1 GBP = 92.20 INR                       

BREAKING NEWS
British Malayali

PmXn hÀ® hyXymk§Ä sImSnIp¯n hmW Hcp kaql¯nð 'Hcp PmXn Hcp aXw Hcp ssZhw a\pjy\v' Fó ap{ZmhmIyw apg¡n ISóp hó tIcfw Iï Gähpw henb km-aqly ]cnjv¡À¯mhmb {io\m-cmbW Kpcphnsâ A\pbmbnIÄ \msf t¥mÌ-dnð H¯p IqSpóp. {io \mcmbW [Àa ]cn]me\ tbmK¯nsâ (SNDP) bpsI LSIw tkh\w bqsIbptS HutZymKnI DXvLmS\hpw {io \mcmbW Kpcp FgpXnbXpw a\pjysc apgph³ Hómbn Im-WWw FópZvt_m[n ¸n¡póXpamb temI {]mÀ°\ KoX-amb ssZhZiI iXmÐn BtLmj¯nsâ kam]\hpw CtXmsSm¸w Act§dpw. {]ikvXkn\na Xmcw i¦À tkh\w bqsIbpsS {]hÀ¯t\mZvLmS\w \nÀhln¡pt¼mÄ ssZh ZiI iXmÐn BtLmj kt½f\w DXvLmS\w \S¯pI {_n«ojv- aebmfn, adp\mS³ aebmfn Fsó Hm¬sse³ \yqkv- t]mÀ«epIfpsS FUnäÀ Bb jmP³ kvIdnb Bbncn¡pw. Fñm PohPme§fnepw Htc ssZhmw-iw IpSnsImÅpópshópw AXpsImïp Xsó Fñm a\pjyÀ¡pw PohPme§Ä-¡pw Cu `qanbnð Pohn¡phm\pw AXnse hn`h§Ä A\p`hn¡phm\pw Xpey AhImiw Fó al¯mb AZsszX ktµiw temI¯n\p ]IÀóp Xó BZn i¦csâ ]mX ]n´pSÀóp sIm&iu

Full story

British Malayali

eï³: A-\-[n-Ir-X-am-bn C-an-t{K-j³ A-ssUz-kv \-S-¯n-sb-ó Ip-ä-¯n-\v a-e-bm-fn-bm-b  G-P-ân-\v B-dp-am-kw X-S-hpw 14,000 ]u-ïv ]n-g-bpw. kv-äm³-tam-dnse {_q-¡ven-ssk-Unð Xm-a-kn-¡p-ó a-e-bm-fnbm-b hn-t\m-Zv Nmt¡m F-ó ap-¸-s¯-«p-Im-c-\m-Wv lm-½À-kv-an-Xv a-Pn-kv-t{S-äv tImS-Xn in-£ hn-[n-¨-Xv. kv-äpUâv hn-k-bnð bp-sI-bnð F-¯n-t¨À-ó hn-t\m-Zv \n-b-a-ewL-\w \-S-¯n-bm-Wv C-an-t{K-j³ A-ssUz-kv \-S-¯n-sb-óv tImS-Xn I-sï-¯n. 2013 Hm-K-kv-äv ap-Xð 2014 H-tÎm-_À h-sc-bp-Å Im-e-L-«-¯nð \ðIn-b C-an-t{K-j³ A-ssUz-kn-sâ ]-Ým-¯-e-¯n-em-Wv hn-t\m-Zn-s\ Ip-ä-¡m-c-\m-bn tImS-Xn I-W-¡m-¡n-bXv. Cu-enw-Kv A-Iv-kv-{_n-Uv-Pv tdm-Un-se ]mÀ-¡v lu-knð ssd-äv hn-km-kv F-ó t]-cnð C-an-t{K-j³ A-ssUz-kv Øm]-\w \-S-¯n-h-cn-I-bm-bn-cp-óp hn-t\m-Zv.   X-S-hn-\pw ]n-g-bv-¡pw ]p-d-ta 200 a-Wn-¡qÀ I-ayq-Wn-än tk-h-\hpw hn-t\m-Zv sN-t¿-ïn h-cpw. A-\-[n-Ir-X-am-bn- Ir-Xy-X-bnñm-¯ X-c-¯nð C-an-t{K-j³ A-ssUz-kv \-S-¯nb-Xv hm-Zn-bp-sS C-an-t{K-j³ Ìm-ä-kn-s\ {]-X

