1 GBP = 102.80 INR                       

BREAKING NEWS

ക്രിസ്റ്റഫറിനും ജുവാനക്കും ജന്മദിനാശംസകള്‍

Britishmalayali
kz´wteJI³

ന്ന് ഒന്നാം ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കുന്ന ക്രിസ്റ്റഫറിനും, എട്ടാം ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കുന്ന ജുവാനക്കും ഒരായിരം ജന്മദിനാശംസകള്‍. ഒത്തിരി സ്‌നേഹത്തോടെ അപ്പാ, അമ്മ & ഹേവാര്‍ഡ്സ് ഹീത്ത് മലയാളി സമൂഹം.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam