1 GBP = 95.60 INR                       

BREAKING NEWS

നോര്‍ത്ത് വെസ്റ്റ് ഇംഗ്ലണ്ടില്‍ ഡോക്ടറായി ജോലി ചെയ്യുന്ന ആര്‍സി യുവതിക്ക് വരനെ തേടുന്നു

Britishmalayali
kz´wteJI³

നോര്‍ത്ത് വെസ്റ്റ് ഇംഗ്ലണ്ടില്‍ ഡോക്ടറായി ജോലി ചെയ്യുന്ന ആര്‍സി യുവതിക്ക് വരനെ തേടുന്നു. ഈവര്‍ഷം ഓഗസ്റ്റില്‍ യുവതിക്ക് 23 വയസ് പൂര്‍ത്തിയാകും. അനുയോജ്യമായ ആലോചനകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു
കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ബന്ധപ്പെടുക - 07557656033

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category