1 GBP = 100.50 INR                       

BREAKING NEWS
British Malayali

_p³-bm-Un-bn-se-¯n-bmð ]n-óo-sSñmw {]-Ir-Xn-tbm-Sv C-W-§n-bp-Å Po-hn-X-amWv. H-cp \q-en-g-bp-sS a-d-t]mepw A-hn-sS-bnñ. {_n-«-\n-se B-Zy \-á sd-kv-tämdâv _p³-bm-Un I-gn-ª Znh-kw Xp-d-t¸mÄ A-hn-sS H-cp A-¯m-gw B-kz-Zn-¡m³ h³ Xn-c-¡v. 46,000 t]-cm-Wv C-Xn\-Iw A-¯m-g-¯n-\v c-Pn-ÌÀ sN-bv-Xv Im-¯p-\nð-¡p-óXv. ku-¯v Cu-kv-äv e-ï-\nse F-en-^-âv B³-Uv Im-kn-en-ep-Å cl-ky tI-{µ¯nem-Wv _p³-bm-Un sd-tÌm-dâv. \-á-X-bm-Wv C-hn-Sp-s¯ {][m-\ {]-ta-bw. sd-tÌm-dânð I-b-d-W-sa-¦nð A-Xn-\p-ap-¼v h-kv-{X-§-sfñmw am-äWw. sh-bv-äÀ-am-cpw \áÀ. A-c-bnð C-e-IÄ D-^-tbm-Kn¨v A-Xym-hiyw \-á-X a-d-¨n-«p-sï-óv am-{Xw. h-kv-{X-§-fnð-\nópw a-äv B-i-¦-I-fnð-\nópw ]qÀ-Wamb tam-N-\-am-Wv `-£-W-t¯m-sSm-¸w _p³-bm-Un D-]-t`m-àm-¡Ä-¡v \ð-Ip-óXv. sd-kv-täm-dânð \-á-cm-bn C-cn-¡p-ó-Xnð _p-²n-ap-«p-Å-hÀ-¡v sh-fp-¯ S-Æð \ð-Ipw. A-Xp-]-tbm-Kn-¡p-I-tbm D-]-tbm-Kn-&iexc

Full story

British Malayali

e-ï³ \K-cw Im-Wm-s\-¯n-b-hÀ A-Ûp-X-tem-I¯mtWm F-óv H-cp \n-an-jw Nn-´n-s¨-¦nð sX-äv ]-d-bm-\m-hnñ. Im-c-Ww, \q-dp-I-W-¡n-\v kp-µ-cn-am-cpw kp-µ-c-òmcpam-Wv k-¼qÀ-W \-á-cm-bn _n-Kv s_-ón-\p-Npäpw ssk-¡nÄ Hm-Sn-¨Xv. ImÀ D-]-tbm-Kw Iq-Sp-ó-Xn-eq-sS ]-cn-Øn-Xn-¡p-ïm-Ip-ó \m-i-\-ã-s¯-¡p-dn-¨v t_m-[-hð-¡-cn-¡p-ó-Xn-sâ `m-K-am-bn-cpóp Cu \á ssk¡n-tfm«w. Nn-eÀ i-co-c-¯v Nm-bw ]q-inbpw Að-]-kzð-]w \m-Ww a-d¨pw ssk-¡nÄ N-hn-«m-s\-¯n-b-t¸mÄ a-äp Nn-eÀ ]qÀ-W-ambpw {]-IrXn-tbm-Sn-W§n. Im-dp-IÄ D-t]-£n-¨v ssk-¡nÄ D-]-tbm-Kn-¡m³ {]-tNmZ-\w \ð-Im-\p-t±-in-¨pÅ thÄ-Uv- t\¡-Uv ss_-¡v ssd-Un-sâ `m-K-am-bm-Wv e-ï-\nð ssk-¡nÄ b-Úw \-S-óXv. No-dn-¸m-bp-ó Im-dp-IÄ-¡n-S-bn-eq-sS ssk-¡nÄ Hm-Sn-¡p-ó-Xn-sâ A-]-I-S-s¯-¡p-dn¨pw Cu ssk-¡nÄ b-Úw ap-ó-dn-bn-¸v \ð-Ip-óp. 2004 ap-Xð¡v Cu ]-cn-]m-Sn e-ï-\nð \-S-óp-h-cp-

