1 GBP = 92.30 INR                       

BREAKING NEWS

\mep hn-`m-K-§-fn-em-bn ap-XnÀ-ó-hÀ¡pw Ip-«n-IÄ¡pw ]-s¦-Sp-¡mw; a-ebm-f \m-Sn-s\ k-lm-bn-¡m³ Nm-cn-än _m-Uv-anâ-¬ SqÀ-W-saâv Cu-am-kw 22\v ^v-fo-än-ð

Britishmalayali
kp-Pn-¯v \o-e-I-WvT³

Nm-cn-än _m-Uv-an⬠SqÀ-W-saâv Cu-am-kw 22\v ^v-eo-än-se lmÀ-«v se-bv-kÀ skâ-dnð \-S-¡pw. tI-c-f-¯n-se {]-f-b Zp-cn-X _-m-[n-X-À-¡m-bm-Wv C-¯-c¯n-sem-cp Nm-cn-än ^-ïv sd-bn-knw-Kv Châv H-cp-¡p-óXv. ssh-In-«v 3.30 ap-Xð F-«p a-Wn h-sc-bm-Wv ]-cn-]m-Sn \-S-¡p-I. saâv U-_nÄkv, te-Uo-kv U-_nÄkv, Pq-\n-bÀ A-ïÀ 15 (knw-KnÄ-kv), Pq-\n-bÀ A-ïÀ 10 (knw-KnÄ-kv). a-Õ-c-¯nð ]-s¦-Sp-¡m-³ A-t]-£n-¡m-\p-Å A-hkm-\ XobXn Cu-am-kw 17 BWv.

Ø-e-¯n-sâ hn-emkw
Hart Leisure Centre, Fleet GU51 5EE
Iq-Sp-Xð hn-h-c-§Ä-¡v _-Ô-s¸SpI: [email protected]

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category