1 GBP = 103.40 INR                       

BREAKING NEWS

യുകെയില്‍ ജോലിയും സിറ്റിസണ്‍ഷിപ്പുമുള്ള പെന്തക്കോസ്ത് യുവാവിന് വിവാഹ ആലോചനകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു

Britishmalayali
kz´wteJI³

യുകെയില്‍ ജോലിയും സിറ്റിസണ്‍ഷിപ്പുമുള്ള സ്റ്റാനപ്പെട്ട 44 വയസ്സുള്ള പെന്തക്കോസ്ത് യുവാവിന് വിവാഹ ആലോചനകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു.

താത്പര്യമുള്ളവര്‍ ബന്ധപ്പെടുക - 07425419135


 

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category