1 GBP = 92.30 INR                       

BREAKING NEWS
British Malayali

a-[y bq-tdm-]y³ cm-Py-§-fp-sS ssSw tkm-Wn-te-¡v bp-sI-sb am-äm-\p-Å \o-¡w i-à-am-b-tXm-sS k-tv-Im-Sv-emân-\v kz-´w ssSw tkm¬ e-`n-¡m³ km[y-X G-dn. bp-sI ka-bw H-cp a-Wn-¡qÀ ap-tóm-«m-¡n a-äp `q-cn]-£w bp-tdm-]y³ cm-Py-§-fn-te-bpw k-a-b-¯n-\p Xp-ey-am¡m-\p-Å {]-Nm-c-W-¯n-\v h-en-sbm-cp hn-`m-Kw Fw-]n-am-cp-sS ]n-´p-W-bp-ïv. Cu am-äw tdm-U-]-I-S§-sf Ip-d-¡m³ k-lm-bn-¡p-a-óm-Wv C-h-cp-sS hmZw. Cu amä-s¯ kv-tIm-Sv-emâv t\-c-s¯bpw F-XnÀ-¯n-«p-ïv. kv-tIm-Sv-em-ân-\v kz-´w ssSw tkm¬ \n-Ý-bn-¡m-\p-Å A-[n-Im-cw A-hÀ ssI-h-cn-¡p-saópw k-a-b-am-ä-¯n-\p th-ïn hm-Zn-¡p-ó-hÀ ]-d-bpóp. C§-s\ kw-`-hn-¨mð k-½À k-ab-¯p C-´ybpw {_n-«\pw X-½n-ep-Å k-a-b hy-Xym-kw aq-ó-c a-Wn-¡q-dmbpw hnâÀ k-ab-¯v \m-e-c a-Wn-¡q-dm-bpw  Ip-d-bpw. C-t¸mÄ C-Xv b-Ym-{Ia-aw \m-e-c a-Wn-¡qdpw A-ô-c a-Wn-¡qdpw BWv. tIm-a¬-kn-se t\-Xm-hv hneyw tl-Kn-\p k-aÀ-¸n-¨ Cu k-a-b-am-ä \nÀ-tZiw Im-e-§-fm-bn k-tv-Im-Sv-emân-sâ F-Xn

Full story

British Malayali

I-gn-ª A-ôp hÀ-j-¯n-\n-sS \-½p-sS Po-hn-X-s¯ C-{X-b-[n-Iw kzm-[o-\n-¨ H-cp D-]-Ic-Ww kv-amÀ-«v t^m¬ Añm-sX a-sämópw \-ap-¡v I-sï-¯m-\m-hnñ. t^mWpIÄ-¡-¸p-dw a-äp ]-e Im-cy-§fpw sN-¿p-ó H-óm-Wv kv-amÀ-«v t^m¬. \-½p-sS ssZ-\w Zn-\ Im-cy-§-sfñmw C-t¸mÄ Cu D-]-I-cW-s¯ Np-än-]-än-bmWv. \n-§Ä-¡p ]änb \-sñm-cp kv-amÀ-«v t^m¬ F§-s\ sX-c-sª-Sp-¡mw, A-Xn-s\ ]-c-amh-[n F§-s\ D-]-tbm-K-s¸-Sp-¯m-w F-ó-Xn-s\ Ip-dn-¨v A-dn-ªn-c-t¡-ï hn-h-c-§-fn-Xm...  \-½p-sS B-h-iy-§Ä t^m¬ sN-bv-Xp X-cpó-Xv F§s\? H-cp ]pXn-b t^m¬ hm-§n-bmð A-Xn-s\ \-½p-sS B-h-iy-§Ä-¡m-bn F§-s\ D-]-tbm-K-s¸-Sp-¯m-sa-ó-Xn-s\ Ip-dn-¨v BÀ¡pw hen-b [m-c-W D-ïm-hnñ. C-Xn-\m-Wv sk-än-Mv-kpIÄ. C-Xp h-gn \-½p-sS C-ãm-\n-ã-§Ä-¡-\p-k-cn-¨v t^m-Wn-s\ {]-hÀ-¯n-¸n-¡mw. C-h-bnð G-ähpw {]-[m-\-s¸« ss{]h-kn sk-än-Mvkv, »q-Sq-¯v h-bÀ-se-kv I-W-£³ Xp-S-§n-b-h F§-s\ s

