1 GBP = 93.50 INR                       

BREAKING NEWS

അഞ്ചൂരാന്‍: കേറിവാട് മക്കളെ... കേറിവാ... അടുത്ത അഞ്ചു വര്‍ഷം കൂടി, ഊരാവുന്നതു മുഴുവന്‍ ഊരിക്കോ.. തറവാടിന്റെ കട്ടിളയും കഴുക്കോലും പോലും ബാക്കി വെക്കേണ്ടാ...

Britishmalayali
സിജെ റോയ്‌

അഞ്ചൂരാന്‍: കേറിവാട് മക്കളെ... കേറിവാ... അടുത്ത അഞ്ചു വര്‍ഷം കൂടി, ഊരാവുന്നതു മുഴുവന്‍ ഊരിക്കോ.. തറവാടിന്റെ കട്ടിളയും കഴുക്കോലും പോലും ബാക്കി വെക്കേണ്ടാ...

കടപ്പാട്: ' അഞ്ഞൂറാന്‍' - ഗോഡ് ഫാദര്‍, മലയാളം സിനിമ.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category