Full story

British Malayali

eï³: ae-bmfn sshZn-Icpw [ym\ Kpcp-¡fpw ]mÌÀamcpw \mgn-Ibv¡v \mð¸Xv h«w F¯n Hcp kaq-ls¯ apgp-h³ s{_bn³ hmjv sNbvXp sImïn-cnt¡ bYmÀ° Bßo-b-X-bpsS DWÀÆnð {_n«ojv ae-bmfn kaq-l-¯n\v amXr-I-bm-Im³ {ian¨v lnµp kaq-l-¯nð CS-s]-Sð \S¯nb hÀ¤ob hmZn-IÄ¡v Xncn-¨-Sn. eï\nð lnµp sFIy thZnbpsS {ia^eambn \S¯m³ \nÝbn¨ncpó BZy lnµp aX ]cnj¯nð ]s¦Sp¡m³ {iaw \S¯nb lnµp aX {]NmcI iinIe So¨À¡v {_n«\nte¡v hcm³ hn-k \ntj[n¡s¸«tXmsS lnµp kapZmb aptóä¯n\p Xsó Xncn¨Snbm-bn. kzman DXnZv ssNX-\ysb t]msebpÅ a-lmßm¡Ä F¯n lnµp ]c-¼-cy-¯n-sâbpw hnizm-k-¯n-sâbpw ASn-¯d ]WnXv hcp-ó-Xn-\n-S-bnð Hcp hn`mKw hÀ¤ob hmZn-IÄ \S-¯nb CS-s]-S-emWv Ct¸mÄ hnk \ntj-[-¯n-eqsS {]Xn-k-Ôn-bn-em-b-Xv. hnhmZ lnµp-aX {]`m-jI iin-Ie So¨sd BZy lnµpaX ]cn-£-¯n\v F¯n-¡m³ {ian-¨-tXmsS ià-amb tNcn Xncn-hmWv hnk \nc-kn-¨-tXmsS NqSp ]nSn-¨-Xv. iin-Ie So¨-dn\v am{X-a-ñ, ]cn-]m-Sn-bn&e

Full story

British Malayali

{_n-«-\n-se B-Zy ]-Ån kz-´-am-¡n-b-Xn-sâ B-th-i-¯n-em-Wv bm-t¡m_m-b Iv-\m\m-b a¡Ä. am-ô-kv-ä-dnepw ]-cn-k-c {]-tZ-i¯pw D-Å-hÀ-¡v am-{X-amWv Cu ]-Ån-bnð Øn-c-am-bn {ip-{iq-jn-¡m³ F-¯m³ km-[n-¡q F-ón-cp-ón«pw bp-sI-bn-se \m-\m-`mK-¯v \n-ó-p-am-Wv hn-izm-kn-IÄ Có-se ap-Xð ]-Ån Iq-Zm-i-bnð ]-s¦-Sp-¡m³ am-ô-Ì-dn-te-¡v F-¯n-bXv. c-ïv Xn-cp-ta-\n-amcpw F-¯n-¡-gn-ª-tXm-sS F-§pw B-th-iw \n-d-ª I-®p-IÄ Xsó. ]m-c-¼-cyhpw hn-izm-khpw H-cp-an-¨v Im-¯v kq-£n-¡m³ H-cp ]-Ån kz-´-am¡n-b k-t´m-j-¯n-em-Wv Im-\m-\m-b-¡mÀ. KohÀKokv klZmbpsS \ma¯nep-Å am-ô-Ì-dnse tZhme-b-¯nð cïpZnhk-am-bn-«m-Wv tZ-hm-e-b Iq-Zm-ibpw s]-cp-ómfpw \-S-¡p-óXv.Cu taJebpsS NpaXebpÅ knðhmt\mkv sa{Xmt¸meo¯ AS¡w taJebnse Fñm sshZnIcpw kw_Ôn¡pó hnip² IÀa§Ä¡v Ipcymt¡mkv tamÀ tkthdntbmkv henb sa{Xmt¸meo¯ apJyImÀanIXzw hln-¡pw. sabv cïv, aq-óv Xo-b-Xn-I-fn-em-bn \-S-¡pó