Full story

British Malayali

A-]qÀ-Æ-am-bn-cp-óp Cu I-em-hn-cp-óv. H«pw H-¨-¸m-Sp-IÄ Cñm-sX bp.sI.bn-se \m-\m-`m-K-¯p \nópw Fñm Ip-cp-óp {]-Xn-`-Ifpw {_n-tÌmfnð F-¯n-t¨À-óp. hn-`m-Ko-b-X-I-fnñm-sX Fñm {In-kvXo-b hn-`m-K-¯nð-s¸-«-hcpw Ip-«n-I-fp-ambn F-¯n. I-temÕ-hw Xp-S-§n-b-t¸mÄ G-gp th-Zn-I-fn-em-bn Im-Wm\pw ]-s¦-Sp-¡m-\p-am-bn F-¯n-t¨Àó-Xv c-ïm-bn-c-¯n-e-[n-Iw B-fp-IÄ. bpsI.bn-se a-säm-cp I-em-ta-f-bv-¡pw C-\nbpw A-h-Im-i-s¸Sm³ I-gn-bm-¯ tam-Snbnepw {]u-Vn-bn-ep-am-bn-cp-óp Cóse {_n-tÌmfnð ss__nÄ I-temÕ-hw \-S-¯-s¸-«-Xv. ]-s¦-Sp¯-h-cp-sS F®w, Im-Wn-I-fp-sS B-thiw, H-cp sNdn-b ]-cm-Xn-¡p-t]mepw C-S-anñm-¯ BÄ-¡q«-¯n-sâ ]n-´p-W Xp-S§n-b Fñm ta-J-ebpw {_n-tÌmÄ I-emta-f hy-Xy-kv-X-hp-w kp-Xm-cy-hp-am-bn amdn. kw-LS-\m {]-hÀ¯-\w \-S-¯p-ó-hÀ-¡v am-{X-ta I-em-ta-f-IÄ \-S-¯m³ ]-äp F-óp hn-iz-kn-¡p-ó-hÀ-¡v H-cp Np-« a-dp]-Sn Iq-Sn-bm-bn am-dn \m-ema-Xv {_n-tÌmÄ I-temÕhw. APntam³ CS

Full story

British Malayali

bq-tdm-¸n-en-cpóp-sIm-ïv {_n-«o-jp-ImÀ-s¡-Xn-sc t]m-cm-Sn C-´y³ kzm-X{´y k-a-c-{]-Øm-\-¯nð ]-¦m-fnbm-b F.kn.F³.\-¼ymÀ tkm-hnb-äv Nm-c-\m-bn-cp-óp-sh-óv {_n-«o-jv tc-JIÄ. sh-Ån-bm-gv-N \m-j-Wð BÀ-ss¡-hv-kv ]p-d-¯p-hn-« tc-J-IÄ {]-Im-c-am-Wv \-¼ymÀ tkm-hnb-äv Nm-c-\m-bXv. t\-Xm-Pn kp-`m-jv N-{µ t_m-kn-sâ bq-tdm-¸n-se {]-hÀ-¯-\-§-fp-sS Np-a-X-e-¡m-c-\m-bn-cp-óp \-¼ymÀ. ]-Þn-äv P-hm-lÀ-emð s\-lv-dp-hn-sâ D-ä kp-lr-¯pw. ]-{X-{]-hÀ-¯-I-\m-bn 1924þð PÀ-a-\n-bn-se s_À-en-\nð F¯n-b \-¼ymÀ, A-hn-sS C-´y-¡mÀ tNÀ-óv cq-]w \ðIn-b I-ayq-Wn-Ìv kw-L-S-\-bnð {]-hÀ-¯n-¨p. 1929þð tkm-hnb-äv bq-Wnbsâ A-Xn-Yn-bm-bn tamkvtIm k-µÀ-in¨p. cïmw tem-I-a-lm-bp-²w s]m-«n-¸p-d-s¸-«-tXmsS, \-¼ym-sc s_À-en-\nð-\n-óv ]p-d-¯m¡n. F-ómð, ]n-óo-Sv t\-XmPn kp-`m-jv N-{µ t_m-kn-sâ U-]yq-«n F-ó \n-e-bv-¡v A-hn-sS Xp-S-cm³ A-\p-h-Zn¨p. t\-Xm-Pn {_n-&l

