1 GBP = 92.40 INR                       

BREAKING NEWS

tlm-«-ð ap-dn-sb-Sp-¯v a-Zy-¯nð D-d-¡-Kpfn-I Nm-en-¨v a-c-W-¯n-\v Io-g-S-§nb-Xv tlmw sk-{I-«-dn-bp-sS k-tlm-Zc³; ]m-¡nØm-\nð-\n-só¯n-b km-[m-c-W-¡mc-sâ A-ôp-a-¡fpw k-¼-ó-cm-bn«pw F§-s\ k-q-¸À-amÀ¡-äv D-S-a am{Xw B-ßl-Xy sN-bv-Xp?

Britishmalayali
kz´wteJI³

tlmw sk-{I«-dn km-Pn-Zv Pm-hn-sâ aq-¯ k-tlm-Zc-sâ ac-Ww Cw-¥-ïnð hen-b NÀ-¨-bm-hpóp. ho-Sn-\-Sp-¯p-Å ]-ô-\£-{X tlm-«-enð ap-dn-sb-Sp-¯v A-an-Xamb tXm-Xnð sIm-s¡-bv\pw a-Zyhpw tNÀ-¯v D]-tbm-Kn-¨-Xm-Wv 51þIm-c-\m-b Xm-cn-Jv Pm-hn-Zn-sâ a-c-W-¯n-\n-S-bm-¡n-b-sX-óm-Wv I-sï-¯ð. sh-kv-äv k-kv-Iv-kn-se ku-¯v tem-Uv-Pv tlm-«-enð Pq-sse 29þ\m-Wv Ip-fn-ap-dn-bnð Xm-cn-Jn-s\ a-cn-¨-\n-e-bnð I-sï-¯n-bXv. Xm-cn-Jn-sâ ho-«nð-\n-óv ]-¯p-an-\n-äv am{Xw A-I-e-¯n-emWv Cu tlm«ð.

I-Sp-¯ lr-t{Zm-Kn-Iq-Sn-bm-bn-cp-óp Xm-cnJv. a-c-W-k-ab-¯v Xm-cn-Jv A-an-Xamb tXm-Xnð a-Zyhpw a-b-¡p-a-cp-ópw D-]-tbm-Kn-¨n-cp-ó-Xm-bn B-´-cn-Im-h-b-h-§-fp-sS ]cn-tim-[-\-bnð hy-à-am-bn-cpóp. A-kzm-`mhn-I a-c-W-sa-óv {]-Jym-]n¨ sh-kv-äv k-k-Iv-kv sIm-tdm-WÀ s]-\-tem-]v kv-tIm-^oð-Uv C-¡m-cy-¯nð hn-i-Zam-b A-t\z-j-W-¯n\pw D-¯-c-hn«p. kq-¸À-amÀ¡-äv irw-J-e-bp-sS D-S-a-Iq-Sn-bm-bn-cp-óp a-cn-¨ Xm-cnJv.

km-Pn-Zv Pm-hn-sâ A-ôp k-tlm-Z-c-§-fnð aq-¯-bm-fm-b Xm-cn-Jn-sâ a-äp k-tlm-Z-c-§-sfñmw D-bÀ-ó \n-e-bn-emWv. sh-kv-äv an-Uv-em³-Uv-kn-se t]m-eo-kv I-am³-U-dm-Wv a-säm-cp k-tlm-Z-c\m-b _m-kvv Pm-hnZv. Xm-cn-Jn-\v F-s´-¦nepw X-c-¯n-ep-Å km-¼¯n-I _p-²n-ap-«p-Itfm atäm D-ïm-bn-c-p-ó-Xm-bn kq-N-\-bnñ. F-ómð, Po-h-s\m-Sp-¡m-\p-Å Im-c-Whpw hy-à-am-bn-«nñ. Xm-cnJpw `m-cy-bpw hn-hm-l-tamN-\w t\-Sn-bn-cp-óp.

]m-¡nØm-\nð-\n-só-¯n Xp-Wn-¡-¨h-Sw Xp-S§n-b AÑ-sâ h-gn-tb-bm-Wv Xm-cnJpw hym-]m-c-cw-K-t¯-¡n-d-§n-b-Xv. _-kv ss{U-h-dm-bn tPm-en sN-bv-X-ti-j-am-Wv Xm-cn-Jn-sâ ]n-Xm-hv I-¨-h-S-¯n-te-¡v Xn-cn-bp-óXv. 1961þem-Wv A-ÐpÄ J-\n Pm-hn-Zv A-ôp-a-¡-fp-w `m-cy kp-ss_-Zbp-sam-¯v e-ï-\n-se-¯p-óXv. \nc-´-c {]-b-Xv-\-¯n-eq-sS a¡-sf-sbñmw hen-b \n-e-bn-¯n-¡m³ A-t±-l-¯n-\m-bn. {_n-tÌm-fn-se Xp-Wn-¡-S-bnð-\n-óv kq-¸À-amÀ¡-äv irw-J-e-bp-sS D-S-a-bm-bn Xm-cn-Jv am-dn-b-t¸mÄ, a-äp-Å-hÀ cm-{ão-b-¯n-epw kÀ-¡mÀ tPm-en-bnepw an-I-¨ \n-e-bn-te-s¡¯n.

km-Pn-Zv Pm-hn-Zv ap³ e--ï³ ta-bdpw C-t¸mÄ tlmw sk-{I-«-dn-bp-am-bn tem-I-a-dn-bp-ó \n-e-bn-te-¡v h-fÀóp. a-säm-cp k-tlm-Z-c\m-b _m-kn-Xv Pm-hn-Zv t]m-eo-knð tNÀ-óv D-bÀ-ó \n-e-bn-te-¡v h-fÀóp. C-t¸mÄ sh-kv-äv an-Uv-e³-Uv-kv t]m-eo-kn-se No-^v kq-{]ïpw tkm-fn-lÄ t]m-eo-kv Un-hnj-sâ X-e-h-\-p-am-Wv A-t±lw. a-säm-cp k-tlm-Z-c\m-b B-Xn-^v Pm-hn-Zv {_n-tÌm-fn-se A-dn-b-s¸-Sp-ó dn-bð F-tÌ-äv _n-kn-\-kp-Im-c\pw hy-h-km-bn-bp-am-Wv. C-f-b k-tlm-Z-c\m-b Jm-en-Zv Pm-hn-Zv ^n-\m³-jyð kÀ-ho-kv ta-J-e-bnð A-ssUz-k-dmbpw {]-hÀ-¯n-¡póp.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category