Full story

British Malayali

{]-W-b-¯n-\v I®pw aq-¡p-sam-óp-an-sñ-óv ]-d-bpó-Xv A-eo-jy {_u¬ Fó 79þIm-cn-bp-sS Im-cy-¯nð F-{X i-cn. 54þIm-c\m-b Im-ap-I\p-sam-ón-¨v ]mÀ-¡nð-sh-¨v ]-c-ky-am-bn ssewKn-I tI-fn-I-fnð GÀ-s¸-«-Xn-\v ap-¯-Èn-sb ssI-tbm-sS ]n-Sn-IqSn. {_n-«-\n-se sk-Iv-kv H-^³-tU-gv-kv c-Pn-Ì-dnð t]-cp-h-ó G-ähpw {]m-bw IqSn-b kv{Xo F-ó Ip-{]-kn-²nbpw C-tXm-sS A-eo-jy-bv-¡v kz-´-ambn. ku-¯v e-ï-\n-se {_n-Iv-kv-ä-¬ lnñn-ep-Å d-jv tIm-a¬ ]mÀ-¡n-em-Wv A-eo-jybpw Im-ap-I³ hneyw t\m-ekpw \n-e-a-d-óXv. h-gn-bm-{X-¡mÀ hn-h-c-a-dn-bn-¨-Xn-s\-¯p-SÀ-óv t]m-eo-kv Ch-sc I-kv-ä-Un-bn-se-Sp-¡p-I-bm-bn-cpóp. am-ô-kv-äÀ-Im-c\m-b hneyw Ah-sc Im-Wp-ó-Xn-\m-Wv ku-¯v e-ï-\n-te-¡v h-óXv. tI-kv ]-cn-K-Wn-¨ tIw-_À-shð {Ko³ a-Pn-kv-t{S-äv-kv tImS-Xn kw-`-h-Znh-kw A-eo-jybpw hn-eyapw A-an-X-am-bn a-Zy-]n-¨n-cp-só-óv I-sï¯n. Ip-Spw-_-¯n-se _-Ôp-hn-sâ a-c-W-hmÀ-¯-bnð X-fÀ-ón-cp-ó A-eo-jy-sb B-iz-kn-¸n-¡m-\m-bm-Wv hn-eyw F-¯n-bXv. s]m-Xp-&Osl

Full story

British Malayali

tIc-f-¯nse kndn-b³ It¯m-en¡ hnizm-kn-IÄ¡n-S-bnð I¯n ]-SÀó Hcp Icn-km-am-änIv {]Øm-\¯n\v k` HtZym-Kn-I-ambn hne-t¡Às¸-Sp-¯p-t¼mÄ B {]Øm-\-¯nsâ bpsI _Ôhpw shfn-bnð hcp-óp. bpsIbnð At\Iw k`m hn`m-K-§fpw s]´-t¡m-kvXð NÀ¨p-Ifpw [ym\-§fpw {]mÀ°-\-Ifpw \S-¯m-dp-sï-¦nepw CXp-hsc Cu hn`mK-ta-sX-¦nepw ]cn-]mSn \S¯n-b-Xmbn {i²-bnð s]«n-«n-ñ. Fómð Ch-cpsS sh_vssk-änepw aäpw {]m[m-\y-t¯msS ]dbp-óXv amô-Ì-dn-emWv A´m-cmjv-{S BØm\w Fóm-Wv. CSp¡n Pnñ-bnse kqcym-s\-ñn-bnð Bcw-`n¨v ]SÀóp ]´-en¨ kv]ncnäv C³ PokÊv k` ]T-\-§Äs¡-Xnsc Xncn-ª-t¸m-gmWv hne¡v hcp-ó-Xv. tSmw Fsóm-cm-fmWv XpS-¡-¡m-c³ F¦nepw Cu skIvSn-te¡v Bsf ]nSn-¡p-óXv kzÀ¤-¯nse ap¯v Fó-dn-b-s¸-Spó bph-Xn-bm-Wv. knÔp Fóp t]cpÅ Cu bph-Xn-bn-te¡v hÀj-§Ä¡v ap³]v ssZhw ]cn-ip-²m-ßm-hns\ Ab-s¨ópw ]nsó ]cn-ip-²m-ßmhv Xncn¨p t]mbn-s&