Full story

British Malayali

hn-L-S-\-hm-Zw h-fÀ-¯n-bpw `o-I-cX-sb t{]m-Õm-ln-¸n¨pw A-XnÀ-¯n-bnð \n-c´-cw \p-g-ªp-I-b-dnbpw A-kz-Ø-IÄ kr-ãn-¡p-ó ]m-In-kv-Xm³, AXn-s\m-¸w X-só I-iv-aoÀ {]-iv-\w A-´m-cm-{ã hð-¡-cn-¡m-\p-Å {i-a-§Ä \-S-¯p-I-bmWv. {_n-«-\nse ]m-Iv hw-iP-sc DÄ-s¸-Sp-¯n C-óv e-ï-\nð kw-L-Sn-¸n-¡p-ó an-ey¬ amÀ-¨v A-¯-c¯n-sem-cp C´ym hn-cp-² Iq-«m-bv-a-bm-Wv. ]m-Iv A-[n-\nth-i I-iv-ao-cnsâ ap³ {]-[m-\-a-{´nbm-b kpð-¯m³ ap-l½-Zv Nu-[-cn-bm-Wv {]-IS-\w D-Zv-LmS-\w sN-¿pI.  {S-^ð-KÀ kv-Iz-b-dnð-\n-óv {_n-«o-jv {]-[m-\-a-{´n-bp-sS h-k-Xn-bn-te-¡v \-S-¡p-ó amÀ¨n-s\m-Sp-hnð, {_n-«o-jv {]-[m-\-a-{´n-¡v C-hÀ \n-th-Z-\hpw \ð-Ip-ópïv. C´ym hn-cp-² {]-IS-\w \n-tcm-[n-¡-W-sa-óv C-´y B-h-iy-s¸-«n-cp-só-¦nepw A-`n-{]m-b kzm-X{´w au-en-Im-h-Im-i-am-sW-óv {_n-«o-jv kÀ-¡mÀ hy-à-am-¡n-bn-cpóp. I-gn-ª Znh-kw {_n-«o-jv ]mÀ-e-saân-se¯n-b kpð-¯m³

Full story

British Malayali

bp.sI.bn-se a-e-bm-fn-I-fpsS A-hnkv-a-c-Wobam-b I-em-kÔy-Ifnð H-ómWv hÀ-jw-tXm-dpw \-S-óp-hcp-ó t{K-kv- ss\-äv. t{K-kv HmÀ-¡-kv-{S Xp-S§n-b t{K-kv-ss\-äv Ing-¡³ Cw-¥-ïn-se I-em-kzmZI-cp-sS Po-hn-X-¯n-se a-d-¡m-\m-hm-¯ Zn-h-k-§fnð H-ómWv. G-Xm-ïv B-bn-c-t¯m-fwt]À ]-s¦-Sp¡pó t{K-kv-ss\-änð C-¡p-dn ]m-«p-Im-cp-sS H-cp \n-c X-só A-Wn-\n-c-¡p-óp-ïv.   Cu hÀj-s¯ "t{Kkv ss\äv saKm tjm 2014'\v an-I-¨ {]-Xn-I-c-W-am-Wv CXn-s\mS-Iw e-`n-¨p-I-gn-ªn-cn-¡p-óXv. t{Kkv satem-Un-bkv HmÀ¡-kv{S-bp-sS Bdmw hmÀjnIw {]amWn¨v \hw-_À Hón\v sshIp-tócw 5 aWn¡v tIcf ]ndhn \m-fn-em-Wv t{K-kv ss\-äv A-c-t§-dp-óXv. {]ikvX ]nóWn Kmb-I³ _nPp \mcm-b-Wsâ kmón[yw sIm-ïv X-só ku¯mw-]vS-Wn-sebpw ]cn-kc {]tZ-i§-fn-sebpw kwKoX t{]an-IÄ¡v Hcp Akp-e` kwKoX hncp-ómWv t{Kkv ss\äv Hcp-¡p-ó-Xv. ]-g-b-Xpw ]p-Xn-b-Xp-am-b Km-\-§Ä s]-bv-Xn-d-§p-óXn-s\m-¸w N-Sp-eam-b \r-¯-Np-h-Sp-I-fpw, tIma-Un kv-In-äp-Ifpw th-Zn-bn-se-¯p-t¼mÄ ImWn-IÄ¡v e-`n-¡pó

