1 GBP = 85.50 INR                       

BREAKING NEWS

പുനര്‍വിവാഹം: യുകെ പൗരത്വമുള്ള ക്രിസ്ത്യന്‍ യുവാവിന് വിവാഹാലോചനകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു

Britishmalayali
kz´wteJI³

പുനര്‍വിവാഹം: യുകെ പൗരത്വമുള്ള ക്രിസ്ത്യന്‍ യുവാവിന് 48 വയസിന് താഴെ പ്രായമുള്ള യുവതികളില്‍ നിന്നും വിവാഹാലോചനകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു.

 

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category