1 GBP = 100.50 INR                       

BREAKING NEWS

ഫെബിയ ജിസ്മോന് സ്റ്റെര്‍ലിങ് മലയാളികളുടെ ആദ്യ കുര്‍ബ്ബാന ആശംസകള്‍

Britishmalayali
kz´wteJI³

സെറ്റര്‍ലിങ് മാര്‍ഗറേറ്റ് ചര്‍ച്ചില്‍ വച്ച് ദിവ്യകാരുണ്യം ആദ്യമായി സ്വീകരിച്ചു ഫെബിയ ജിസ്മോന് സ്റ്റെര്‍ലിങ് മലയാളികളുടെ ഒരായിരം ആശംസകള്‍... 

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam