1 GBP = 92.30 INR                       

BREAKING NEWS

F³F¨vFkv \gv--kmbpw tUmÎdmbpw \n§Ä¡v C´ybnepw tPmen sN¿m³ ]äpó Imew hcpóp; hntZi cmPy§fnð {_môpIÄ XpS§n em`w Dïm¡m³ F³F¨vF¨v {SÌpIÄ¡v A\paXn \ð-Ipw

Britishmalayali
kz´wteJI³

\n§Ä bpsIbnse F³F¨vFknð tPmen sN¿pó Hcp kv--s]jyenÌv s{]m^jWð BtWm? \gv--tkm anUv--ssht^m tUmÎtdm Bcmbmepw \n§Ä¡v Hcp ]s£ Gsd sshImsX C´ybnð tPmen sNbvXp bpsIbnse i¼fw hm§m³ Igntª¡pw. Hcp ]s£ bpsIbnð Ct¸mÄ e`n¡póXnt\¡mÄ DbÀó i¼fw \n§fpsS F³F¨vFkv {SÌv C´ybnð tPmen sN¿pt¼mÄ Xsóóv hcmw. A¯cw Hcp BibamWv Ct¸mÄ F³F¨vFkns\ em`¯nem¡m³ kÀ¡mÀ aptóm«p hbv¡p-óXv.

{_-Iv-kn-än-\p-ti-jw G-gv _n-ey¬ ]u-ïv em-`-¯n-te-¡v F³-F-¨v-F-kn-s\ F-¯n-¡p-I-sb-ó e-£y-t¯m-sS-bm-Wv F³-F-¨v-F-kn-\v {^m-sô-bv-kn kw-hn-[m-\-taÀ-s¸-Sp-¯m-\p-Å ]²-Xn A-[n-Ir-XÀ B-tem-Nn-¡p-óXv. bq-tdm-]y³ bq-Wn-b³ hn-«-Xn-\p-ti-j-ap-Å {_n«-sâ `m-hn-sb-¡p-dn-¨v C-t¸mgpw A-[n-Ir-XÀ-¡n-S-bnð A-\n-Ýn-X-Xz-ap-sï-ó-Xn-\v sX-fn-hm-Wv C¯-cw ]-²-Xn-I-sf-¡p-dn-¨p-Å Nn-´-sb-ó a-dp-hm-Zhpw C-tXm-sSm-¸w D-bÀ-óp-h-ón-«pïv.

{_-Iv-kn-än-\p-ti-j-w I-Sp-¯ km-¼¯n-I am-µy-¯n-te-¡v {_n-«³ ho-gp-sa-ó B-i-¦ Fñm-cw-K¯pw D-bÀ-ón-«pïv. I-b-äpa-Xn Iq-Sp-Xð t{]m-Õm-ln-¸n-¨v ]-c-am-h-[n h-cp-am-\w s{_-Iv-kn-än-\-p-ap-¼v k-am-l-cn-¡m³ hy-h-km-bþhm-Wn-Py a-{´n-amÀ X-§-fp-sS ta-J-e-bn-epÅ-h-tcm-Sv B-h-iy-s¸-«n-cpóp. k-am-\am-b co-Xn-bnð, B-tcm-Ky-cwK-s¯ A-dn-hn-s\bpw ]-cn-N-b-k-¼-¯n-s\bpw H-cp D-Xv]-ów t]m-se Iïv, tem-I-sa-¼m-Sp-ap-Å B-ip-]-{Xn-IÄ-¡v B tkh-\w e-`y-am-¡n ]-W-ap-ïm-¡p-I-sb-ó e-£y-am-Wv B-tcm-Ky-cwK-s¯ D-ó-XÀ B-tem-Nn-¡p-óXv.

C-¡m-cy-¯nð A´n-a Xo-cp-am-\-sa-Sp-¡p-ó-Xn\pw ]-²-Xn-¡v hy-àam-b cq-]w \ð-Ip-ó-Xn\pw slð-¯v B³-Uv tkm-jyð sI-bÀ Un-¸mÀ-«v-saâpw slð-¯v-sI-bÀ bp-sIbpw {i-aw Xp-S-§n-bn-«pïv. \-gv-kp-am-cp-sS-bS-¡w Po-h-\-¡m-cp-sS I-Sp-¯ £m-aw t\-cn-Sp-ó km-l-N-cy-¯nð a-äp-cm-Py-§-fn-te-¡p-Iq-Sn tkh-\w e-`y-am-¡p-I-sb-ó Bi-bw Po-h-\-¡mÀ-¡n-S-bnð I-Sp-¯ {]-Xn-tj-[-¯n-\n-S-bm-¡n-bn-«p-ïv.

