1 GBP = 93.50 INR                       

BREAKING NEWS

എംബിഎ ബിരുദധാരിയായ റോമന്‍ കത്തോലിക്കാ യുവതിക്ക് വരനെ തേടുന്നു

Britishmalayali
kz´wteJI³

പാലാ രൂപതയില്‍പ്പെട്ട റോമന്‍ കത്തോലിക്കാ യുവതിക്ക് വരനെ തേടുന്നു. 27 വയസ്സ്, എംബിഎ ബിരുദധാരി. അനുയോജ്യമായ വിവാഹാലോചനകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category