1 GBP = 94.40 INR                       

BREAKING NEWS

യുകെയില്‍ സ്ഥിരതാമസമാക്കിയ എം.ബി.ബി.എസ് നേടിയ ക്രിസ്ത്യന്‍ യുവതിയ്ക്ക് അനുയോജ്യമായ വിവാഹ ആലോചനകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു

Britishmalayali
kz´wteJI³

യുകെയില്‍ സ്ഥിരതാമസമാക്കിയ ക്രിസ്ത്യന്‍ യുവതി (എം.ബി.ബി.എസ്) 25, ഉയരം 153. അനുയോജ്യമായ വിവാഹ ആലോചനകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു. യുകെയില്‍ ജോലിയുള്ള പ്രൊഫഷണല്‍സിന് മുന്‍ഗണന.

കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ബന്ധപ്പെടുക - 07307885845

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category