Full story

British Malayali

{_n-«³ bq-tdm-]y³ bq-Wn-b-\nð Xp-Sc-Wtam th-ïtbm F-óv Xo-cp-am-\n-¡p-ó-Xn-\p-Å bq-tdm-]y³ bq-Wn-b³ d-^-d-ï-¯n-\v C-\n sh-dpw 12 Zn-h-k-§Ä am-{X-ta-bpÅq. C-tXm-S-\p-_-Ôn-¨v C-¡m-e-¯n-\n-sS \-S¯n-b F-Iv-kn-äv t]m-fp-I-fnð dn-sa-bn³ ]-£hpw s{_-Iv-kn-äv ]-£hpw C-tôm-Sn-ôv t]m-cm-«-am-bn-cp-óp Imgv-N h-¨n-cp-óXv. Xð-^-e-am-bn Nne t]m-fp-I-fnð dn-sa-bn³ ]-£w hn-P-bn-¨-t¸mÄ a-äp-Å-h-bnð s{_-Iv-kn-äv ]-£-am-bn-cp-óp hn-P-bn-¨n-cp-óXv. C-t¸m-gn-Xm d-^-d-ï-t¯m-S-\p-_-Ôn-¨v \-S¯n-b A-hkm-\ H-BÀ-_n t]m-fnð s{_-Iv-kn-äv ]-£w ]-¯v t]m-bnâv eo-Uv t\-Sn hy-àam-b ap-tó-äw ssI-h-cn-¨n-c-n-¡p-I-bm-Wv. dn-sa-bn³ Imw-]-bn-s\ ]pd-¯v ]n-´p-W-bv-¡p-ó ]-ecpw AI-¯v F-XnÀ-¡p-óp-shópw C-Xn-eq-sS sX-fn-ªn-«pïv. C-tXm-sS s{_-Iv-kn-äv Iym-¼nð B-Ëm-Zw A-e-b-Sn-¨p-b-cp-I-bm-Wv. {_n-«³ bq-tdm-]y³ bq-Wn-b³ hn-«v ]p-d-t¯-¡v t]m-Im-\m-Wv km-[y-X-sb-ómWv Cu t]mÄ ^-ew i-àam-b kq-N-\-tb-Ip-óXv. G-ähp

Full story

British Malayali

Ih³{Sn: Gsd {]Xo£IfmWv ]pXnb apJya{´n ]nWdmbn hnPb\v tIcf¯n\v- k½m\n¡póXv. AgnaXn CñmXm¡póXv apXð ]mhs¸« P\s¯ kÀ¡mÀ Poh\¡mÀ h«p X«póXv hsc CñmXm¡m³ {iaw \S¯pó apJya{´n¡v thWsa¦nð {i²n¡m\mbn Gsd {]m[m\yw DÅ Hcp dnt¸mÀ«v- \ðInbmWv Cóv _n_nkn {i² t\Snbncn¡póXv. Hmtcm hÀjhpw Bbnc¡W¡n\v Poh\pIÄ tdmUpIfnð s]menbpóXpw At\Imbnc§Ä PohÝh§Ä Bbn Bbpkv apgph³ Pohn¡m\pw ImcWamIpó tdmUv- A]IS \nc¡nð C´y ]pXnb sdt¡mÀUv- C« hmÀ¯bmWv Gähpw ]pXnb IW¡pIfpambn _n_nkn AhXcn¸n¡póXv-. Ht«sd Imcy§fnð temI¯n\p apónð Xe DbÀ¯pó aebmfn¡v tdmUv- acymZbpsS t]cnð Xe Ip\n¡m³ Hcp aSnbpw Csñóncns¡ tdmUv- A]ISw Dïm¡póXnepw  aebmfnbpsS ]¦p apIfnte¡v DbcpIbmWv Fóv _n_nkn ]dbpóp. Ignª hÀjw Hóc e£w t]sc tdmUp A]ISw hgn bam]pcn¡v Ab¨ C´ybnse {][m\ kwØm\§fnð Aômw Øm\amWv tIcf¯n\v-. tdmUv- D]tbmKn&iex