Full story

British Malayali

eï³: C-\n Ip-«n-I-fp-am-bn bm-{X t]m-Im³ Bcpw a-Sn-t¡-ï. ap-XnÀ-ó-h-cp-sS Sn-¡-än-tò-epÅ-Xp t]m-se \n-Ip-Xn Ip-«n-I-fp-sS Sn-¡-än-\pw \ð-I-W-sa-óp-Å \n-_-Ô C-t¸mÄ F-Sp-¯p-am-än-bn-cn-¡póp.  ]-{´-ïp h-b-knð Xm-sg-bp-Å-h-cp-sS Sn-¡-än-tò-ep-Å \n-Ip-Xn d-±m-¡p-ó \-S]-Sn {]m-_-ey-¯n-embn. ap³Im-e {]m-_-ey-t¯m-sS ta-bv H-óp ap-Xð- \-S-¸m¡n-b \-S-]-Sn-sb Xp-SÀ-óv ap³-IqÀ Sn-¡-äv _p-¡v sNbv-X B-bn-c-¡-W-¡n-\v BÄ-¡mÀ¡v ]-Ww Xn-cn-¨p-In-«pw. bp-sI-bnð \n-óp-Å Fñm hn-am-\-Sn-¡-äp-I-fn-epw 13 ]u-ïv ap-Xð 97 ]u-ïv h-sc-bp-Å \n-Ip-Xn-bnf-hv I-gn-ª Un-kw-_-dn-em-Wv Nm³-k-eÀ tPmÀ-Pv Hkv-t_m¬ {]-Jym-]n-¨Xv. ZoÀ-LZq-c bm-{X-IÄ-¡mWv 97 ]u-ïv \n-IpXn Cu-Sm-¡n-bn-cp-ó-Xv. F-bÀ ]m-k-ôÀ Uyq-«n-bnf-hv F-ó t]-cn-emWv Cu \n-Ip-Xn H-gn-hm-¡ð Nm³kÀ Hm-«w kv-tä-äv-saânð {]-Jym-]n-¨Xv. \n-Ip-Xn-bnf-hv {]m-_-ey-¯n-em-b-tXm-sS A-ta-cn-¡-bn-te-¡

Full story

British Malayali

{_n-«o-jv B-tcm-Ky ]-cn-]m-e-\-¯n-sâ ta-ò ]-e-t¸mgpw tNmZyw sN-¿-s¸-«n-«p-ïv. Nn-¡³ t]m-Iv-sk-óv tUm-ÎÀ-amÀ hn-[n-sb-gp-Xp-Ibpw A-Xn-\p-Å a-cp-óv \ð-In B-ip-]-{Xn-bnð-\n-óv Xn-cn-¨-b-¡p-Ibpw sNbv-X aq-óp-h-b-Êp-Im-c³ sa-\-ssô-äo-kn-s\-¯p-SÀ-óv a-cn¨-Xv {_n-«-\nð kw-LÀ-jm-h-Ø-bp-ïm¡n. XpÀ-¡n hw-i-P\m-b AÀ-am-K³ sU³-en-sb-ó _m-e-\m-Wv a-cn-¨Xv. C-tX-¯p-SÀ-óv \q-dp-I-W-¡n-\v XpÀ-¡n-jv hw-i-PÀ B-ip-]{Xn hf-ªv {]-Xn-tj-[-{]-IS-\w \-S¯n. AÀ-amK-sâ A-ѳ bq-skepw A-½  ^-ß sU³-enbpw Ip-«n-sb t\mÀ¯v an-Unð-k-Iv-kv B-ip-]-{Xn-bn-em-Wv Im-Wn-¨Xv. G-sd ]cn-tim-[-\-IÄ-¡p-ti-jw Ip-«n-bv-¡v Nn-¡³ t]m-Iv-kv _m-[n-¨n-cn-¡p-I-bm-sW-óv tUm-ÎÀ-amÀ I-sï¯n. A-Xn-\p-Å a-cpópw \ðIn. F-ómð, A-óp ssh-In-t«m-sS Ip-«n-bp-sS B-tcm-Ky\n-e Iq-Sp-Xð h-j-fm-hp-Ibpw am-Xm-]n-Xm-¡Ä AÀ-amK-s\ Xn-cn-sI B-ip-]-{Xn-bnð-sIm-ïp-h-só-¦nepw Ip-ªn-sâ

