1 GBP = 91.80 INR                       

BREAKING NEWS

16,000 ]u-ïv sIm-Sp-¯mð knwl-s¯ sImñmw; sh-Å Im-ïm-ar-K-¯n-\m-sW-¦nð 42,000 ]u-ïv ap-S-¡Ww; h-\y-ar-K-§-sf sIm-óv c-kn-¡p-ó {Iq-c-òmcm-b ap-X-em-fn-amÀ-¡v th-ïn B-{^n-¡³ Im-Sp-I-fnð X-g-¨p-h-f-cp-ó _-n-kn-\-kn-sâ IY

Britishmalayali
kz´wteJI³

a-\p-jy-sâ G-ähpw hen-b {Iq-c-X-Ifn-sem-óm-Wv Im-«nð-¡b-dn h-\y-ar-K§-sf \m-bm-Sn-s¡mñp-I-sb-óXv. an-¡-hmdpw Fñm cm-Py-§-fnepw \n-b-aw-aq-ew \n-tcm-[n-¨ Cu {Iq-c-X C-t¸mgpw Xp-S-cp-óp-ïv B-{^n-¡-bnð. d-jy-¡m-c\m-b tUm-ÎÀ tPmÀ-Pv d-tKm-kn³ \-S-¯p-ó kz-Im-cy h-\yar-K k-t¦-X-¯n-em-Wv C-Xn-\p-Å ku-I-cyw. ]-W-¨m-¡p-Ifm-b ap-X-em-fn-amÀ-¡v C-hn-sSh-óv Ip-Sn-¨p-Iq-¯m-Sp-óXn-s\m-¸w ar-K§-sf th-«-bm-Sn-s¡mñm\pw km-[n-¡pw.

Hmtcm ar-K-¯n-\v A-\p-k-cn-¨v \m-bm-S-en-sâ td-äv hy-Xym-k-s¸-Spw. ]-¯p-Zn-hk-s¯ k-^m-cn-bnð h-\y-arK-s¯ th-«-bm-Sð Iq-Sn DÄ-s¸-Sp-¯n-bn-cn-¡p-óp. 3800 ]u-ïv ap-S-¡p-I-bm-sW-¦nð G-sX-¦nepw km-[m-c-W ar-Ks¯tbm ko-{_sbtbm th-«-bm-Sn a-S-§mw. B¬-knw-ls¯tbm s]¬-knw-ls¯tbm th-«-bm-S-W-sa-¦nð 16,000 ]u-ïm-Ipw. ]p-Ån-¸p-en-sb-bm-Wv sIm-tñ-ï-sX-¦nð 26,000 ]u-ïm-Wv tdäv. c-ïm-gvN-s¯ Xm-a-khpw C-tXm-sSm-¸w D-ïm-Ipw.

Iq-Sp-Xð Im-ip-Å-hÀ-¡v Iq-Sp-Xð th-«-bm-S-en-\v A-hk-cw In-«pw. sh-Å Im-ïm-arK-s¯ th-«-bm-Sð DÄ-s¸-sS-bp-Å A-ôp-Zn-hk-s¯ ]m-t¡-Pn-\v 42,150 ]u-ïm-Wv tPmÀ-Pv NmÀ-Pv sN-¿p-óXv. C-tX Xp-I-bv-¡v 12 Znh-kw Xm-a-kn-¨v B\-sb th-«-bm-Smw. hw-k\m-i `o-j-Wn-bn-ep-Å I-dp-¯ Im-ïm-arK-s¯ th-«-bm-Sp-ó-Xn-\v Ip-d-¨-[n-Iw ]-Ww sN-e-hm-¡-Ww. 4,21,000 ]u-ïm-Wv G-gv Zn-hk-s¯ Xm-a-k¯n-s\m-¸w C-Xn-\p-Å sN-ehv.

hÀ-jw 12 e-£w ]u-tïm-fw C¯-cw th-«-bm-Sð {Sn-¸p-I-fnð-\n-óv tPmÀ-Pv kz-´-am-¡póp. \m-bm-«v \-S-¯p-ó-Xn-\mbn Cu ]mÀ-¡n-te-¡v k-µÀ-i-IÀ Øn-c-am-sb-¯p-óp-sïópw tPmÀ-Pv ]-d-bp-óp. 2020 h-sc C-hn-sS _p-¡n-Mv XoÀ-óp-I-gn-ªp. C-hn-sS-sb-¯n h-\y-ar-K§-sf th-«-bm-Sn-b-h-cp-sS Nn-{X-§Ä tPmÀ-Pn-sâ Hm-^o-knepw ]-cn-k-c¯pw Im-Wmw. A-¡q-«-¯nð tPmÀ-Pn-sâ \m-bm-«v Nn-{X-§-fp-apïv.

tUm-ÎÀ Un-{Kn-sb-Sp-¯ -ti-j-am-Wv \m-bm-«v _n-kn-\-kn-te-¡v tPm-À-Pv I-S-óXv. Z-£n-Wm-{^n-¡-bn-em-Wv tPmÀ-Pn-sâ B-Øm-\-sa-¦nepw knw-_m-_vsh, _pÀ¡n-\ ^m-tkm, \-ao_n-b F-ón-hn-S-§-fnepw tPmÀ-Pv k-^m-cn \-S-¯m-dpïv. Fñm-bn-S¯pw \n-b-a-]-c-am-bm-Wv th-«-bm-S-se-óv tPmÀ-Pv ]-d-bpóp. X-sâ s]¬-a-¡fm-b ko-\n-bbpw Um-\bpw th-«-bmSn-b ar-K-§Ä-s¡m-¸w \nð-¡p-ó Nn-{X-§Ä tPmÀ-Pv ]p-d-¯p-hn-«ncp-óp. Ip-«nI-sf th-«-bm-Sm³ {]-tNm-Zn-¸n-¡p-ó Nn-{X-§-fm-Wn-sX-ó hn-aÀi-\w A-t±-lw t\-cn-Sp-Ibpw sN-bv-Xp.

Z-£n-Wm-{^n-¡-bn-se enw-t]m-t¸m-bnð 120 ar-K-§-fp-am-bm-Wv tPmÀ-Pv X-sâ kz-Im-cy ar-Kim-e Xp-S-§n-bXv. tamkv-tIm-bn-se ar-K-im-e-sb-¡mÄ h-ep-¸-ap-Å ar-K-im-e-bm-bn-cp-óp CXv. Iu-Xp-I-¯n-\p-th-ïn-bp-Å t{Sm-^n l-ïn-Mv Z-£n-Wm-{^n-¡ \n-b-a-hn-t[-b-am-¡n-b-tXmsS, tPmÀ-Pn-sâ _n-kn\-kv X-g-¨p-h-f-cp-I-bm-bn-cpóp. Z-£n-Wm-{^n-¡-bn-se s{]m-^-j-Wð l-tï-gv-kv A-tkm-kn-tb-j-\nð Aw-K-am-Wv tPmÀPv.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category