1 GBP = 104.30 INR                       

BREAKING NEWS

ലിറ്റില്‍ഹാംപ്ടണിലെ ജോസ് കൂടത്തിനാലിന് അന്‍പതാം ജന്മദിനാശംസകള്‍

Britishmalayali
kz´wteJI³

ന്ന് അന്‍പതാം ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കുന്ന വെസ്റ്റ് സസെക്‌സിലെ ലിറ്റില്‍ഹാംപ്ടണിലെ ജോസ് കൂടത്തിനാലിന് സ്‌നേഹം നിറഞ്ഞ ജന്മദിനാശംസകള്‍... ഒത്തിരി സ്നേഹത്തോടെ സുഹൃത്തുക്കള്‍...

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam