1 GBP = 92.80 INR                       

BREAKING NEWS

ബ്രിട്ടീഷ് പൗരത്വമുള്ള മലയാളി മുസ്ലീമിന് കേരളത്തില്‍ നിന്നും യുകെയില്‍ നിന്നും അനുയോജ്യമായ ആലോചനകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു

Britishmalayali
kz´wteJI³

ബ്രിട്ടീഷ് പൗരത്വമുള്ള 58 വയസുള്ള മലയാളി മുസ്ലീമിന് അനുയോജ്യമായ യുവതികളില്‍ നിന്നും വിവാഹാലോചനകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു. യുകെയില്‍ നിന്നും കേരളത്തില്‍ നിന്നും പരിഗണിക്കുന്നതാണ്.

കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ബന്ധപ്പെടുക

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category