1 GBP = 92.20 INR                       

BREAKING NEWS

പുനര്‍ വിഭാഗം: യുകെയില്‍ താമസമാക്കിയ പെന്തക്കോസ് യുവാവിന് ആലോചനകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു

Britishmalayali
kz´wteJI³

യുകെയില്‍ താമസമാക്കിയ പെന്തക്കോസ് യുവാവിന് ആലോചനകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു. 32 വയസുള്ള യുവാവിന് 173 സെന്റി മീറ്റര്‍ ആണ് ഉയരം.  യുകെ, പിആര്‍ ഉള്ള വിവാഹിതയോ, അവിവാഹിതയോ ആയ യുവതികളില്‍ നിന്നും അനുയോജ്യമായ ആലോചനകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു.

കേരളം - 8606675667, യുകെ - 447482585898

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category