1 GBP = 91.80INR                       

BREAKING NEWS

പുനര്‍വിവാഹം: യുകെയില്‍ സെറ്റില്‍ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആര്‍സി ക്രിസ്ത്യന്‍ യുവതിക്ക് വരനെ തേടുന്നു

Britishmalayali
kz´wteJI³

പുനര്‍വിവാഹം: യുകെയില്‍ സെറ്റില്‍ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആര്‍സി ക്രിസ്ത്യന്‍ യുവതിക്ക് അനുയോജ്യമായ വരനെ തേടുന്നു. 42 വയസ്.

കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ബന്ധപ്പെടുക - 07734319067

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category