1 GBP = 93.50 INR                       

BREAKING NEWS

മേഘങ്ങള്‍ റഡാറുകളുടെ കണ്ണുവെട്ടിക്കും: സൈന്യത്തെ 'മണ്ടത്തരം' ഉപദേശിച്ച് മോദി

Britishmalayali
സി ജെ റോയ്

മേഘങ്ങള്‍ റഡാറുകളുടെ കണ്ണുവെട്ടിക്കും: സൈന്യത്തെ 'മണ്ടത്തരം' ഉപദേശിച്ച് മോദി.

ആഹാ നല്ല കരിമേഘങ്ങള്‍! ബലേ ഭേഷ്... ചൈനയെക്കൂടി കേറിയങ്ങ് ആക്രമിച്ചാലോ?

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category