1 GBP = 96.00 INR                       

BREAKING NEWS

പാലാ ടൗണില്‍ സ്ഥലവും വീടും വില്‍പനയ്ക്ക്

Britishmalayali
kz´wteJI³

പാലാ രാമപുരം റോഡില്‍ എല്ലാവിധ സൗകര്യങ്ങളോടും കൂടി (വറ്റാത്ത കിണര്‍, മുനിസിപ്പാലിറ്റി വാട്ടര്‍ കണക്ഷന്‍) 15.5 സെന്റും വീടും വില്‍പനയ്ക്ക്.

താല്‍പര്യമുള്ളവര്‍ ബന്ധപ്പെടുക

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category