1 GBP = 94.00 INR                       

BREAKING NEWS

യുകെയില്‍ എന്‍എച്ച്എസ് രജിസ്റ്റേഡ് നഴ്‌സായ ക്രിസ്ത്യന്‍ യുവതിക്ക് വരനെ തേടുന്നു

Britishmalayali
kz´wteJI³

യുകെയില്‍ എന്‍എച്ച്എസ് രജിസ്റ്റേഡ് നഴ്‌സായ ക്രിസ്ത്യന്‍ യുവതിക്ക് (എംഎസ് സി നഴ്‌സ്) വരനെ തേടുന്നു. 30 വയസാണ് പ്രായം.

താല്‍പര്യമുള്ളവര്‍ ബന്ധപ്പെടുക

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category