1 GBP = 90.90 INR                       

BREAKING NEWS

Ggp-sImñw ap-¼-t¯-¡mÄ C-t¸mÄ {IqUv Hm-bnð hn-e 35 i-X-am-\w Ip-dhv; cq-]-bp-sS aq-eyw 31 i-X-am-\w Ip-d-ª-t¸mÄ b-YmÀ-Y-Y Ipd-hv B-dp-i-X-am-\w am-{Xw; F-ón«pw A-óv 58.37 cq-]-bm-bn-cp-ó s]-t{SmÄ F§-s\ C-t¸mÄ 84 cq-]-bmbn; Aó-s¯ \n-Ip-Xn Xp-SÀ-ón-cp-só-¦nð C-óv hne 54.94þð \nð-¡p-am-bn-cpóp; C-´y-b-p-sS \Sp-shm-Sn-¡p-ó C-Ô-\hn-e hÀ-[-\-hn-sâ {][m-\ {]-Xn tI{µw X-só-sb-óv hy-à-am-¡p-ó I-W-¡p-IÄ ]pd¯v

Britishmalayali
kz´wteJI³

cm-Py-¯m-I-am-\w h³-tXm-Xn-ep-Å {]-Xn-tj-[-¯n\pw P-\-§-fp-sS \Sp-shm-Sn-¡p-ó hn-e-¡-b-ä-¯n-\pw hgn-sbm-cp-¡n C-Ô-\hn-e Zn-\w-{]-Xn Ip-Xn-¨p-b-cp-I-bmWv. Có-se tIm¬-{KÊpw C-S-Xp-]mÀ-«n-Ifpw DÄ-s¸-sS {]-Xn-]-£ I-£n-IÄ tNÀ-óv \-S¯n-b `m-c-X-_-µnð B {]-Xn-tj-[w hy-à-am-bn-cpóp. A-Sp-¯-Im-e-s¯m-óp-anñm-¯-hn-[w D-¯-tc-´y³ \-K-c-§-fn-ep-Ä-s¸-sS `m-c-X_-µv N-e-\-§-fp-ïm¡n. C-Ô-\-hn-e-¡b-äw X-§-fp-sS \n-b-{´-W-¯nð h-cp-ó Im-cy-a-sñ-óv B-hÀ-¯n-¨v tI-{µ kÀ-¡mÀ cw-K-¯p-h-cp-t¼mgpw P-\-§Ä hn-cð-Nq-ïpó-Xv tI-{µ kÀv-¡m-cn-\p -t\À-¡p- X-só-bmWv.

Xp-SÀ-¨m-bb 42þmw Zn-h-khpw s]-t{Sm-fn\pw Uo-k-en\pw hn-e D-bÀóp-sIm-ïn-cn-¡p-I-bmWv. a-lm-cm-{ã-bnð s]-t{SmÄ hn-e en-ä-dn-\v 90 cq-]-bv-¡v ap-I-fn-te-s¡-¯n-. F-® D-Zv-]m-Z-I cm-Py-§Ä D-Zv-]mZ-\w Ip-d-¨-Xm-Wv hn-e-Iq-Sm-³ Im-c-W-am-bn tI-{µ-kÀ-¡mÀ ]-d-bp-ó-Xv. A-´m-cm-{ã hn-]-Wn-bn-se G-ä-¡p-d-¨n-ep-I-fm-Wv C-Ô-\-hne-sb kzm-[o-\n-¡p-ó {][m-\ L-S-I§Ä. {IqUv Hm-bnð hn-e-bn-se hy-Xym-khpw cq-]-bp-sS hn-\n-a-b aq-ey-hp-am-Wv C-Xnð {]-[m\w. {IqUv Hm-bnðhn-e Ip-d-sª-¦nepw cq-]-bp-sS aq-ey-¯n-epïm-b C-Sn-hv C-Ô-\hn-e Iq-Sm³ Im-c-W-sav-óv hn-e-bn-cp-¯-s¸-Spóp.

