1 GBP = 92.50 INR                       

BREAKING NEWS

അഞ്ചു വര്‍ഷത്തെ മോശം ഭരണം മോദിക്ക് പുറത്തേക്കുള്ള വഴി തുറക്കുമെന്ന് മന്‍മോഹന്‍സിംഗ്

Britishmalayali
സിജെ റോയ്‌

അഞ്ചു വര്‍ഷത്തെ മോശം ഭരണം മോദിക്ക് പുറത്തേക്കുള്ള വഴി തുറക്കുമെന്ന് മന്‍മോഹന്‍സിംഗ്

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category