1 GBP = 98.50INR                       

BREAKING NEWS

പുനര്‍വിവാഹം: യുകെയില്‍ സെറ്റില്‍ ചെയ്ത എഞ്ചിനീയറിന് വധുവിനെ തേടുന്നു

Britishmalayali
kz´wteJI³

യുകെയില്‍ സെറ്റില്‍ ചെയ്തിരിക്കുന്ന എഞ്ചിനീയറിന് പുനര്‍വിവാഹത്തിനായി പ്രൊഫഷണല്‍ യുവതികളില്‍ നിന്നും വധുവിനെ തേടുന്നു. 48 വയസ്, അഞ്ച് അടി 4 ഇഞ്ച് ഉയരം. താല്‍പര്യമുള്ളവര്‍ക്ക് ബന്ധപ്പെടുക - [email protected]

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category