1 GBP = 85.00 INR                       

BREAKING NEWS

എന്‍എച്ച്എസില്‍ നഴ്‌സായി ജോലി ചെയ്യുന്ന ആര്‍സി യുവതിക്ക് വരനെ ആവശ്യമുണ്ട്

Britishmalayali
kz´wteJI³

യുകെയില്‍ എന്‍എച്ച്എസില്‍ നഴ്‌സായി ജോലി ചെയ്യുന്ന ആര്‍സി യുവതിക്ക് വരനെ ആവശ്യമുണ്ട്. 26 വയസ്. 

കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ബന്ധപ്പെടുക - 07858499566

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category