Full story

British Malayali

e-ï-\n-se lo{Xp hn-am-\-¯m-h-f-¯n-se I-¼yq-«-dp-IÄ ]-Wn-ap-S-¡n-b-Xn-s\ Xp-SÀ-óv I-gn-ª Znh-kw {]-hÀ¯-\w A-h-Xm-f-¯n-embn. \n-ch-[n hn-am-\-§Ä a-Wn-¡q-dp-I-tfm-fw ssh-In-b-tXm-sS bm-{X-¡mcpw Zp-cn-X-¯n-embn. e-tK-Pv ssI-Imcyw sN-¿p-ó kw-hn-[m-\-¯n-se I-¼yq-«À kn-Ì-¯n-\m-Wv X-I-cmÀ kw-`-hn-¨Xv. Cu hn-`m-K-¯n-sâ {]-hÀ¯-\w ]qÀ-W-ambpw A-h-Xm-f-¯n-em-b-tXm-sS e-tK-Pp-IÄ F-hn-sS C-d-¡-W-sa-ó-dn-bm-sX hn-am-\-§Ä h-«w I-d-§n. ]-d-óp-b-cm-\n-cn-¡p-ó hn-am-\-§fpw XS-ªp h-¨-tXmsS \q-dp-I-W-¡n-\v bm-{X-¡mcpw Ip-Sp§n. sF-Sn kw-hn-[m-\-¯nð ]ng-hv kw-`-hn-¨-Xm-bn hn-am-¯m-h-f h-àm-hv k-½-Xn-s¨-¦nepw A-Xv hn-am-\§Ä ssh-Im³ Im-c-W-am-bn-«n-sñópw ss]-e-äp-amÀ-¡v hn-h-c-§Ä sX-äm-bn e-`n-¨-Xm-Wv B-i-b-¡p-g-¸-ap-ïm-¡n-b-sXópw A-t±-lw ]-dªp. km-t¦Xn-I XI-cm-dp aq-ew Ip-Sp§n-b bm-{X-¡mÀ tcm-j-Ip-e-cmbn. ]-e {_n-«o-jv F-bÀ-th-bv-kv hn-am-\-§fpw bm-{X-¡m-cpsS e-tK-Pv F-Sp-¡m-sX-bm-Wv ]-d-ó-Xv. hn-a

Full story

British Malayali

I-h³{Sn: bpsIbnð Pohn¡pó km[mc-W¡mÀ¡v i¼fw IqSpw Fó {]Xo£ ASp-¯ hÀjhpw thï. cmPyw km¼¯nI kpØncX hosïSp¡póp Fó hmÀ¯IÄ Gsd \mfmbn {]Ncn¡p-ópsï¦nepw AXv DSs\ Poh\¡mcpsS thX\¯nð {]-Xn^en¡nñ. H«p an¡ Poh\¡mcpw ASp¯ hÀjhpw ]Ws¸cp¸¯nsâ ZpcnXw XpSÀópw A\p`hnt¡ïn hcpsaóv kmcw. AXmbXp In«pó hcpam\hpw sNehpw X½nð DÅ A´cw IqSp-Xð hÀ[n¡pw Fóv Xsó. Cu kmlNcy¯nð apïv apdp¡n Nnehv Npcp¡nbnsñ¦nð ISs¡Wnbnð hoïpw Ipcp§pw Fóv XsóbmWv Gähpw ]pXnb shfns¸Sp¯ð hyàam¡p-óXv. {_n«ojv- k¼Zv hyhØ cïp iXam\¯nð Xmsg apcSn¨p \nev¡pó kmlNcy¯nemWv Poh\¡mcpsS thX\w Dbcnñ Fóv hyàambncn¡póXv. am{Xañ ]Ws¸cp¸w IqSpXð DbÀóp \nð¡póXn\mð hcpw hÀjhpw Nnehnð an¨w ]nSn¡mw Fó {]Xo£bpw BØm\-¯mWv. cmPys¯ {][m\ 280 sXmgnð Øm]\§fnð \S¯nb IWs&iex