Iq-Sp-Xð Po-h-\-¡mcpw ku-I-cy-§-fp-ap-sï-¦nð temI-s¯ a-äp cm-Py-§-fnð-¡q-Sn tkh-\w hn«p-sIm-Sp-¡p-ó-Xnð F-XnÀ-¸n-sñ-óv t]-jyâv I¬-tk¬ kw-L-S-\-bp-sS tPm-bv-kv tdm-_n³ ]-dªp. kz-´w tcm-KnI-sf Nn-In-Õn-¡m³ I-ã-s¸-Sp-ó F³-F-¨vF-kv C¯-c-sam-cp hen-b D-¯-c-hm-Zn-¯w X-e-bn-te-äpó-Xv Iq-Sp-Xð B-i-¦-IÄ-¡n-S-bm-¡p-óp-sïópw A-t±-lw ]-d-ªp.

C-t¸mį-só F³-F-¨vF-kv C¯-c-sam-cp {i-aw \-S-¯p-ópïv. \n-e-hnð I-gn-ª c-ïp-hÀ-j-¯n-\n-sS 100 an-ey¬ ]u-ïn-sâ-sb-¦nepw h-cp-am-\w C-¯-c-¯nð hn-tZ-i-¯p-\n-óv kz-´-am-¡n-bn-«pïv. e-ï-\nse kv-s]-jy-en-Ìv I-®m-ip-]-{Xnbm-b aqÀ-^oð-Uv-kv Zp-_m-bnepw A-_p-Zm-_n-bnepw {_m-ôp-IÄ Xp-S-§nb-Xv A-Xn-\p-Zm-l-c-W-amWv. aqÀ-^oð-Uv-knð ]-cn-ioe-\w kn-²n¨ tUm-ÎÀ-am-c-m-Wv C-hn-sS tk-h-\-a-\p-jvTn-¡p-óXv. {_n-«-\n-se A-tX \n-e-hm-c-¯n-ep-Å Nn-In-Õbpw C-hn-sS hm-Kv-Zm-\w sN-¿p-óp.

k-am-\am-b co-Xn-bnð tem-I-¯n-sâ hnhn-[ `m-K-§-fnð B-ip-]-{Xn-Ifpw a-äpw Xp-S-§p-I-bm-Wv F³-F-¨v-F-kn-sâ e-£yw. C´y-t]m-se B-tcm-Ky-cwK-¯v h-f-sc-tb-sd {]m-[m\yw \ð-Ip-ó cm-Py-¯v B-ip-]-{Xn-IÄ Xp-S-§m\pw e-£y-apïv. A-tXmsS, C-´y-bn-en-cp-óv F³-F-¨v-F-kn-\m-bn tPm-en sN-¿m-\p-Å A-hk-cw \-½p-sS tUm-ÎÀ-amÀ¡pw \-gv-kp-amÀ¡pw e-`n-¡m\pw hgn-sbm-cp-§pw.

C¯-cw {_m-ôp-IÄ Xp-S-§p-ó-Xn-s\-¡mÄ hen-b km[y-X {_n-«-\p-ap-ónð Xp-d-óp-In-S-¡p-óp-sï-óm-Wv slð-¯v-sI-bÀ bp-sI-bp-sS am-t\-Pn-Mv U-b-d-ÎÀ sU-t_md sIm-t_hv-I ]-d-bp-ó-Xv. I-gn-ª c-ïp-hÀ-j-¯n-\n-sS 100 an-ey¬ ]u-ïn-sâ-sb-¦nepw h-cp-am-\w Np-cp§n-b \n-e-bnð ssI-h-cn-¡m-\m-bn-«pïv. tem-I-sa-¼m-Sp-am-bn G-gv _n-ey¬ ]u-ïn-sâ h-cp-am-\w F³-F-¨v-F-kn-s\ Im-¯n-cn-¡p-ó-pïv. C-Xv t\-Sm³ \-ap-¡m-h-W-saópw A-hÀ ]-d-bpóp.

F-ómð, hn-tZ-i-t¯-¡v B-tcm-Ky-tk-h-\-§Ä hym-]n-¸n-¡p-t¼mÄ {_n-«-\n-se tcm-Kn-IÄ-¡v Xn-cn-¨-Sn-bm-Ip-sa-ó ap-ó-dn-bn-¸v {_n-«o-jv sa-Un-¡ð A-tkm-kn-tb-j³ \ð-Ip-ópïv. {_n-«-\n-se F³-F-¨vF-kv {S-kv-äp-I-fn-se-¯pó tcm-Kn-IÄ-¡v b-Ym-ka-bw Nn-In-Õ In-«p-ó-Xn-\v C-Xv X-S-Ê-ap-ïm-¡n-tb-¡mw. C-t¸mį-só A-t¸m-bvâv-saâS-¡w In-«p-ó-Xn-\v G-sd Im-¯n-cn-t¡-ï A-h-Ø-bpïv. Iq-Sp-Xð Im-¯n-cn-¸n\pw a-Xnbm-b co-Xn-bn-ep-Å ]-cn-N-c-Ww In-«m-¯ A-h-Ø-bv-¡p-amIpw A-Xv h-gn-sh-¡p-ó-sX-ópw A-tkm-kn-tb-j³ ap-ó-dn-bn-¸v \ð-Ipóp.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category