Full story

British Malayali

a-X-anñm-¯ Z-nh-k-s¯ {]t_m[n-¸n-¨ temI Kp-cp-hn-sâ kÀÆ-a-X ku-lmÀ-± {]mÀ°-\m Ko-Xam-b ssZ-h-Z-i-I-¯n-sâ i-Xm-Ðn-bm-tLmj-§Ä Rm-b-dmgvN t-¥m-Ì-dnð \S-¡p-t¼mÄ bp-sI-bn-te-¡v Ip-Sn-tbdnb {io\m-cm-b-Wo-bÀ B-th-i-¯n-emWv. km-bn-¸n-sâ \m«nð kv-t\l-¯n-sâ a-Xw ]Tn-¸n¡m³ e`n-¨ A-h-k-c-s¯-tbmÀ-¯v A-`n-am-\w-sIm-Åp-I-bm-Wv {_n-«\nse {io\m-cm-b-Wo-bÀ. Rm-b-dmgvN t¥m-Ì-dn-se ssZ-h-Z-i-I-¯n-sâ i-Xm-Ðn-bm-tLm-j¯nð ]s¦-Sp-¡p-t¼mÄ A-sXm-cp {]-tXy-I A\p-`h-am-¡n am-äm\p-Å X-¿m-sd-Sp-¸n-em-Wv ChÀ. Fñm hn-in-ã-hy-àn-Ifpw F-¯p-sa-óp-d-¸m-b-tXmsS B-tLm-jw B-th-i-]qÀ-Æ-I-am-sW-óv kw-Lm-S-IÀ A-dn-bn-¨p. \S³ i-¦À, tUm. F³. tKm]meIr-jvW³, {_n-«o-jv a-e-bm-fn F-Un-äÀ jm-P³ kvI-dn-b F-ón-h-cm-Wv ssZ-hZ-i-I i-Xm-Ðn-bm-tLm-j-¯n-\v F¯p-ó {]-apJÀ. a\pjys\ Hómbn ImWphm³ DZvt_m[n¸n¡pó temI {]mÀ°\m KoXambn amdnb ssZh ZiIw iXm_vZn BtLmj§Ä-¡v Rm-b-dmgvN kam]\w Ipdn¡

Full story

British Malayali

F-®-¯nð Ip-d-hm-sW-¦nepw Iq-«am-bn H-óma-Xv \nð-¡pó bp-sI-bn-se a-X hn-`m-K-am-Wv Iv-\m\m-b bm-t¡m-¡mÀ. ]-¯\w-Xn-« Pnñ-bn-se dm-ón-bn-em-Wv bm-t¡m-_mb Iv-\m-\m-b-¡mÀ G-sd-bp-ÅXv. bp-sI-bnepw D-ïv F-®-¯nð Ip-d-hm-sW-¦nepw B-ßo-b-X-bnð ap-¼nð \nð-¡p-ó Cu sN-dp k-aq-l-¯n-sâ {]Xn-\n-[nIÄ. \m-Sv hn-«v C-hn-sS-sb-¯n-bn-«pw X-§-fp-sS ]m-c-¼-cyhpw hn-izm-ky-Xbpw Im-¯p kq-£n-¡m³ C-hÀ {]Xn-Úm_-²-cpamWv. B sF-Iy t_m[¯nð \nópw Cu sN-dp k-aq-l-¯n\v bq-tdm-¸n-sâ lr-Z-b `mK-¯v B-Zy ]-Ån e`n-¡p-óXv. am-ô-Ì-dnð kz-´-am¡n-b ]Ån-bp-sS IqZm-i i\n-bmgv-N \S-¡p-t¼mÄ B-th-i-¯n-em-Wv Iv\m\m-b a-¡Ä.  tZ-hm-e-b Iq-Zm-i-¡m-bn k-`-bp-sS hen-b C-S-b³ X-só am-ô-kv-ä-dnð F-¯n-¡-gnªp. amôÌÀ FbÀt]mÀ«nð I-gn-ª-Znhkw F¯n-t¨À-ó sa{Xmt¸meo¯bv¡v Dujvaf hcthð]m-Wv hn-izm-knIÄ Hcp-¡n-bXv. Ata-cn¡þ -bqtdm¸v- Im\U taJebpsS NpaXebpÅ tUm. Abq_v am&Agr

