1 GBP = 92.50 INR                       

BREAKING NEWS

ഈസ്റ്റ് മിഡ്ലാന്റ്സ് ഹിന്ദു സമാജത്തിന്റെ ഓണാഘോഷം സെപ്റ്റംബര്‍ 14ന് ഡെര്‍ബിയില്‍

Britishmalayali
kz´wteJI³

സ്റ്റ് മിഡ്ലാന്റ്സ് ഹിന്ദു സമാജത്തിന്റെ ഓണാഘോഷം സെപ്റ്റംബര്‍ 14ന് ഡെര്‍ബി റിക്‌നെല്‍ഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റി സെന്ററില്‍ നടക്കും. ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണി മുതലാണ് ഓണാഘോഷം.

സ്ഥലത്തിന്റെ വിലാസം
Rykneld Community Centre, Bedford Close, Derby- DE22 3HQ

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category