Full story

British Malayali

Iñd-bn-se Ip-«n-IÄ ho-ïpw en-hÀ-]q-fn-ð F¯n. en-hÀ-]q-fn-se Ip-«n-IÄ-¡v Iñ-d-bp-sS \n-d-ª a-\-Ênð kv-t\-lw hn-f-¼n-b-t¸mÄ X-só A-hÀ C-t§m-«v h-cm³ Im-¯n-cp-ó-XmWv. G-Xm-ïv H-cp am-kw en-hÀ-]q-fn-se Cw-¥o-jp-Im-cp-sS kv-t\-lw A-\p-`hn¨v A-hÀ a-S-§p-Ibpw sN-bvXp. A-]qÀ-Æam-b H-cp kmw-kv-Imcn-I hn-\n-a-b ]-cn-]m-Sn-bp-sS k-´p-ãam-b ]-cn-k-am-]v-Xn-bm-bn-cp-óp Cu bm-{X ]-d-¨nð. ho-ïpw A-hn-sS Im-Wm-saópw C-h-cpw C-hn-sS Im-Wm-sa-ópw A-h-cpw ]d-ªp-Å thÀ-]n-cn-b-en-\v km£yw h-ln-¡m³ en-hÀ-]qÄ ta-bdpw F-¯n-bn-cp-óp. tI-c-f-¯nse H-cp sNdn-b {Km-ahpw {_n-«-\n-se h-en-b \-K-c-hpw X-½n-ep-Å Cu kv-t\-lw ]-¦p h-bv-¡ð A§-s\ N-cn-{X-¯n-sâ `m-K-am-bn amdn. C³tUm þ {_n«ojv FUyp-t¡-j³ Bâv IĨ-dð FIvkvtNôv t{]m{Km-ansâ `mK-ambn 10 Znh-ks¯ bpsI kµÀi-\-¯n-\mbn tIc-f-¯nð \nsó-¯nb A²ym-]-Icpw, hnZymÀ°n-I-fp-a-S-§nb 25 AwK ]T\ kw-L-am-Wv I-gn-ª-Znhkw Xncn¨v tIc-f-¯n-tebv¡v bm{X-bm-b-Xv. Ignª Aôv h&

Full story

British Malayali

I-gn-ª hÀ-jw G-{]n-enð e-ï-\n-se dp-bv-Én-]nð B-ßl-Xy sN-bv-X C-´y-³ hw-iP 34þIm-cnbm-b lo-\ tkmf-¦n a-cn-¡p-ó-Xn-\p ap-¼v a-¡-tf-bpw hn-jw sIm-Sp-¯p sIm-só-óv sh-fn-s¸-Sp-¯ð. A-½m-bn A-½-bp--am-bn D-S-¡n-b-Xn-s\ Xp-SÀ-óm-Wv a-¡fmb H-¼-Xp-Im-cn Pm-kv-an³, \m-ep h-b-Êp-Å {]n-j F-ón-h-tcbpw hn-jw \ð-In sIm-e-s¸-Sp¯n-b ti-jw lo-\ B-ßl-Xy sN-bv-XXv. In-S-¸p-ap-dn-bn-em-Wv aq-h-tc-bpw a-cn-¨p In-S-¡p-ó \n-e-bnð I-sï-¯n-bn-cp-óXv. _-tbm-sI-an-Ìm-b lo-\ a-¡Ä-¡v hn-jw \ðIn-b ti-jw I-gp-¯p sR-cn-¨m-Wv a¡-sf sIm-ev-s¸-Sp-¯n-bXv. ti-jw lo-\bpw hn-jw I-gn-¡p-I-bm-bn-cp-só-óv tIm-S-Xn-bnð hy-à-am-¡-s¸«p. `À-Xr-am-Xm-]n-Xm-¡Ä-s¡m-¸-am-Wv lo-\bpw a-¡fpw I-gn-ªn-cp-óXv. kw-`h-s¯ Xp-SÀ-óv Ø-e-s¯¯n-b s]m-eo-kn-\pw ssh-Zy-k-lm-b kw-L-¯n\pw ap-dn-bnð \n-óv h-an-¨n-cp-óp ]pI-sb Xp-SÀ-óv th-K-¯nð AI-¯p I-b-dm-bn-cp-ón-sñ-ópw A-t\z-j-W dn-t¸mÀ-«nð ]-d-bp-ó

Full story

[1227][1228][1229][1230][1231][1232][1233][1234]