1 GBP = 91.00 INR                       

BREAKING NEWS

tem-I-¯n-sâ GXp-tIm-Wn-ep-sa-¯p-ó an-ssk-epIÄ; H-ä-¢n-¡nð temI-s¯ `-kv-a-am-¡p-ó B-W-hm-bp-[§Ä; F-®n-bmð Xo-cm¯-{X ]-«m-f-¡mÀ; ssN-\-bv-s¡m-¸w tNÀ-óv d-jy \-S-¯nb-Xv tem-I-N-cn-{X-¯n-se G-ähpw henb ssk-\n-Im-`ymkw; A-ta-cn-¡-bv-¡v t\-cn-«v shñp-hn-fn D-bÀ-¯n d-jyþssN-\ kJyw

Britishmalayali
kz´wteJI³

A-ta-cn-¡-bv-s¡-Xn-tc ssN-\-bp-am-bn tNÀ-óv ]pXn-b im-àn-I-tN-cn D-bÀ-¯n-s¡m-ïp-h-cn-I-bm-Wv d-jy³ {]-kn-Uâv hv-fm-Zn-an-À ]p-«n³. N-cn-{X-¯n-se G-ähpw henb ssk-\n-Im-`ym-kw \-S-¯n-bm-Wv d-jy-bpw ssN-\bpw tNÀ-óv ]pXn-b kJyw temI-s¯ shñp-hn-fn-¨Xv. aq-óp-e-£-t¯m-fw ssk-\n-IÀ ]-s¦-Sp-¯ ssk-\n-Im-`ym-k-¯nð temI-s¯ G-Xv tIm-Wn-te¡pw ]m-bn-¡m-hp-ó an-ssk-ep-Ifpw B-W-hm-bp-[-§fpw d-jy cw-K-¯n-d¡pw

hn-kv-täm-¡vþ2018 (Cu-kv-ävþ2018) F-óv t]-cn-«n-«p-Å kw-bpà ssk-\n-Im-`ym-kw In-g-¡³ d-jy-bn-em-Wv \-S-¡p-óXv. H-cmgv-N \o-ïp-\nð-¡pó ssk-\n-Im-`ym-kw ]-k-^n-Iv k-ap-{Z-¯n-se ssk-\n-I-tI-{µ-§-fnepw \-S-¡p-ópïv. C-Xn-\p-Å X-¿m-dm-sS-¸p-I-fp-sS Zr-iy-§Ä d-jy³ {]Xn-tcm-[ a-{´me-bw I-gn-ª-Znh-kw ]p-d-¯p-hn«p. s{S-bn-\p-I-fn-em-bn ssk\n-I {S-¡p-IÄ sImïp-t]m-Ip-ó-Xn-sâbpw Sm-¦p-IÄ Iq-«-t¯m-sS \o-§p-ó-Xn-sâbpw bp-²-¡-¸-ep-IÄ X-¿m-sd-Sp-¡p-ó-Xn-sâbpw a-äpw Zr-iy-§-fm-Wv ]p-d-¯p-h-ón-«p-ÅXv.

F-ómð, C-Xv ssk-\n-Im-`ym-k-¯n-sâ B-ZyL-«w am-{X-am-sW-óv {]Xn-tcm-[ a-{´me-bw A-dn-bn¨p. sk-]v-äw-_À 17 h-sc-bm-Wv ssk-\n-Im-`ymkw. C-Xn-sâ `m-K-am-bn In-g-¡³ ta-J-e-bnð Iq-Sp-Xð ssk-\y-s¯ hn-\y-kn-¡m\pw d-jy Xo-cp-am-\n-¨n-«pïv. Iq-Sp-Xð Zq-c-t¯-¡v \o-§m-\pÅ ssk-\y-¯n-sâ ti-jn ]cn-tim-[n-¡p-I-bm-Wv C-Xn-eq-sS d-jy e-£y-an-Sp-óXv. I-c-tk-\bpw \mhn-I tk-\bpw X-½nð F-{X-t¯m-fw tNÀ-óv {]-hÀ-¯n-¡m-\m-Ip-sa-óXpw G-tIm]-\w G-sXm-s¡ co-Xn-bnð km-[n-¡p-sa-óXpw C-Xn-eq-sS ]cn-tim-[n-¡pw.

io-X-bp-²-¯n-\p-ti-j-ap-Å G-ähpw henb ssk-\n-Im-`ym-k-am-Wv C-sX-óv hn-e-bn-cp-¯-s¸-Spóp. d-jy aq-óv e-£w ssk-\n-I-sc-bm-Wv C-Xn-\m-bn D-]-tbm-Kn-¡p-óXv. ssN-\ 3200 ssk-\n-I-scbpw A-b-¡pw. bp-²-k-am-\am-b km-l-N-cy-§-fnð ssk-\y-¯n-\v G-sXm-s¡ co-Xn-bnð {]-hÀ-¯n-¡m-\m-Ip-sa-óXpw ssk-\n-Im-`ym-k-¯n-sâ cïmw L-«-¯nð ]cn-tim-[n-¡p-sa-óv {]Xn-tcm-[ a-{´me-bw hy-à-am-¡n. 1000 bp-²-hn-am-\-§Ä,, sl-e-n-t¡m-]v-ä-dp-IÄ, t{Um-Wp-IÄ, 36,000 Sm-¦p-IÄ, 80 bp-²-¡-¸-ep-IÄ Xp-S-§n-b-hbpw d-jy A-Wn-\n-c-¯p-óp-ïv.

sNm-Æmgv-N In-g-¡³ d-jy-bn-se hv-fmUn-thm-kv-täm-¡nð \-S-¡p-ó km-¼¯nI t^m-d-¯nð d-jy³ {]-knUâv hv-fm-Zn-anÀ ]p-«n-\pw ssN-\o-kv {]-kn-U³-jv jn Pn³-]n§pw Iq-Sn-¡mgv-N \-S-¯n-b-Xn-sâ ]-Ým-¯-e-¯n-em-Wv ssk-\n-Im-`ym-kw \-S-¡p-óXv. C-hn-sS-\n-óv ]p-«n³ hn-tÌm-¡vþ2018 k-µÀ-in-¡m-s\-¯p-saópw {]-Xo-£n-¡póp. km-¼¯nI t^m-d-¯n-se {][m-\ A-Xn-Yn-I-fn-sem-cmÄ jn Pn³-]n-§mWv.

ssN-\-bp-am-bn cm-{ão-b-]-c-ambpw kp-c-£m-]-c-ambpw {]Xn-tcm-[-ta-J-e-bnepw k-l-Ic-Ww i-à-am-¡p-ó-Xnð d-jy-¡v k-t´m-j-ta-bp-Åq-sh-óv ]p-«n³ km-¼¯nI t^m-d-¯nð jn Pn³-]n-§n-s\ Im-Wp-ó-Xn-\v ap-tóm-Sn-bm-bn ]-d-ªp. C-cp-cm-Py-§Ä-¡p-an-S-bnð F-¡m-e-s¯bpw an-I-¨ ku-lr-Z-am-Wv Xm³ {]-Xo-£n-¡p-ó-sXópw A-t±-lw ]-dªp.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category