1 GBP =99.10INR                       

BREAKING NEWS

ഇന്ന് ഇരുപത്തഞ്ചാം വിവാഹ വാര്‍ഷികം ആഘോഷിക്കുന്ന രാജനും ബിന്ദുവിനും ആശംസകള്‍

Britishmalayali
kz´wteJI³

ന്ന് ഇരുപത്തഞ്ചാം വിവാഹ വാര്‍ഷികം ആഘോഷിക്കുന്ന രാജനും ബിന്ദുവിനും വിവാഹ വാര്‍ഷിക ആശംസകള്‍. മാതാപിതാക്കള്‍ക്ക് ആശംസകളോടെ മകള്‍ മേഘാ രാജും ഒപ്പം കുടുംബാംഗങ്ങളും സുഹൃത്തുക്കളും.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category