Full story

British Malayali

cm-Ún-bp-sS 90mw P-ò-Zn-\m-tLm-j-t¯m-S-\p-_-Ôn-¨v skâv t]mÄ-kv I-¯o-{U-enð h-¨v \-S-ó B-tLm-j-]-cn-]m-Sn-I-fnð tI-bväpw a-äv cm-P-Ip-am-cn-am-cpw Xn-f-§p-ó Xm-c-§-fm-bn amdn. {]-kv-Xp-X N-S-§nð tI-bv-äv X-só-bm-bn-cp-óp G-h-cp-sSbpw {i-²m-tI-{µ-sa-¦nepw bq-Pn³ cm-P-Ip-am-cn-bpw G-Xm-ïv AXp-t]m-se Xn-f-§n-bn-cp-óp. te-Un A-taen-b hn³-Uv-k-dn\v ssIb-Sn e-`n-¨n-cpóp. F-ómð _n-bm-{So-kv cm-P-Ip-am-cn-bmI-s« {]-Xo-£n-¨-{X-sb-¯m-¯n-\mð G-h-cnepw \n-cm-i-bp-ïm¡n. C-¯-c-¯nð ]n-d-ómÄ Zn\m-tLm-j th-Zn cm-P-Ip-am-cn-am-cp-sS jm-j³ tjm B-bn am-dp-I-bm-bn-cpóp. tI-bv-än-\v h³ `oj-Wn D-bÀ-¯n-s¡m-ïm-bn-cp-óp a-äv cm-P-Ip-am-cn-amÀ hy-Xy-kv-Xam-b ^m-j-\p-IÄ A-Wn-ªv N-S-§n-s\-¯n-bn-cp-óXv. ]u-UÀ »q tIm-«v {U-kn-em-bn-cp-óp tI-bv-äv Xn-f-§n-bn-cp-óXv. C-Xn-\v te-kv Fw-s_-fn-jv-Uv {^âm-Wp-Å-Xv.»-jv kyq-Uv tImÀ-«v jq-km-Wv A-hÀ A-Wn-ªn-cp-ó-Xv. e-ï³ Un-ssk-\dm-b Im-X-do³ hm-¡-dm-Wn-Xv X-¿m-dm-¡n-bn-cn-¡p-óXv. C-Xn-\v

Full story

British Malayali

cm-Ún-bp-sS 90mw P-ò-Zn-\-t¯m-S-\p-_-Ôn-¨v skâv t]mÄ-kv I-¯o-{U-enð h-¨v \-S-ó Xm-¦v-kv-Kn-hnw-Kv kÀ-ho-kn-\n-sS Xam-i ]d-ªv s]m-«n-¨n-cn-¨v lm-cn cm-P-Ip-am-c-\pw tPy-jvT-]-Xv-\n tI-bv-äv cm-P-Ip-am-c-\pw G-h-cp-sSbpw {i-² t\-Sn. \n-ch-[n cm-PIo-b Ip-Spw-_mw-K-§fpw {]-Xn-\n-[n-Ifpw ]-s¦-Sp-¯ {]-kvXp-X N-S-§nð `-àn-tbm-sS C-cn-¡p-ó-Xn-\v ]-I-c-am-Wv lm-cn tI-bvän-t\m-Sv X-am-i ]-d-ªv I-fn-¨v Nn-cn-¨n-cn-¡p-óXv. F-ómð C-tX ka-bw lm-cn-bp-sS tPy-jvT\m-b hneyw cm-P-Ip-am-c³ `m-cy-bp-sSbpw A-\p-P-sâ-bpw X-am-i-Ifn-semópw {i-²n-¡m-sX a-säm-cp `m-K-t¯-¡v t\m-¡n-bn-cn-¡p-ó-Xm-Wv Im-Wm³ km-[n-¨-Xv.C-¯-c-¯nð cm-Ún-bp-sS ]n-d-ómÄ B-tLm-j-¯nð {i-² t\-Sn-bn-cn-¡pó-Xv X-¼p-cm-«nbpw C-f-b X-¼p-cm-\p-amWv. kÀ-ho-kn-\n-sS A-Sp-¯-Sp-¯ ko-äp-I-fn-em-bn-cp-óp lm-cnbpw tI-bv-äpw C-cp-ón-cp-ó-Xv. lm-cn tI-bv-än-sâ Im-Xnð X-am-iw ]-d-bp-óXpw A-hÀ Nn-cn-b-S-¡m³ ]m-Sp-s]-Sp-óXpw Im-Wm-am-bn-cpóp. lm-cnbpw hn-eyapw tI-bv-äpw X-½nð \ñ ku-

