1 GBP = 92.40 INR                       

BREAKING NEWS

ഈസ്റ്റ് മിഡ്‌ലാന്റ്‌സ് ഹിന്ദു കള്‍ച്ചറല്‍ സമാജത്തിന്റെ ഓണാഘോഷം സെപ്റ്റംബര്‍ 15ന് ഡെര്‍ബിയില്‍

Britishmalayali
kz´wteJI³

സ്റ്റ് മിഡ്‌ലാന്റ്‌സ് ഹിന്ദു കള്‍ച്ചറല്‍ സമാജത്തിന്റെ ഓണാഘോഷം സെപ്റ്റംബര്‍ 15ന് ഡെര്‍ബി ഗീതാ ഭവനില്‍ നടക്കും. രാവിലെ 10.30 മുതലാണ് ഓണാഘോഷം.

സ്ഥലത്തിന്റെ വിലാസം
Geetha Bhavan, Temple Hall, 96-102 Pear tree Road, Derby, DE23 6QA

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category