1 GBP = 92.50 INR                       

BREAKING NEWS

sean-Mv-S¬ kv-]m-bn-se ap³ ta-bdm-b C-´y-¡m-c³ 77þmw h-b-knepw B-gv-N-bnð 74 a-Wn-¡q-À _-kv Hm-Sn¨p; t{_-¡n-\p ]I-cw B-Iv-kn-te-äÀ N-hn-«n-b-t¸mÄ s]m-enª-Xv c-ïp Po-h³; 80þIm-c\mb ssI-em-jn-s\ P-bn-en-e-S-bv¡ptam?

Britishmalayali
kz´wteJI³

A-]-I-S-I-cam-b co-Xn-bnð _kv Hm-Sn-¡p-ó-Xn-\v H-t«-sd¯-h-W A-[n-Ir-X-cp-sS ap-ó-d-n-bn-¸v t\m-«o-kp-IÄ In-«n-bn«pw A-Xp h-I-sh-¡m-sX B-gv-N-bnð 74 a-Wn¡q-tdm-fw _kv Hm-Sn-¨-n-cpó 77þImc-sâ A-{i-²-bnð s]m-enª-Xv c-ïp Poh³. hÀ-hn-Iv-j-b-dn-se se-an-Mv-S¬ kv-]m-bn-se ap³ ta-b-À Iq-Snbm-b C-´y³ hw-i-P³ ssI-em-jv N-µ-dm-Wv aq-óp-hÀ-jw ap-¼pïm-b A-]-I-S-¯nð C-t¸mÄ \n-b-a \-S]-Sn t\-cn-Sp-óXv. t{_-¡n-\v ]I-cw B-Iv-kn-te-ä-dnð Im-e-aÀ-¯n-b-tXm-sS-bm-Wv ssI-emjv Hm-Sn-¨n-cp-ó _-kv kq-¸À-amÀ-¡-än-te-¡v C-Sn-¨p-I-b-dp-Ibpw c-ïp-t]-À a-cn-¡p-Ibpw sN-bv-X-sX-óv A-t\z-tjm-tZym-K-ØÀ tIm-S-Xn-sb A-dn-bn-¨n-«pïv.

_-kn-ð bm-{X sN-bv-Xn-cp-ó G-gp-h-b-ÊpÅ tdm-h³ ^n-äv-kv-sP-dmÄUv, h-gn-bm-{X-¡m-c-\m 76þIm-cn tUm-d lm³-tIm-Iv-kv F-ón-h-cm-Wv 2015 H-tÎm-_À aq-ón-\pïm-b A-]-I-S-¯nð a-cn-¨Xv. Xp-SÀ-¨-bm-bn aq-óm-gv-N 75 a-Wn-¡qÀ ho-Xw tPm-en sN-t¿-ïn-h-ó ssI-em-jn-sâ `m-K-¯p-\n-ópïm-b Kp-cp-X-cam-b ho-gv-N-bm-Wv A-]-I-S-¯n-\v Im-c-W-sa-óv t{]m-kn-Iyq-«À-amÀ ]-dªp. am-{Xañ, ssI-em-jn-sâ ss{U-hn-§n-sâ Ip-g-¸-§Ä Nq-ïn-¡m-«n 24 X-h-W ap-¼v ap-ó-dn-bn-¸v \ð-In-bn-«p-sïópw A-hÀ tIm-S-Xn-sb A-dn-bn¨p.

ssI-em-jv Hm-Sn-¨n-cp-ó U-_nÄ-sU-¡À _-kv a-säm-cp _-kn-sâ ]n-ónð-s¨-ón-Sn-¡p-Ibpw ]n-óo-Sv kq-¸À-amÀ-¡-än-te-¡v C-Sn-¨p-I-b-dp-I-bp-am-bn-cp-óp-sh-óv t{]m-kn-Iyq-«À B³{Uq tXma-kv ]-dªp. A-Xn-th-K-¯nð tdm-U-cn-In-te-¡v ]m-ªp-h-ó _-Ên-Sn-¡m-Xn-cn-¡m³ Imð-\-S-bm-{X-¡mÀ¡v Hm-Sn-c-£-s¸-tS-ïn-hóp. Hm-Sm-\m-Im-sX _-kn-\v ap-ónð-s¸-«m-Wv tUm-d a-cn-¨Xv. Hm-«-¯n-\n-sS _-kv H-t«-sd t]m-kv-äp-I-fnepw C-Sn¨p. sk-bv³-kv-_-dn kq-¸À-amÀ-¡-än-sâ `n-¯n-bn-en-Sn-¨m-Wv _-kv \n-ó-sXópw t{]m-kn-Iyq-«À ]-dªp.

_À-an-§mw {Iu¬ tIm-S-Xn-bn-em-Wv tI-kv ]-cn-K-Wn-¡p-óXv. N-µ-dn-sâ ss{U-hn-Mv tam-i-am-bn h-cn-I-bm-sW-óv A-[n-Ir-XÀ \n-c´-cw ap-ó-dn-bn-¸v \ð-In-bn«pw tPm-en-bnð Xp-S-cp-I-bm-bn-cp-óp-sh-óv t{]m-kn-Iyq-«À-amÀ ]-d-bpóp. A-]-I-S-¯nð _-kn-sâ ap³-`m-K-¯n-\v henb tXm-Xnð \m-i-\-ã-ap-ïm-bn-cpóp. sIm-ñ-s¸« tdmh-sâ AÀ[-k-tlm-Z-c-\pÄ-s¸-sS c-ïp-t]À-¡v Kp-cp-X-c-am-bn ]-cn-t¡-än-cpóp. th-sdbpw bm-{X-¡mÀ-¡v kw-`-h-¯nð ]-cn-t¡-än-cp-óp.

tIm-S-Xn-bnð t\-cn-«v lm-P-cm-bn hn-Nm-c-W t\-cn-Sp-ó-Xn-\p-Å B-tcm-Ky-anñm-¯-Xn-\mð ssI-em-jn-s\ A-Xnð-\n-óv H-gn-hm-¡n-bn-«p-ïv. ]-t£, CXp-sIm-ïv in-£-bnð-\n-óv ssI-em-jn-\v Cf-hv e-`n-t¨-¡-W-sa-ónñ. 2014 Pq-sse-bv-¡pw 2015 sk-]v-äw-_-dn-\p-an-S-bv-¡v ssI-em-jn-\v 24 X-h-W ap-ó-dn-bn-¸v \ð-In-bn-cp-ó-Xm-bm-Wv t{]m-kn-Iyq-«À-amÀ tIm-S-Xn-sb A-dn-bn-¨n-«p-ÅXv.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category