Full story

British Malayali

c-ïv hÀ-jw ap-¼v se-Ì-dnse {_n-«n-jv a-e-bm-fn A-hmÀ-Uv \S-¡p-t¼mÄ tem-I {]-i-kv-X-am-b ssk-_p¡m³ I-cm«sb Ip-dn-¨v H-cp sU-tam¬-kv-t{S-j³ kw-L-Sn-¸n-¨n-cpóp. H-¸w B I-cm«-sb {_n«\nð ]-cn-N-b-s¸-Sp-¯m³ Np-a-X-e-s¸« a-e-bm-fnI-sf Ip-dn¨pw F-gp-Xn-bn-cpóp. A-Xn-sâ {]Xn^e\w Nnñ-d-bm-bn-cp-ónñ. bp-sI-bnð F-¼mSpw C-t¸mÄ ssk-_p-¡m³ Pzc-amWv. A-t\Iw a-e-bm-fn hn-ZymÀ-°n-I-fmWv C-t¸mÄ I-cm-s« ]-cn-io-en-¡p-ó-Xn\v C-d-§n-bn-cn-¡p-óXv. se-ÌÀ tI-{µo-I-cn-¨v c-ïv a-e-bm-fn-IÄ t\XrXzw \ð-Ip-ó H¡n-t\mh tjmdn³ - BÀsshbp ssk-_p¡m³ I-cm-s«bp-sS H-cmgv-N \o-ïp \nð-¡p-ó B-tLm-j-¯nð ]-s¦-Sp-¡m³ P-¸m\nð \nópw X-e-sXm-«¸-òmÀ h-sc F-¯n-t¨-À-óp I-gnªp. bp-sI-bn-se \m\m-`mK¯v Cu I-cm-s« ]-cn-io-en-¡p-ó-hÀ se-Ì-dnð F-¯n-t¨À-óv X-§-fp-sS I-c-hn-cp-Xv {]-I-Sn-¸n-¡pw.  \msSñmw B[p\nXIbpsS Ic heb¯nð AaÀóp Ignª

Full story

British Malayali

{_n-«-\nð sX-c-sª-Sp-¸-n\vv C-\n H-cmgv-N am{Xw _m¡n. {]-[m-\-a{´n tU-hn-Uv Im-a-tdm-Wn-sâ t\-Xr-Xz-¯n-ep-Å I¬-kÀ-th-äo-hv ]mÀ-«n-¡mÀ A-[n-Im-cw \n-e-\nÀ-¯m-\m-Ip-sa-ó {]-Xo-£-bnð ap-tó-dp-t¼mÄ, F-Uv an-en-_³-Un-sâ Io-gnð `c-Ww Xn-cn-¨p-]n-Sn-¡m-\m-Ip-sa-ó {]-Xo-£ te-_À ]mÀ-«n-¡p-ap-ïv. C-cp-]mÀ-«n-Ifpw H-¸¯n-s\m-¸-am-sW-ómWv G-ähp-sam-Sp-hne-s¯ kÀ-th-bnð sX-fn-bp-óXv. C-\nbpw BÀ-¡v thm-«v sN-¿-W-sa-óv Xo-cp-am-\n-¨n-«nñm-¯ Hcp-tImSn-tbm-fw h-cpó thm-«À-am-cn-em-Wv tSm-dn-I-fp-sS-bpw te-_-dn-sâbpw I®v. {_n-«o-jv-N-cn-{X-¯n-se G-ähpw {]-h-N-\m-Xo-Xam-b sX-c-sª-Sp-¸mIpw C-¯-h-W-t¯-sX-óm-Wv cm-{ão-b \n-co-£-IÀ I-cp-Xp-óXv. tImw-sd-kv A-`n-{]m-b-thm-s«-Sp-¸nð I¬-kÀ-th-äo-hp-IÄ¡pw te-_-dn-\pw 35 i-X-am-\w ho-X-am-Wv P-\-]n-´p-W. 11 i-X-am-\w t]À bp-¡n-¸n-s\bpw G-gv i-X-am-\w t]À en-_-dð sU-tam-{Im-äp-I-sf-bpw B-dp i-X-am-\w t]À {Ko³ ]mÀ-«n-sbbpw ]n-

Full story

[1225][1226][1227][1228][1229][1230][1231][1232]