1 GBP = 104.30 INR                       

BREAKING NEWS

ഇരുപതാം വിവാഹവാര്‍ഷികം ആഘോഷിക്കുന്ന പോളിക്കും ഇന്ദുവിനും ആശംസകള്‍

Britishmalayali
kz´wteJI³

ന്ന് ഇരുപതാം വിവാഹവാര്‍ഷികം ആഘോഷിക്കുന്ന പോളിക്കും ഇന്ദുവിനും വിവാഹ വാര്‍ഷിക ആശംസകള്‍. ആശംസകളോടെ കുടുംബാംഗങ്ങളും, കുട്ടികളും, സുഹൃത്തുക്കളും
 

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category