1 GBP = 91.30 INR                       

BREAKING NEWS

]mkv-t]mÀ-«nepw hn-k-bnepw H-kn-sF ImÀ-Unep-sam-s¡ sX-äp-IÄ D-sïópw Xn-cp-¯-W-saópw ]d-ªv t^m¬ h-ómð sI-Wn-bnð ho-g-cptX; {_n-«-\n-se C-´y-¡m-sc ]-än-¡m³ C-d§n-b sIm-Å-¡m-sc Xn-cn-¨-dnbmw

Britishmalayali
kz´wteJI³

]mkv-t]mÀ«ntem hn-kbntem Xn-cp-¯ð \-S-t¯-ï-Xp-sï-óv C-´y³ Fw-_-Ên-bnð-\n-óv t\-cn-«v t^m-Wn-eq-sS hn-fn-¨p-]-d-ªmð Bcm-W hn-iz-kn-¡m-Xn-cn-¡p-I. C-\n-ap-Xð A-Xn-\v ]n-óm-se Nm-Sn-¸p-d-s¸-Sp-ó-Xn-\p-ap-¼v A-Xn-sâ hn-izmky-X c-ï-ph-«w D-d-¸p-h-cp-¯p-I. bp-sI tlmw Hm-^o-knð-\n-ópw bp-sI C-an-t{K-j-\nð-\n-ópw C-´y³ ssl-¡-½n-j-\nð-\n-óp-sa-sóm-s¡-bp-Å hymtP-\ C-´y-¡m-sc ]-än-¡p-ó kw-Lw {_n-«-\nð {]-hÀ-¯n-¡p-ó-Xm-bn C-´y³ ssl-¡-½n-j³ X-só ap-ó-dn-bn-¸v \ð-In-bn-cn-¡póp.

]mkv-t]mÀ-«n-sebpw hnk t^m-an-sebpw C-an-t{K-j³ t^m-an-sebpw sX-äp-IÄ Xn-cp-¯p-ó-Xn-\v k-lm-bn-¡m-saópw A-Xn-\v ^o-kv \ð-I-W-saóp-sam-s¡ B-h-iy-s¸-«m-Wv C-hÀ hn-fn-¡p-óXv. C-Xnð hn-iz-kn-¨v ]-eÀ¡pw ]-Ww \-ã-s¸-Sp-Ibpw sN-bvXp. sX-äp-IÄ Xn-cp-¯n-bn-sñ-¦nð bp-sI-bnð-\n-óv \m-Sp-I-S-¯p-sa-sóm-s¡ `o-j-Wn-s¸-Sp-¯n-bm-Wv C-hÀ hn-fn-¡p-I. C-¯-cw hn-fn-IÄ h-ómð A-Xn-sâ hn-izmky-X D-d-¸p-h-cp-¯p-ó-Xn-\m-bn _-Ô-s¸-« Hm-^o-kn-ð¯-só A-t\z-jn-¡-W-sa-óv ssl-¡-½n-j³ \nÀ-tZ-in-¡póp.

e-ï-\n-se C-´y³ ssl-¡-½n-j-\nð-\ntóm \yq-Uð-ln-bn-se {_n-«o-jv ssl-¡-½n-j-\nð-\ntóm B-Wv hnh-cw e-`n-¨-sX-ó t]-cnepw Nn-eÀ hn-fn-¡m-dpïv. C¯-cw H-cp-X-c-¯n-ep-Å A-t\z-j-Whpw \-S-¯m³ B-sc-bpw Np-a-X-e-s¸-Sp-¯n-bn-«n-sñ-óv ssl-¡-½n-j³ hmÀ-¯m-¡p-dn-¸nð A-dn-bn¨p. A-§-s\-bp-Å G-sX-¦nepw X-c-¯n-ep-Å A-t\zj-Ww th-ïn-h-ómð ssl-¡-½n-j³ A-Xnsâ Hu-tZymKn-I Cþsa-bnð D-]-tbm-Kn-¨v t\-cn-«v _-Ô-s¸-Sp-saópw ]-{X-¡p-dn-¸nð ]-d-bpóp. mea.gov.in Ftóm @hcilondon.in F-tóm A-h-km-\n-¡p-ó Cþsa-bnð hn-em-k-¯nð-\n-ómIpw C¯-cw A-t\z-j-W-§Ä h-cn-I.

kw-i-b-I-cam-b co-Xn-bn-ep-Å sSen-t^m¬ hn-fn-IÄ {i-²n-t¡-ï-Xn-sñópw ssl-¡-½n-j³ ]-{X-¡p-dn-¸nð ]-d-bpóp. A-h-cm-h-iy-s¸-Sp-ó h-n-h-c-§Ä ssI-am-dp-I-tbm ]-Ww ssI-am-dp-Itbm sN-¿-cpXv. C-¯-cw kw-`-h-§-fp-ïm-bmð D-S³ X-só A-Sp-¯pÅ t]m-eo-kv kv-tä-j-\nð hnh-cw A-dn-bn-¡p-Itbm B-£³ t{^m-Uv (www.actionfraud.police.uk) G-P³-kn-sb A-dn-bn-¡p-Itbm thWw. B-£³ t{^m-Un-s\ hn-fn-¡p-ó-Xn-\p-Å \-¼À 0300 123 2040 BWv.

Iq-SmsX Cu hnh-cw hn-ZymÀ-Yn-I-fm-sW-¦nð A-h-cp-sS kÀ-h-I-emim-e A-[n-Ir-X-scbpw tPm-en-¡m-cm-sW-¦nð sXm-gn-ep-S-a-sb-bpw kv-t]m¬-k-sdbpw A-dn-bn-¡Ww. ssl-¡n-j-\pw C-Xp-kw-_-Ôn-¨ hnh-cw \ð-Imw. A-Xn\v [email protected] F-ó hn-em-k¯ntem [email protected] F-ó hn-em-k¯ntem sa-bnð A-b-¡m-\pw ssl-¡n-j³ \nÀ-tZ-in-¡póp.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category