1 GBP = 93.00 INR                       

BREAKING NEWS

ഒരു നോ-ഡീല്‍ ബ്രക്‌സിറ്റ് ഇന്ത്യന്‍ ജനതയ്ക്കും വേണമെന്നോ?

Britishmalayali
റോയ് ജോസഫ്‌

ഇംഗ്ലണ്ടിലേതു പോലെ ഒരു നോ-ഡീല്‍ ബ്രക്‌സിറ്റ് ഇന്ത്യന്‍ ജനതയ്ക്കും വേണമെന്നോ..? മനസിലായില്ല..?

ഒരു ഡീലിനും നില്‍ക്കാതെ അങ്ങൊന്ന് ഇന്ത്യ വിട്ട് പോകണമെന്ന്..!

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category