1 GBP = 97.00 INR                       

BREAKING NEWS

റെസ്റ്റോറന്റ് മാനേജരായി ജോലി ചെയ്യുന്ന യുവാവിന് വധുവിനെ തേടുന്നു

Britishmalayali
kz´wteJI³

റെസ്റ്റോറന്റ് മാനേജരായി ജോലി ചെയ്യുന്ന യുവാവിന് വധുവിനെ തേടുന്നു. 30 വയസ്, 168 സെന്റിമീറ്റര്‍ ഉയരം. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ബന്ധപ്പെടുക - [email protected]

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category