Full story

British Malayali

101mw h-b-knð a-cn-¨ X-sâ A-½-bpsS i-h-a-S-¡p-ó-Xn-\v ^yq-W-dð U-b-d-Î-td-än-\p-Å ^o-km-b 5300 ]u-ïv \ð-Im-³ X-¿m-dñm-¯-Xn-\mð lmw-sj-b-dn-se 71Im-c\mb tPm¬ ssd-äv A-½sb Ip-gn-¨n-Sm-\m-bn A-t±-lw kz-bw ho-Sn-sâ _m-¡v KmÀ-U-\nð  Ip-gn-sb-Sp-¡m³ Xp-S-§nv.^yq-W-dð ^o-kv hf-sc I-\-¯-Xm-sWópw A-Xv \ð-Im³ X-m³ H-cp-¡-añm-¯-Xn-\m-em-Wv ]I-cw kw-hn-[m-\w i-h-a-S-¡n-\v GÀ-s¸-Sp-¯p-ó-sX-ópw A-t±-lw hn-i-Zo-I-cn-¡póp. lmw-sj-b-dn-se \yq-anð-«-Wn-ep-Å X-sâ ho-Sn-sâ _m-¡v KmÀ-U-\nð \m-eSn-tbm-fw B-g-¯n-ep-Å Ip-gn-sb-Sp-¡m-\p-Å b-Ú-am-Wv A-t±-lw B-cw-`n-¨n-cn-¡p-óXv. X-sâ A-½bm-b te-Un tPm¬-k³ C-hn-sS-bm-Wv A-´y-hn-{i-aw sIm-Åp-I-sbópw ssd-äv D-d-¸n-¨v ]-d-bpóp. ^yq-W-dð U-b-d-ÎÀ-amÀ-¡v i-hw kq-£n-¡p-ó-Xn-\v Iq-SpXð ^o-kv sIm-Sp-¡pó-Xv H-gn-hm-¡m-\m-bn kw-kv-Im-cw hsc A-½-bp-sS ar-X-tZ-lw tI-Sv Iq-Sm-sX kq-£n-¡p-ó-Xn-\m-bn hen-sbm-cp {^n-Uv-Pv hm-§m\pw ssd-ä

Full story

British Malayali

Ih³{Sn: "t]mcptImgn'' F§s\bpïv Cu Cc«t¸cv? temI aebmfnIfpsS Acpa Bbn hfÀóncn¡pó {]ikvX KmbnI ssh¡w hnPb e£vanbpsS ho«nse Cc«t¸cv BWv t]mcptImgn. Ip«nbmbncpót¸mgpw kvIqfnð t]mbt¸mgpw Øncw hg¡mfn Bbncpó hnPn Fó hnPbe£vansb Iq«pImcpw ASp¯dnbpóhcpw Hs¡ Ifnbmbn hnfn¨Xpw t]mcptImgn Fóv XsóbmWv. Pò\m DÅ sshIeyw ImcWw cïmasXmcp Ipªn\p thïn X¿mdmImsX AÑ\pw A½bpw emfn¨p hfÀ¯nbt¸mÄ t]mcptImgnbpsS iucyw IqSn FóXmWv kXyw. F´n\pw GXn\pw hg¡mbncpóp ho«nð. tZjyw hómð \ómbn \pÅn ]dn¡pw. CjvSw hómepw hnPn \pÅv X-cpw. Hcn¡ð ]cnNbs¸«hsc t]mepw iÐw sImïv Xncn¨dnbpó hnPn ImgvNbpsS AÛpXw IqSnbmWv. temI¯v HcmÄ am{Xw hmbn¡pó Kmb{Xn hoW Fó hmtZym]IcW¯nsâ GI DSa IqSnbmWv hnPn. Hscmä ]m«v sImïv temIw F§pw DÅ kwKoX t{]anIfpsS ]q¡m¯ a\skó ac§fnð \ndsb ]q hnSÀ¯nbhÄ. ]m«v ]mSm³ sImXn¡pó NpïpIfnð Rmen ]q¡Zfn hmg ]qhnse t]mse tX³ Cän¨p XóhÄ. C&

Full story

[1227][1228][1229][1230][1231][1232][1233][1234]