2011þ12 Im-e-b-f-hn-s\-¡mÄ {IqUv Hm-b-n-ð hn-e-bnð 35 i-X-am-\-t¯m-fw C-Sn-hp-ïm-b-Xm-bn I-W-¡p-IÄ hy-à-am-¡p-óp. 2011þ12 Im-e-¯v 112 tUm-f-dn-\-Sp-¯m-bn-cp-óp H-cp _m-cð {Iq-Un-sâ hn-e. 40 tUm-f-dn-\-Sp-t¯-¡v Ip-d-ª {Iq-Uv hn-e C-t¸mÄ 73 tUm-f-dn-se-¯n \nð-¡p-I-bmWv. {IqUv Hm-bnð hn-e-bn-epïm-b K-Wyam-b Ipd-hv s]-t{SmÄ hn-e-bnð {]-Xn-^-en-¨n-sñ-ó-Xm-Wv hm-kv-X-hw. 2011þ12 Im-e-s¯-¡mÄ 38 i-X-am-\w D-bÀ-óp-\nð-¡p-I-bm-Wv C-t¸mÄ s]-t{SmÄ hn-e.

{Iq-Un-\v 112 tUm-f-dp-ïm-bn-cp-ó Ime¯v 58. 37 cq-]-bm-bn-cp-óp s]-t{SmÄ hn-e. F-ómð, {Iq-Un-\v 73 tUm-f-dnð-\nð-¡p-t¼mÄ s]-t{SmÄ hne 80.73 cq-]-bm-bn kÀ-hIm-e sd-t¡m-Un-se-¯n \nð-¡póp. \n-Ip-Xn-L-S-\-bn-epïm-b hy-Xym-k-am-Wv hn-e-¡pd-hv C-Ô-\-hn-e-bnð {]-Xn-^-en-¡m-Xn-cn-¡m³ Im-c-W-sa-óv Nq-ïn-¡m-Wn-¡-s¸-Sp-óp. 2011þ12 Im-e-t¯-Xn-\v k-am-\-am-bn-cp-óp \n-Ip-Xn-sb-¦nð C-t¸mÄ s]-t{SmÄ hne 54.94 cq-]-bnð \nð-¡p-am-bn-cp-óp-shóv Cu cw-K-¯p-Å-hÀ ]-c-bpóp.

Z-£n-tW-jy-bnð C-Ô-\hn-e G-ähpw D-bÀ-óp-\n-ð-¡p-ó cmPyw C-´y-bm-Wv. 46 i-X-am-\-t¯m-fw \n-Ip-Xn-bm-Wv ]-e t]-cp-I-fn-embn Hmtcm en-ä-dn\pw tað Cu-Sm-¡p-óXv. {Iq-Uv hn-e hÀ-[n-¡p-ó-X-\p-k-cn-¨v kÀ-¡m-cn-sâ em-`w hÀ-[n-¡p-ó X-c-¯n-ep-Å \n-Ip-Xn L-S-\-bm-Wv GÀ-s¸-Sp-¯n-bn-«p-Å-Xv. tI-{µ \n-Ip-Xn-bnð-h-ó h³-tXm-Xn-ep-Å hÀ-[-\-bm-Wv hn-e-¡-b-ä-¯n-\v Im-c-W-sa-óm-Wv {]-[m-\-ambpw hn-e-bn-cp-¯p-óXv. tI-{µ \n-Ip-Xn C-¡m-e-b-f-hnð 250 i-X-am-\-t¯m-fw hÀ-[n-¨-t¸mÄ, kw-Øm-\ \n-Ip-Xn-bn-ep-ïm-b-Xv 76 i-X-am-\w am{Xw hÀ-[-\-hm-Wv.

2011þ12 Im-e-b-f-hnð {Iq-Un-\v _m-c-en-\v 5362 cq-]-bm-bn-cp-óp hn-e. A-óv c-q-]-bp-sS aqeyw tUm-f-dn-s\-Xn-sc 48 cq-]-bm-bn-cpóp. C-t¸mÄ cq-]-bp-sS aq-ey-¯nð 31 i-X-am-\-¯n-te-sd C-Sn-hv kw-`-hn-¨n-«pw {Iq-Uv hn-e- 5047 cq-]-bnð \nð-¡p-I-bm-Wv. Cu hn-e hy-Xym-kw C-Ô-\-hn-e-bnð {]-I-S-am-tI-ï-XmWv. F-ómð, tI{µ, kwØm-\ kÀ-¡m-cp-IÄ¡pw F-®-¡-¼-\n-IÄ¡pw em-`-ap-ïm-¡p-ó hn-eL-S-\ D-]-t`m-àm-¡-fnð-\n-óv A-Xn-sâ Kp-Ww X-«n-s¯-dn-¸n-¡p-óp.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category