1 GBP = 102.10 INR                       

BREAKING NEWS

ജോവിന ജിജിക്ക് ഇന്ന് ഒമ്പതാം പിറന്നാള്‍

Britishmalayali
kz´wteJI³

ന്ന് ഒമ്പതാം പിറന്നാള്‍ ആഘോഷിക്കുന്ന ജോവിനാ ജിജിക്ക് ആശംസകള്‍. ആശംസകളോടെ പപ്പ, മമ്മി, ജോസിന്‍ ചേട്ടായി... ജോഹ്നാ ചേച്ചി...

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam