln-µp a-lm-k-`-bp-sSbpw {]-hÀ-¯-I-cp-sï-óv hy-àam-b C-S-§-fnð-t¸mepw A-d-kv-än-em-bn-«pÅ-Xv apÉow kw-LS-\m {]-hÀ-¯-IÀ am-{X-am-sW-óv dn-t¸mÀ-«p-IÄ ]-d-bp-óp. BZyw I-Ì-Un-bn-se-Sp-¡p-Ibpw Pmayw In-«p-ó ap-d-bv-¡v hoïpw A-d-Ìv sN-bv-Xv F³-Fkv-F Np-a-¯p-I-bp-am-Wv tbm-Kn B-Zn-Xy-\m-Yv kÀ-¡mÀ sN-¿p-ó-sXópw B-tcm-]-W-apïv.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category